မၾန္အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚကို နယ္စပ္တေနရာတၾင္ ဖၾဲႚစည္း

ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကုိယ္စားဴပႂေကာ္မတီ (CRPP) အဖၾဲႚဝင္ဴဖစ္တဲ့ မၾန္အမဵႂိးသား ဒီမုိကေရစီအဖၾဲႚက အဖၾဲႚဝင္ေတၾက စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေနႛက ထိုင္း ဴမန္မာနယ္စပ္တေနရာမႀာ မၾန္အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚ (လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမ)ကို ဖၾဲႚစည္းလိုက္ပၝတယ္။
2008-09-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား လူမဵိႂးစု ႟ုပ္ပံုမဵားဴဖင့္ သ႟ုပ္ေဖာ္ထားေသာ စစ္အစိုးရ၏ အမဵိႂးသား ညီလာခံ ဝၝဒဴဖန္ႛ ဆိုင္းဘုတ္႒ကီးတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု) (Photo: AFP)
ဴပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား လူမဵိႂးစု ႟ုပ္ပံုမဵားဴဖင့္ သ႟ုပ္ေဖာ္ထားေသာ စစ္အစိုးရ၏ အမဵိႂးသား ညီလာခံ ဝၝဒဴဖန္ႛ ဆိုင္းဘုတ္႒ကီးတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု) (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

မၾန္အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚ (MNDF) ဟာ ၁၉၉၀ ဴပည့္ႎႀစ္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ လၿတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႀယ္ ၅ ေနရာ အႎုိင္ရခဲ့တဲ့ ပၝတီ ဴဖစ္ပၝတယ္၊

အခု ဖၾဲႚစည္းလိုက္တဲ့ မၾန္အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚ (လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမ) ရဲ့ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ႎိုင္ဥႍာက သူတိုႛ မၾန္အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚ (MNDF) ကို ၁၉၉၂ ခုႎႀစ္မႀာ စစ္အစိုးရက ဖဵက္သိမ္းလိုက္႓ပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္း ဴပည္တၾင္းမႀာ လၾတ္လပ္စၾာ လႁပ္ရႀားခၾင့္ မရႀိေတာ့တဲ့အတၾက္ အခုလို လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမမႀာ ဖၾဲႚစည္းရဴခင္း ဴဖစ္တယ္လိုႛ RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

ဴပည္တၾင္းထဲမႀာရႀိေနတဲ့ MNDF ပၝတီကေတာ့ စိတ္တိုင္းကဵ ေဴပာခၾင့္မရႀိဘူး၊ ဒၝကို အဴပင္ဘက္ကေန တနည္းတဖံု အားဴဖည့္ေပးတဲ့ ပံုစံမဵိႂးရယ္၊ ဒီအဴပင္မႀာ ရႀိေနတဲ့ အတိုက္အခံ အင္အားစုေတၾရဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတၾအေပၞမႀာ ပူးေပၝင္း လုပ္ေဆာင္သၾားဖိုႛ ဆိုတာရယ္၊ ဆံုးဴဖတ္႓ပီးေတာ့ ႒ကိႂးစားခဲ့တာလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

မၾန္အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚ လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမကို မၾန္ဴပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္႓မိႂႚနယ္ ဴပည္သူႛ လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ႎိုင္ေသာင္းစိန္က ဥကၠႉအဴဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္႟ၾက္႓ပီး ဗဟိုေကာ္မတီ ၁၁ ဦးနဲႛ ဖၾဲႚစည္းလုိက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

မၾန္အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚက ပၝတီေခၝင္းေဆာင္ေတၾဴဖစ္တဲ့ ႎိုင္ထၾန္းသိန္း၊ ႎိုင္ေငၾသိန္း၊ ေဒၝက္တာ မင္းစိုးလင္း၊ ေဒၝက္တာမင္းဳကည္ဝင္း တိုႛကို ၁၉၉၂ ခုႎႀစ္ေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾက ႎႀစ္ရႀည္ ေထာင္ဒဏ္ေတၾ ခဵမႀတ္ခဲ့သလို ႎိုင္ငံေရး လႁပ္ရႀားခၾင့္ေတၾကိုလည္း တားဆီး ပိတ္ပင္တာေတၾ ရႀိခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

မၾန္ဴပည္နယ္အတၾင္းမႀာရႀိတဲ့ ေရး၊ သံဴဖႃဇရပ္၊ မုဒံု၊ ကဵိႂက္မေရာ၊ ေကာ့ကရိတ္ ႓မိႂႚနယ္ေတၾက လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ၅ ေနရာနဲႛ အႎိုင္ရရႀိခဲ့တဲ့ မၾန္အမဵႂိးသား ဒီမုိကေရစီအဖၾဲႚဟာ စစ္အစုိးရက ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ ၁/၉၀ ကုိ ကန္ႛကၾက္ခဲ့တာေဳကာင့္ ၁၉၉၂ ခုနစ္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေနႛမႀာ စစ္အစုိးရက တရားဝင္ပၝတီအဴဖစ္ကေန ဖဵက္သိမ္းခံခဲ့ရတ့ဲ အဖၾဲႚဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔