ကုလ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္၏ စာကို ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးထံ ေပးအပ္ခဲ့

2006-11-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
gambari_than_shwe_200px.jpg
ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ(ယာ)ႎႀင့္ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ(ဝဲ) တိုႛ ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္မ္ ဂမ္ဘာရီ နအဖဥကၠႉ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေ႟ၿနဲႛ ေတၾႚဆုံခဲ့စဥ္က ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ခိုဖီအာနန္ဆီက စာတေစာင္ကုိ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေ႟ၿကုိ ေပးအပ္ခဲ့တယ္လုိႛ နယူးေယာက္႓မိႂႚရႀိ ကုလသမဂၢ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢႂိလ္က ႎိုဝင္ဘာ ၁၃ရက္ေနႛက သတင္းေထာက္ေတၾကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿကုိ ေပးခဲ့တဲ့ မစၤတာ ခိုဖီ အာနန္ရဲ့ စာမႀာ ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ကေန ဴပန္လၿတ္ေပးဖုိႛ အဓိက ေမတၨာရပ္ခံထားပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္း ႎုိင္ငံေရးဴဖစ္စဥ္ေတၾနဲႛ အဴခားနယ္ပယ္ေတၾမႀာ ပၾင့္လင္းမႁေတၾ ရႀိလာေရး ဴမန္မာအစုိးရအေနနဲႛ ခုိင္မာတဲ့ ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္ေတၾ လုပ္ဖုိႛ ႎုိင္ငံတကာက ေမ႖ာ္လင့္ေနတယ္ဆုိတဲ့အေဳကာင္းကုိလည္း အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ခိုဖီ အာနန္က သူႛရဲ့ ေပးစာမႀာ အေလးအနက္ ေဖာ္ဴပခဲ့တယ္လုိႛ ကုလသမဂၢ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢႂိလ္ မစၤတာ စတက္ဖိန္း ဒူဂဵားရစ္ခ္က ေဴပာဆုိပၝတယ္။

မစၤတာဂမ္ဘာရီက သူႛရဲ့ ခရီးစဥ္အတၾင္း နအဖေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ေဆၾးေႎၾးရာမႀာ လူသားခဵင္းစာနာမႁ အကူအညီကိစၤကုိ အားေပးေရးအတၾက္ စီစဥ္ ေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္တာေတၾကုိလည္း အဆုိဴပႂခဲ့ပၝတယ္။ စစ္ပၾဲေတၾေဳကာင့္ အရပ္သားလူထုေတၾ ထိခုိက္နစ္နာေနရတဲ့ ကရင္ဴပည္နယ္အတၾင္း ကုလသမဂၢကူညီေရးဆုိင္ရာ က႗မ္းကဵင္သူမဵားအဖၾဲႚတဖၾဲႚ ေစလၿတ္ေရးကုိလည္း မစၤတာဂမ္ဘာရီက ကမ္းလႀမ္းခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ILO ႎုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚ႒ကီးနဲႛ အဓမၳလုပ္အားေပး တုိင္ဳကားသူမဵားကိစၤ ေဴဖရႀင္းေရး ဥပေဒေဳကာင္း ညၟိႎႁိင္းေနမႁေတၾမႀာလည္း သေဘာတူညီမႁ ရရႀိေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္ဖုိႛ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက နအဖေခၝင္းေဆာင္ေတၾကုိ တုိက္တၾန္း ခဲ့ပၝတယ္။

မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ သူႛရဲ့ ဴမန္မာဴပည္ ၄ ရက္ဳကာ ခရီးစဥ္အ႓ပီး အဴပန္မႀာ ထုိင္းႎုိင္ငံကုိ ေခတၨ ဝင္ေရာက္ကာ ထုိင္းႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ နစ္တယာ ဖီဘူလ္ဆၾန္ဂရမ္နဲႛ လည္း ေတၾႚဆုံ႓ပီး ဴမန္မာ့အေရးေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကပၝေသးတယ္။ ဒီထုိင္းႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးနဲႛ မေနႛက ေတၾႚဆုံပၾဲနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ေဒၞေမဴပႂံးေအာင္ရဲ့ သတင္းပုိႛခဵက္ကုိ နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔