ထိုင်းိံိုင်ငံရြိ ူမန်မာအလုပ်သမားမဵား အလုပ်လက်မဲ့ တိုးပြား

ထိုင်းိံိုင်ငံတြင်း ိံိုင်ငံရေးမတည်္ဘငိမ်မနြဲႛအတူ စီးပြားရေး ကဵဆင်းလာတာနဲႛအမ္တွ စက်႟ုံအလုပ်႟ုံ တော်တော်မဵားမဵား ပိတ်နေရသလို အလုပ်သမား အမဵားအူပား အလုပ်လက်မဲႛ အနေအထားကို ရောက်ရြိနေပၝတယ်။

2008-12-12
Share
migrant_thai_ship_305px.jpg ထိုင်း ငၝးဖမ်းရေယာဉ်မဵားပေၞ အလုပ်လုပ်သည့် ူမန်မာ ေ႟ြႚေူပာင်း အလုပ်သမားတစုကို ထိုင်းိံိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ပတာနီူပည်နယ်ရြိ ဆိပ်ကမ်းတခုတြင် တြေႚရပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ိံိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကို အစိုးရဆန်ႛကဵင်သူတြေ သိမ်းပိုက်္ဘပီးနောက်ပိုင်းမြာလည်း ခရီးသြားပြင့်လင်းရာသီတြင်း ထိုင်းိံိုင်ငံကို လာရောက်တဲ့ ိံိုင်ငူံခား ခရီးသြားအရေအတြက်လည်း လေဵာ့ကဵလာနေတဲ့အတြက် ခရီးသြားလုပ်ငန်း တော်တော်မဵားမဵားလည်း အ႟ံြးပေၞန္ဘေပီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအခဵိြႚလည်း ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရတယ်လို ထိုင်းိံိုင်ငံအေူခစိုက် သတင်းဌာနတေမြြာ ဖော်ူပနေပၝတယ်။
အခုလို ထိုင်းိံိုင်ငံစီးပြားရေးအေူခအနေ ယိုယြင်းလာနေတဲ့အခဵိန်မြာ ထိုင်းိံိုင်ငံတြင်း အိမ်နီးခဵင်းိံိုင်ငံတေကြနေ အလုပ်လာရောက် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ေ႟ြႛေူပာင်း အလုပ်သမား တော်တော်မဵားမဵားလည်း အလုပ်လက်မဲႛအေူခအနေကို ဆိုက်ရောက်ကုန်ပၝတယ်။ အလုပ်လက်မဲ့တြေ မဵားလာနေလိုႛ တရားမဝင်အလုပ်သမားတေကြို ထိုင်းလူဝင်မဋ္ဌြကီးဋ္ဌကပ်ရေး၊ ထိုင်းစစ်တပ်၊ ထိုင်းရဲတပ်ဖြဲႚတေကြ ပူးပေၝင်း္ဘပီး စီမံခဵက်နဲႛကို ဖမ်းဆီးမြတြေ လုပ်န္ဘေပီး နယ်စပ်ဘက်ကို ူပန်သြန်ပိုႛနေတာတြေ ဆက်တိုက်လုပ်နေပၝတယ်။
အလုပ်လက်မဲႛ ူဖစ်ကုန်လိုႛ လက်ရြိစားဝတ်နေရေး အခက်အခဲရြိလာတဲ့ အူခားိံိုင်ငံသားတေကြ သူတိုႛိံိုင်ငံတေကြို ူပည်တော်ူပန် နေဋ္ဌကပေမဲ့ အဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့သူတေနြဲႛ ထိုင်းမြာ ဆက်နေဖိုႛအတြက် အရမ်းအခက်အခဲ ူဖစ်နေတဲ့သူတေကြလြဲလိုႛ ူမန်မာိံိုင်ငံသားအမဵားစုကတော့ ူမန်မာိံိုင်ငံကို ူပန်ဖိုႛ မစဉ်းစားိံိုင်ဘူး ူဖစ်နေဋ္ဌကပၝတယ်။ လက်ရြိအေူခအနေမြာလည်း ူမန်မာိံိုင်ငံကနေ တရားမဝင် နယ်စပ်လမ်းဋ္ဌေကာင်းတေကြို ူဖတ်ကေဵာ်္ဘပီး ထိုင်းိံိုင်ငံတြင်းကို နေႛစဉ်လိုလို ဝင်ရောက်နေဋ္ဌကဆဲူဖစ်တယ်လိုႛ အလုပ်သမားအဖြဲႚအစည်းတေကြ ေူပာပၝတယ်။
ထိုင်းိံိုင်ငံ ္ဘမိြႚတော် ဗန်ကောက်္ဘမိြႚမြာလည်း ူမန်မာအလုပ်သမားတေကြို စက်႟ုံတေမြြာ နေႛစဉ်လိုလို အဖမ်းအဆီး ရြိန္ဘေပီး လူစည်ကားရာ နေရာတြေူဖစ်တဲ့ ရြော့ပင်းမောတြေ ကားဂိတ်တေမြြာ အလုပ်သမားကဒ်တြေ စစ်ဆေးမြတြေ ဖမ်းဆီးမြတြေ ဆက်တိုက် လုပ်နေပၝတယ်။ ထိုင်းိံိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြာ ထိုင်းရဲနဲႛ ထိုင်းလူဝင်မဋ္ဌြကီးဋ္ဌကပ်ရေးအဖြဲႚက စမြတ်စခြမ်္ဘမိြႚနယ်က ဖိနပ်စက်႟ုံအလုပ်သမား ူမန်မာိံိုင်ငံသား ရာခဵ္ဘီပီး ဖမ်းဆီး္ဘပီးနောက်ပိုင်း ဗန်ကောက်္ဘမိြႚပေၞက အူခားစက်႟ုံတေကြိုလည်း လိုက်လံဖမ်းဆီးမယ်လိုႛ သတင်းထြက်နေတဲ့အတြက် ူမန်မာအလုပ်သမားတေဋ္ဌြကား စိုးရိမ်ဋ္ဌေကာက်လန်ႛမြတြေ ူဖစ်နေတာ ူဖစ်ပၝတယ်။
အခုလို ထိုင်းရဲ အဖမ်းအဆီးတေမြဵားနေတဲ့အတြက် ူမန်မာအလုပ်သမားတေမြြာ လုပ်ငန်းခြင်ဝင်ဖိုႛ အခက်အခဲ ရြိနေဋ္ဌကတယ်လိုႛ ထိုင်းရဲဖမ်းဆီးခံရတာကနေ လြတ်ေူမာက်လာတဲ့ ူမန်မာအလုပ်သမားတဦးက ေူပာပၝတယ်။
ူမန်မာအလုပ်သမားတဦး။    ။ “ အရင်တုန်းကတော့ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛမြာ အပိုခဵိန်တြေ အတော်မဵားမဵား ရုကတယ်။ ကောင်းတယ်၊ အဆင်ေူပတယ်။ ခုအခဵိန်မြာ သူတိုႛိံိုင်ငံရဲ့ စီးပြားရေး အတိုင်းအတာနဲႛ သူတိုႛ ိံိုင်ငံရေး အေုကာင်းအရာမဵိြး ူဖစ်တဲ့အတြက် စက်႟ုံတိုင်းလိုလိုပေၝ့နော်၊ ဒၝပေမဲ့ ဒီအလုပ်သမားတြေ အပေၞမြာတော့ သူတိုႛ လုပ်နေတဲ့ စီးပြားရေး အတိုင်းအတာနဲႛ မကိုက်ညီတဲ့အတြက် သူတိုႛကနေ တဆင့် သာတဲ့နေရာပေၝ့နော်၊ အပိုခဵိန်ရတဲ့နေရာ၊ တခဵိြႚ မိန်းကလေးတြေ ဆိုရင်လည်း သူဌေးအိမ်ပေၝ့နော်၊ အဲလိုမဵိြးတြေ ေူပာင်းသြားုကတာ ရြိပၝတယ်။ ”
ထိုင်းိံိုင်ငံတောင်ပိုင်း ူခံြဖော်္ဘမိြႚနယ်မြာ ရေလုပ်ငန်း အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ူမန်မာိံိုင်ငံသားတေအြနေနဲႛလည်း ရာသီဥတုအေူခအနေဋ္ဌေကာင့် စက်လေလြုပ်ငန်းတြေ ရပ်ဆိုင်းနေတဲ့အူပင် ရေထြက်ပင်္စည်းကုန်ဋ္ဌကမ်းအရနည်းလိုႛ စီးပြားရေးအေူခအနေအရ ငၝးပုဇြန် စက်႟ုံအလုပ်႟ုံတြေ ပိတ်ပစ်လိုက်ရတာတြေ ရြိနေပၝတယ်။ အခုလို စက်႟ုံအလုပ်သမားတေမြြာ အလုပ်လက်မဲႛ အေူခအနေတေနြႛဲ ရင်ဆိုင်နေရသလို နေႛစဉ်လိုလို စက်လေနြားနေရ္ဘပီး ကုန်းပေၞတက်နေရတဲ့ ူမန်မာ အလုပ်သမားတေကြိုလည်း ထိုင်းရဲနဲႛ ထိုင်းစစ်တပ်၊ ထိုင်းလူဝင်မဋ္ဌြကီးဋ္ဌကပ်ရေးက စောင့်္ဘပီး ပူးပေၝင်းဖမ်းဆီးမြ ရြိနေတဲ့အတြက် ထောင်နဲႛခဵ္ဘီပီး ပုန်းရြောင်နေဋ္ဌကရတယ်လိုႛ အလုပ်သမားရေး ကူညီဆောင်႟ြက်ပေးနေတဲ့ ကိုေ႟ြမောင်းက ေူပာပၝတယ်။
ကိုေ႟ြမောင်း။    ။ “ အလုပ်ကမကောင်းဘူး အကုန်လုံး နားနေရတယ်။ လေမြထြက်ရဘူးဆိုတော့ ငၝးတေလြည်း စက်႟ုံတေမြြာလည်း မလည်ပတ်တော့ဘူးလေ၊ အဲဒၝ သူတိုႛ မိန်းမအလုပ်လည်းနား၊ ယောက်ဵားအလုပ်လည်းနား၊ အဲလိုမဵိြး။ ဒုက္ခပၝပဲဗဵာ။ ”
တိုးရစ်တြေ အဓိက အလာမဵားတဲ့ ထိုင်းိံိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဖူးခက်္ဘမိြႚမြာလည်း ပြင့်လင်းရာသီမြာ ိံိုင်ငူံခားသားဧည့် အလည်အပတ် အလြန်ကို နည်းပၝးသြားတဲ့အတြက် ူမန်မာအလုပ်သမား တော်တော်မဵားမဵား အလုပ်ူဖြတ်ခံနေရတယ်လိုႛ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကိုခိုင်အကဵက ေူပာပၝတယ်။ ဧည့်အလာနည်းလိုႛ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းအခဵိြႚနဲႛ စားသောက်ဆိုင်တြေ အရင်းူပြတ်လိုႛ ပိတ်လိုက်ရတဲ့အူပင် ဖူးခက်္ဘမိြႚပေၞမြာ အတြက် ဘန်ဂလို ဟိုတယ် အသစ်ဆောက်လုပ်နေမြတြေ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတြေ အ္ဘပီးမသတိံိုင်သေးတဲ့အူပင် လုပ်ငန်း လည်ပတိံိုင်မမြရြိတဲ့အတြက် လုပ်ငန်းတြေ ရပ်ဆိုင်းနေတယ်လိုႛ သူကေူပာပၝတယ်။
ကိုခိုင်အကဵ။    ။ “ အေူခအနေကတော့ ဟိုတနေႛကဆိုလိုႛရြိရင် အလုပ်သမား ၄၀တောင် အလုပ်ူဖြတ်ခံရတယ်။ အခုအတိုင်းအတာက ဟိုံြစ်တေကြနဲႛစာရင် နည်းနည်းကဵပ်တယ်။ ိံိုင်ငံရေးအေူခအနေ တည်္ဘငိမ်မြ မရြိတာရယ်၊ နောက်္ဘပီး သူတိုႛ စီးပြားရေး ဟို ပင်္စည်းဈေးတေကြလည်း တက်လိုက်ကဵလိုက်နဲႛ အဲဒၝတြေပေၞမြာလည်း မူတည်တယ်။ ”
ဒၝ့အူပင် ထိုင်းိံိုင်ငံတောင်ပိုင်းမြာ ရာဘာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်နေဋ္ဌကတဲ့ ူမန်မာ အလုပ်သမားတေမြြာလည်း ရာဘာစေဵး သုံးပုံတပုံအထိ အဆမတန် ကဵဆင်းနေတဲ့အတြက် အလုပ်အဆင်မေူပ ူဖစ်နေဋ္ဌကပၝတယ်။ ရာဘာူခစ်ခ လုပ်အားခ အရနည်း တဲ့အူပင် စီးပြားရေးလုပ်ငန်း မကောင်းတဲ့အတြက် ူမန်မာအလုပ်သမား အတော်မဵားမဵား အလုပ်လက်မဲ့ူဖစ်နေဋ္ဌက္ဘပီး စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲူဖစ်လာလိုႛ နေရပ်ူပန်တဲ့ သူတေလြည်း ရြိနေတယ်လိုႛ ကိုခိုင်အကဵက ဆက်ေူပာပၝတယ်။
ကိုခိုင်အကဵ။    ။ “ ဘာူဖစ်လိုႛ ဆိုလိုႛရြိရင် ရာဘာဈေးက အဆမတန် ကဵသြားတာကိုး၊ ဟိုတုန်းက ၉၀-၁၀၀ရြိတယ်၊ အခုက ၄၀တောင် မူပည့်တော့ဘူးလား မသိဘူး။ ကဵသြားတာ။ တက်မယ်မထင်ဘူး။ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ဒီတောင်ပိုင်းဒေသမြာဆိုရင် စားစရိတ်တြေ ဋ္ဌကီးတယ်၊ တအား။ ဒီမြာ လက်ရြိအလုပ်တေကြ ထိုင်းအလုပ်သမားတေလြည်း အလုပ်လက်မဲ့ ူဖစ်နေတယ်။ ူပန်မဲ့လူလည်း ူပန်သင့်တာပေၝ့။ ဈေးက တအားကဵသြားတာကိုး။ ”
ထိုင်းိံိုင်ငံ မဲဆောက်္ဘမိြႚနယ်တြင်းမြာလည်း အထည်ခဵြပ်စက်႟ုံ သိုးမြေးအလုပ်႟ုံ တော်တော်မဵားမဵား ပိတ်ပစ်လိုက်တဲ့အတြက် အလုပ်သမား ထောင်ခဵ္ဘီပီး အလုပ်လက်မဲႛ ူဖစ်ခဲ့ရပၝတယ်။ နေထိုင်ဖိုႛ အခက်အခဲ တော်တော်ူဖစ်နေဋ္ဌက္ဘပီး ကြင်းူပင်တေမြြာ တဲထိုးနေဋ္ဌကရ္ဘပီး လက်တလော စားဝတ်နေရေးအတြက် ဋ္ဌကံရြာကဵပမ်းအလုပ်တေကြို ရြာဖြေ လုပ်ကိုင်နေရတယ်လိုႛ ူမန်မာအလုပ်သမားတေကြ ေူပာပၝတယ်။ ူမန်မာအလုပ်သမားအခဵိြႚ ကတော့ နေရေးထိုင်ရေး အခက်အခဲရြိလာတဲ့အတြက် ူမန်မာူပည်ဘက်ကို ူပန်နေဋ္ဌကတယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။
အခုလို ထိုင်းိံိုင်ငံတြင်း စီးပြားရေးအေူခအနေ ကဵဆင်းလာန္ဘေပီး အလုပ်လက်မဲႛူဖစ်နေရတဲ့ ူမန်မာအလုပ်သမားတေအြနေနဲႛ ထိုင်းရဲ ဖမ်းဆီးမြ အခက်အခဲတေနြဲႛ တြေႚဋ္ဌကံြနေရပေမဲ့ ရရာအလုပ်ကို ရြာဖေလြုပ်ကိုင် နေဋ္ဌကဆဲူဖစ်တယ်လိုႛ ထိုင်းိံိုင်ငံရောက် ူမန်မာိံိုင်ငံသားမဵားအသင်း တာဝန်ခံ ဦးကေဵာ်သောင်းက ေူပာပၝတယ်။
ဦးကေဵာ်သောင်း။    ။ “ ဒီမြာ ဘယ်လောက် အခက်အခဲပဲ ရြိရြိ၊ ဗမာူပည်ကလူတေကြတော့ လာတာ မလေဵာ့ဘူးလေ၊ ဘာူဖစ်လိုႛလည်းဆိုတော့ ဗမာူပည်မြာ အလုပ်သမားတယောက်ဟာ ဒီ ထိုင်းိံိုင်ငံမြာ တရားမဝင် လုပ်နေတဲ့ အလုပ်သမား တယောက် ရပ်တည်နေထိုင်၊ စားဝတ်နေထိုင်မနြဲႛ တူခားစီပဲဟာကိုး။ ဗမာူပည်မြာ အလုပ်သမားတယောက်က လူတယောက်လုပ်ခက လူတယောက်စားစာပဲ ရြိတာကိုး။ ဒီမြာ အလုပ်သမားတေကြ အဆင့်အတန်းမီမီ စားသောက်နေထိုငိံိုင်တယ်။ အဝတ်အထည်တြေ ဝတ်စားဆင်ယငိံိုင်တယ်။ ကလေးတေဆြိုရင် ဝၝသနာရြိလိုႛရြိရင် အလုပ်ပိတ်ရက်တေမြြာ ဘာသာစကားတြေ၊ ကေဵာင်းတြေ တက်ခြင့်ရြိတယ်။ ဝၝသနာပၝလိုႛရြိရင် ကြန်ပဵတြာတြေ သင်ခြင့်ရြိတယ်။ ဗမာူပည်မြာထက်တော့ အမဵားဋ္ဌကီး သာတာပေၝ့။ ”
အခုလက်ရြိ ထိုင်းိံိုင်ငံတြင်းမြာ ူမန်မာေ႟ြႛေူပာင်း အလုပ်သမား တရားဝင်ရော တရားမဝင်ပၝ သိန်းခဵီ အလုပ်လုပ်ကိုင် နေဋ္ဌကပၝတယ်လိုႛ ူမန်မာအလုပ်သမား ကူညီစောင့်ရြောက်ရေး အဖြဲႚအစည်းတေကြ ေူပာပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့