စက္တင္ဘာလမႀာ ဳကားဴဖတ္အစိုးရ ဖၾဲႚစည္းဖုိႛ အလားအလာရႀိ

လာမဲ့စက္တင္ဘာလမႀာ လက္ရႀိ စစ္အစုိးရအဖၾဲႚကုိ ဖဵက္သိမ္း႓ပီး ဳကားဴဖတ္အစိုးရ ဖၾဲႚဖုိႛ အလားအလာ ရႀိတဲ့အေဳကာင္း ေနဴပည္ေတာ္ ဝန္႒ကီးတဦးက ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဳကားပၝတယ္။ စက္တင္ဘာလမႀာ ဳကားဴဖတ္အစိုးရ ဖၾဲႚေကာင္း ဖၾဲႚႎုိင္တယ္လုိႛ စက္မႁ(၁) ဝန္႒ကီးဌာန ဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ေသာင္းက မဳကာခင္က ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ကဵင္းပတဲ့ စက္မႁ(၁) ဝန္႒ကီးဌာန အဆင့္ဴမင့္ အရာရႀိ႒ကီးမဵား အစည္းအေဝးမႀာ ခုလို ေဴပာဆုိခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္႟ုံးနဲႛ နီးစပ္တဲ့ သတင္းရပ္ကၾက္က ေဴပာပၝတယ္။
2009-07-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ ထိပ္သီး ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးမဵားကို ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ဴပည္ေထာင္စုေနႛ ညစာစားပၾဲတၾင္ အရပ္ဝတ္ ဴမန္မာ့႟ိုးရာ ဝတ္စံုမဵားဴဖင့္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ ထိပ္သီး ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးမဵားကို ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ဴပည္ေထာင္စုေနႛ ညစာစားပၾဲတၾင္ အရပ္ဝတ္ ဴမန္မာ့႟ိုးရာ ဝတ္စံုမဵားဴဖင့္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဳကားဴဖတ္အစိုးရ ဖၾဲႚစည္းေရးကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သီးဴခား အတည္ဴပႂခဵက္ရဘုိႛ RFA က ႒ကိႂးစားေနဆဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဳကားဴဖတ္အစိုးရကုိ ဘာေဳကာင့္ဖၾဲႚတယ္၊ ဘယ္သူက ဦးေဆာင္မယ္၊ ဘယ္သူေတၾပၝဝင္မယ္၊ စစ္တပ္ရဲ့ အခန္းကၸ ဘယ္လုိရႀိမယ္ စတဲ့ အေသးစိတ္ကုိေတာ့ ဝန္႒ကီးဦးေအာင္ေသာင္းက အစည္းအေဝးမႀာ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း ေဴပာဆုိမသၾားဘူးလုိႛ စုံစမ္းသိရပၝတယ္။ ဝန္႒ကီးဦးေအာင္ေသာင္းဟာ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿနဲႛ နီးစပ္သူဴဖစ္႓ပီး မႎၨေလးတုိင္း ေဒသ႒ကီးမႀာ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေနရာအတၾက္ လဵာထားခံရသူ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဖၾဲႚစည္းပုံအေဴခခံဥပေဒ အာဏာမတည္ခင္ထိ ဖၾဲႚစည္းပုံ အေဴခခံဥပေဒ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးအတၾက္ ႒ကိႂတင္ ေဆာင္႟ၾက္တဲ့ လုပ္ငန္းမႀန္သမ႖ကုိ စစ္အစုိးရဖၾဲႚစည္းပုံ အေဴခခံဥပေဒအရ ေဆာင္႟ၾက္တယ္ ဆုိ႓ပီး မႀတ္ယူရမယ္လုိႛ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ စစ္အစုိးရဖၾဲႚစည္းပုံ အေဴခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၃ မႀာ ဴပဌာန္းထားပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ လက္ရႀိစစ္အစိုးရကုိ ဖဵက္သိမ္း႓ပီး ဳကားဴဖတ္ အစိုးရဖၾဲႚမယ္ဆုိလည္း ဖၾဲႚႎုိင္ခၾင့္ရႀိႎုိင္တယ္လုိႛ ဝၝရင့္ ဴမန္မာေရႀႚေနတဦးက ေဴပာပၝတယ္။

၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ဖၾဲႚစည္းပုံ အေဴခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၂ မႀာ လက္ရႀိ စစ္အစိုးရဟာ ဖၾဲႚစည္းပုံအေဴခခံဥပေဒ အာဏာမတည္ခင္ထိ ႎုိင္ငံေတာ္ရဲ့ အခဵႂပ္အဴခာအာဏာကုိ ဆက္လက္ ကဵင့္သုံး ေဆာင္႟ၾက္ရမယ္လုိႛ ဴပဌာန္းထားတဲ့အတၾက္ စစ္အစိုးရရဲ့ လက္ရႀိ အေနအထားဟာ တရားဝင္ မေဳကညာေပမဲ့ ဳကားဴဖတ္အစိုးရ သေဘာေဆာင္ေနတယ္လုိႛပၝ အဲဒီ ေရႀႚေနက ေထာက္ဴပပၝတယ္။၊

စစ္အစုိးရအေနနဲႛ စက္တင္ဘာလမႀာ ဳကားဴဖတ္အစိုးရဖၾဲႚဴဖစ္တယ္ဆုိရင္ ဒီဳကားဴဖတ္အစိုးရ တာဝန္က ၂၀၁၀ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ေအာင္ဴမင္ေရးအတၾက္ အဓိက တာဝန္ယူရမႀာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ပထမအ႒ကိမ္ လၿတ္ေတာ္ေခၞ႓ပီး စစ္အစုိးရဖၾဲႚစည္းပုံ အေဴခခံဥပေဒကုိ အတည္ဴပႂခဵိန္မႀာ သက္တမ္းကုန္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔