သံဃာမဵားဆႎၬဴပရာမႀာ လူထု ေထာင္ေသာင္းခဵီ႓ပီး ပိုမိုပၝဝင္လာဴခင္း

2007-09-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

monks_city_hall_200px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ ႓မိႂႚေတာ္ခန္းမေရႀႚတၾင္ စုေဝးေရာက္ရႀိေနေသာ သံဃာမဵားႎႀင့္ လူထု႒ကီးကို စက္တင္ဘာ ၂၁ရက္ေနႛက ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ရန္ကုန္႓မိႂႚဆႎၬထုတ္ေဖာ္ ႔ကခဵီလမ္းေလ႖ာက္မႁေတၾမႀာ သံဃာအပၝး ၁၅၀၀ခန္ႛ ပၝဝင္တယ္လုိႛ မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾက ေဴပာဆုိပၝတယ္။ မုိးသည္းထန္စၾာ ႟ၾာသၾန္းေနေပမဲ့လည္း ဒူးဆစ္ေလာက္ဴမႂပ္ေနတဲ့ ေရထဲမႀာ သံဃာေတၾ ႔ကခဵီခဲ့တယ္လုိႛ ပၝဝင္လမ္းေလ႖ာက္ခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္တပၝးက လမ္းေလ႖ာက္ေနစဥ္အတၾင္း ဗုိလ္တေထာင္ဘုရားအနီးအေရာက္မႀာ RFA ကုိ အခုလုိ တယ္လီဖုန္းနဲႛ ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

“အားလံုးစံုစံုလင္လင္ တေထာင္ေလာက္ရႀိမယ္ ဒကာ႒ကီး၊ ေ႟ၿတိဂံုဘုရားေတာင္ဖက္မုခ္ ကေန ဆင္းလာတယ္။ အခု မဟာဗႎၭႂလလမ္းမ႒ကီးေပၞေရာက္ေန႓ပီ၊ ဦးဇင္းတုိႛ ဗိုလ္တေထာင္သၾားေတာ့မႀာပၝ။ လမ္းေဘးက ပရိသတ္က ၅ေထာင္ေလာက္ရႀိမယ္ ဒကာ႒ကီးေရ၊ ေကဵာင္းသူ၊ ေကဵာင္းသားေတၾကလည္း ေဘးကေနလုိက္႓ပီး ေစာင့္ေရႀာက္ဳကပၝတယ္။ ဒကာ၊ ဒကာမေတၾကလည္း လက္အုပ္ေတၾခဵီ႓ပီးေတာ့ အကုန္လံုးအားေပးဳကတယ္ ဒကာ႒ကီးေရ။ ဦးဇင္းတုိႛကေတာ့တဴဖည္းဴဖည္းနဲႛ ဴပည္သူေတၾကုိ ဆၾဲေဆာင္ရမႀာပဲ။ ေလာေလာဆယ္ အေဳကာက္တရားနဲႛအုပ္ခဵႂပ္ေတာ့ လန္ႛေနတယ္ ဒကာ႒ကီးရာ။ တပ္မေတာ္သားေတၾကုိလည္း ဦးဇင္းတုိႛကေဴပာတယ္၊ သူတုိႛကုိလည္း ေမတၨာပိုႛတယ္၊ သူတုိႛကုိလည္း ပၝေစခဵင္တယ္ေပၝ့ေနာ္။ ဒီမႀာသံဃာေတၾက တအင္တအားနဲႛ ဝုိင္းပၝလုိက္မယ္ဆုိရင္ ဴပည္သူေတၾအားလံုး ခဵမ္းသာသၾားမႀာပဲ၊ အခုလုပ္တယ္ဆုိတာကလည္း ဴပည္သူေတၾ ခဵမ္းသာဖိုႛအတၾက္ လုပ္တာပဲေနာ္။ ဦးဇင္းတုိႛ ဥပုသ္ေနႛတုိင္းဆႎၬဴပဖုိႛ ေ႟ၿတိဂံုဘုရားမႀာစုမယ္၊ တနာရီကေနစထၾက္မယ္၊ အခုဒီလုိပဲေပၝ့ေနာ္ မေရာက္ေသးတဲ့ ေနရာေတၾကုိေပၝ့ေနာ္၊ ဒီကေနႛ တကယ္တန္းေဴပာရရင္ တ႟ုတ္သံ႟ံုးကုိသၾားဖိုႛ အစီအစဥ္ ရႀိတယ္၊ ဒၝေပမဲ့ ကုိယ္ေတာ္ေလးေတၾ မိုး႟ၾာေနလုိႛ သိပ္႓ပီးပင္ပန္းေနလုိႛ တ႟ုတ္သံ႟ံုးကုိ သၾားဘုိႛ အစီအစဥ္ကုိ ဖဵက္လုိက္တယ္။”

လမ္းေလ႖ာက္႔ကခဵီေနတဲ့ဳကားကပဲ တယ္လီဖုန္းနဲႛ သံဃာေတာ္တပၝးက RFA မိန္ႛဳကားခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီကေနႛ ႔ကခဵီရာမႀာ ပၝဝင္ခဲ့တဲ့ ေနာက္ထပ္ ဦးဇင္းတပၝးကလည္း မိမိတုိႛေအာင္ဴမင္စၾာ ကံေဆာင္ခဲ့ဳကေဳကာင္း၊ ဴပည္သူေတၾ အထူးသဴဖင့္ လူငယ္ေတၾ ပိုမိုပၝဝင္လာခဲ့ဳကေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။

“ဒီကေနႛလႁပ္ရႀားမႁက ကမႝာေအးကေန မယ္လမုကုိ လမ္းေလ႖ာက္လႁပ္ရႀားမႁကေတာ့ သံဃာ၅၀၀ ေကဵာ္ေလာက္ရႀိတယ္။ သံလဵင္႓မိႂႚက သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁကေတာ့ မဇ႙ိမ စာသင္တုိက္မႀာ သံဃာ ၃၅၀ေကဵာ္ေလာက္က ႓မိႂႚတၾင္းကုိလႀည့္လႀည္႓ပီးေတာ့ ဆုေတာင္း ဳကတာေပၝ့။ ေတာင္ဥကၠလာ ေငၾဳကာယံစာသင္တုိက္မႀာေတာ့ မေနႛကအတုိင္းပဲ ေ႟ၿတိဂံုကုိ ဆက္႔ကတယ္။ မိုးေတၾက ဒီကေနႛ အ႒ကီးအကဵယ္႟ၾာေနတာ၊ အခုလည္း တအား႟ၾာေနတာ။”

သံဃာေတာ္မဵား႔ကခဵီစဥ္ Traders ဟိုတယ္ေရႀႚမႀာရႀိေနတဲ့ ရန္ကုန္႓မိႂႚခံတေယာက္ကလည္း သူႛရဲ့ကုိယ္ေတၾႚကုိ အခုလုိေဴပာပၝတယ္။

“၂နာရီခၾဲေလာက္မႀာ Traders ေရႀႚကုိေရာက္တယ္၊ ေကဵာက္ကုန္း မုိးေကာင္းေကဵာင္းတုိက္ကေန ဦးဇင္းေတၾက ႔ကလာတယ္လုိႛ ေဴပာတယ္။ Traders ေရႀႚကေန႓ပီးေတာ့ ဆူးေလဘုရားကုိ တပတ္ပတ္႓ပီးေတာ့ ႓မိႂႚေတာ္ခန္းမေရႀႚမႀာေနတယ္၊ အဲဒီကေန ဗုိလ္တေထာင္ ဘုရားဖက္ကုိ ဆက္သၾားတယ္။ ဘုန္းေတာ္႒ကီးေတၾ အင္အားက တေထာင္ေကဵာ္ ႎႀစ္ေထာင္နီးပၝးေလာက္ရႀိတယ္။ အရမ္းမဵားလာတယ္ တဴဖည္းဴဖည္းနဲႛ ဗုိလ္တေထာင္ဘုရားလမ္းမ႒ကီးေပၞမႀာ ေရေတၾက တခဵႂိႚေနရာမႀာ ခၝးတဝက္ေလာက္၊ တခဵႂိႚေနရာမႀာ ဒူးေခၝင္းေလာက္ထိ ေရာက္တယ္။ ဆရာေတာ္ေတၾက မိုးေရထဲမႀာပဲ အကုန္ေလ႖ာက္တယ္၊ ပရိသတ္ကလည္း လုိက္တယ္။ အဲဒီကေန ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားဝင္းထဲကုိ ဝင္တယ္၊ ဴပန္ထၾက္႓ပီးေတာ့ ပုဇၾန္ေတာင္ဖက္ကေန ပတ္တယ္၊ ေနာက္ဒီ ေကဵာက္ေဴမာင္းေစဵးဖက္ကုိ ပတ္လာ႓ပီးေတာ့ မုိးေကာင္းေကဵာင္းက ဆရာေတာ္ေတၾကေတာ့ သူတုိႛေကဵာင္းရႀိတဲ့ဖက္ကုိ ဴပန္သၾားဳကတယ္။ အဲဒီအခဵိန္က ေလးနာရီခၾဲ၊ ငၝးနာရီေလာက္ရႀိ႓ပီ။ မိုးထဲေရထဲမႀာပဲ ေတာက္ေလ႖ာက္သၾားတယ္၊ ပရိတ္သတ္ကလည္း ေတာက္ေလ႖ာက္လုိက္တယ္။ လမ္းေဘးမႀာ လူငယ္ေတၾက မိန္းကေလးေတၾ၊ ေယာက္ဵားေလးေတၾ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားက လက္ခဵင္းခဵိတ္ေပးတယ္။ လက္ခဵင္းခဵိတ္႓ပီး ဘုန္း႒ကီးေတၾကုိ ေတာက္ေလ႖ာက္ ကာထားေပးတယ္။ လမ္းေဘးဝဲယာမႀာ ေနာက္ပရိသတ္ကလည္း ေသာင္းနဲႛခဵီ႓ပီး ရႀိတယ္။”

“အာဏာပုိင္ေတၾဖက္က လာမဲ့လမ္းကုိ ႒ကိႂသိတယ္နဲႛတူတယ္။ အကုန္လံုးေနရာယူ ထားဳကတယ္ မီးပၾိႂင့္ေတၾမႀာ ဓာတ္ပံု႟ုိက္တာေလာက္ပဲ ရႀိတယ္။ ကဵန္တာေတာ့ သိပ္ဒီေလာက္႒ကီး ထူးထူးဴခားဴခား ဘာမႀမလုပ္ဘူး။”

ဒီအေတာအတၾင္းမႀာပဲ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီးဌာနက ဦးရဲထၾဋ္္က အေရးေပၞအေဴခအေန ေဳကညာမႀာ မဟုတ္ပၝဘူး၊ အစုိးရက ဒီဴပႍနာကုိ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ေဴဖရႀင္းလိုတဲ့ ဆႎၬရႀိတယ္လုိႛ ေဴပာခဲ့တယ္လုိႛ ဳကားရပၝတယ္။

ဒီကေနႚ႔ကခဵီရာမႀာ ပၝဝင္ခဲ့တဲ့ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္တပၝးကုိ RFA က ဦးခင္ေမာင္စိုးက ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔