မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒဘိဝံသ ဘဝနတ္ထံပဵံလၾန္ေတာ္မူ

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္႓မိႂႚမႀာသီတင္းသံုးေနတဲ့ သက္ေတာ္ ၈၂ႎႀစ္ရႀိ႓ပီဴဖစ္တဲ့ သာသနာ့ဦးေသ႖ာင္ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵား အဖဲၾႚခဵႂပ္ရဲ့ ဦးစီးနာယက၊ မႎၩေလး မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီး အဂၢမဟာပၸိတ ဦးေကာဝိဒဘိဝံသဟာ ဧ႓ပီလ ၂၉ ရက္ အဂႆၝေနႛ မၾန္းလဲၾပိုင္းမႀာ ဘဝနတ္ထံပဵံလၾန္ေတာ္မူသၾားပၝ႓ပီ။
2008-04-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာ ဴပည္သူလူထုတရပ္လံုး၏ ဆင္းရဲဒုကၡမဵား လၾတ္ကင္းေစေရးအတၾက္ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကသည့္ သံဃာေတာ္မဵားကို အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုလ္မႀ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ရက္ေနႛက ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႚ ခဵီးဴမၟင့္ခဲ့ရာ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵား အဖဲၾႚခဵႂပ္ရဲ့ ဦးစီးနာယက မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒဘိဝံသ တက္ေရာက္ လက္ခံေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Courtesy of Moemaka)
ဴမန္မာ ဴပည္သူလူထုတရပ္လံုး၏ ဆင္းရဲဒုကၡမဵား လၾတ္ကင္းေစေရးအတၾက္ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကသည့္ သံဃာေတာ္မဵားကို အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုလ္မႀ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ရက္ေနႛက ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႚ ခဵီးဴမၟင့္ခဲ့ရာ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵား အဖဲၾႚခဵႂပ္ရဲ့ ဦးစီးနာယက မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒဘိဝံသ တက္ေရာက္ လက္ခံေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Courtesy of Moemaka)
Photo: Courtesy of Moemaka

ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးဟာ အဂႆၝေနႛမနက္ အာ႟ံုဆၾမ္းစား႓ပီးတဲ့ အခဵိန္မႀာ မူးလဲသၾား႓ပီး သတိဴပန္မလည္ေတာ့တဲ့အတၾက္ ေဆး႟ံုကိုအေရးေပၞပိုႛေဆာင္ခဲ့ရပၝတယ္။ ေနလည္ ၁ နာရီ အေကဵာ္မႀာ ႎႀလံုးခုန္ရပ္သၾား႓ပီးေတာ့ Coney Island ေဆး႟ံုမႀာပဲ ပဵံလၾန္ေတာ္မူသၾားပၝတယ္။

မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီးကို  ဧရာဝတီတိုင္း ပုသိမ္႓မိႂႚ အသည္႒ကီးရပ္ေန ခမည္းေတာ္ ဦးေမာင္စီ မယ္ေတာ္ ေဒၞသိန္းတင္တိုႛကေန ၁၂၈၉ ခု ကဆုန္လဆုတ္ (၈) ရက္ေနႛမႀာ ဖၾားဴမင္ခဲ့ပၝတယ္။ အသက္ ၁၄ ႎႀစ္သားအ႟ၾယ္မႀာ ကိုရင္ဝတ္႓ပီးေတာ့ ေလာကုတၨရာစာေပကို သင္ဳကားခဲ့ပၝတယ္။ ရဟန္း ၉ဝၝမႀာ အစိုးရဓမၳာစရိယ၊ ေစတိယဂႆနဓမၳာစရိယ၊ သကဵသီဟ ဓမၳာစရိယေတၾ ေအာင္႓ပီး မစိုးရိမ္ေကဵာင္းတိုက္႒ကီးမႀာ ႎႀစ္ေပၝင္း ၅၀ဳကာ  ေကဵာင္းထိုင္ဘုန္း႒ကီးအဴဖစ္နဲႛ စာေပမဵား ပိုႛခဵခဲ့ပၝတယ္။

ရန္ကုန္႓မိႂႚ ေတာင္ဥကၠလာက ေငၾဳကာယံ ပရယတၨိစာသင္တိုက္မႀာလည္း ေႎၾရာသီအထူးသင္တန္းအဴဖစ္ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာစာေပမဵားကိုပိုႛခဵခဲ့ပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ ဂိုဏ္းေပၝင္းစံုကသံဃာေတာ္ေတၾကို ဓမၳာစရိယတန္းဆိုင္ရာနဲႛ ဝိနည္းကဵမ္းအဖၾင့္ဴဖစ္တဲ့ ပၝရာဇိကဏ္အဌာကထာကဵမ္းပိုႛခဵရာမႀာ ဆရာေတာ္႒ကီးဟာ အထူး ေအာင္ဴမင္ေကဵာ္ဳကားပၝတယ္။

ဆရာေတာ္႒ကီးဟာ ပရိယတၨိဂုဏ္ ႒ကီးမားသလိိုပဲ အမဵိႂး၊ ဘာသာ၊ သာသနာနဲႛပတ္သက္ရင္ ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း ေဴပာဆိုတတ္ပၝတယ္။ ၁၉၉၀မႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို သံဃာေတာ္ေတၾ ပတၨနိကုဇနကံေဆာင္တုန္းက ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္အဴဖစ္ ဆရာေတာ္႒ကီးကို ေထာင္ဒဏ္္သံုးႎႀစ္ခဵခဲ့ပၝတယ္။ ဆရာေတာ္႒ကီးကိုယ္တိုင္လည္း ႎိုင္ငံနဲႛ လူမဵႃိးလၾတ္လပ္ေရးအတၾက္ မေသမခဵင္း လုပ္သၾားမယ္လိုႛ မိန္ႛဳကားခဲ့ပၝတယ္။

အေဴခအေနေတၾသိရေအာင္ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီး ေဆး႟ံုတင္တဲ့အခဵိန္မႀာ ရႀိေနတဲ့ နယူးေရာက္ဴပည္ ဘာဖဲလိုး႓မိႂႚမႀာ သိီတင္းသံုးတဲ့ သာသနာ့ဦးေသ႖ာင္ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵား အဖဲၾႚခဵႂပ္ရဲ့ ဗဟိုဆရာေတာ္တပၝးဴဖစ္တဲ့ ဦးစေႎၬာဘာသကို RFAမႀ မအင္ဳကင္းႎိုင္က ေမးဴမန္း ေလ႖ာက္ထားခဲ့ပၝတယ္။

ေလ႖ာက္ထားေမးဴမန္းခဵက္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔