ပတၨနိကုဇၦနကံေဆာင္ဴခင္း တႎႀစ္ေဴမာက္ေနႛ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစု ေဳကညာခဵက္ထုတ္

စက္တင္ဘာ ၁၈ရက္ ဒီကေနႛဟာဆုိရင္ စစ္အစိုးရကုိ ဒုတိယအ႒ကိမ္ ပတၨနိကုဇၦနကံေဆာင္ သပိတ္ေမႀာက္တဲ့ ႎႀစ္ပတ္လည္ေနႛမႀာ ေ႟ၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရး သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ႒ကီးကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစု႒ကီးကေန ရဟန္းသံဃာေတာ္မဵား နဲႛ ဴပည္သူမဵားသိုႛ ပန္ဳကားခဵက္ တေစာင္ ထုတ္ဴပန္လုိက္ပၝတယ္။
2008-09-18
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
၂၀၀၇ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာ ၁၈ရက္ေနႛက ဆုေတာင္း ေမတၨာပိုႛရင္း ေ႟ၿတိဂံုေစတီသိုႛ ဦးတည္ ႔ကခဵီေသာ သံဃာမဵားကို အာဏာပိုင္မဵားက ဘုရားေပၞ တက္ခၾင့္မေပးပဲ ပိတ္ပင္ တားဆီးထားသဴဖင့္ ေရာက္သည့္ ေနရာမႀာပင္ ပတၨနိကုဇၦန ကံေဆာင္ေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
၂၀၀၇ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာ ၁၈ရက္ေနႛက ဆုေတာင္း ေမတၨာပိုႛရင္း ေ႟ၿတိဂံုေစတီသိုႛ ဦးတည္ ႔ကခဵီေသာ သံဃာမဵားကို အာဏာပိုင္မဵားက ဘုရားေပၞ တက္ခၾင့္မေပးပဲ ပိတ္ပင္ တားဆီးထားသဴဖင့္ ေရာက္သည့္ ေနရာမႀာပင္ ပတၨနိကုဇၦန ကံေဆာင္ေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

စစ္အစိုးရဟာ အဳကမ္းဖက္ ႟ုိက္ႎႀက္ သတ္ဴဖတ္ဴခင္း၊ သံဃာေတာ္ေတၾရဲ့ ေကဵာင္းတုိက္ေတၾကုိ ဝင္ေရာက္ဖဵက္ဆီး သိမ္းပုိက္ဴခင္း၊ စတဲ့အဳကမ္းဖက္တဲ့ နည္းလမ္းေတၾနဲႛ ေ႟ၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးကုိ ႓ဖိႂခဲၾခဲ့႓ပီး၊ သံဃာေတာ္ေတၾကုိ ယေနႛအထိ ဖမ္းဆီးႎႀိပ္စက္မႁမဵား ဆက္လက္ ကဵႃးလၾန္လဵက္ ရႀိေနေဳကာင္း၊ စစ္အာဏာရႀင္ေတၾက ရာထူးအာဏာ တည္႓မဲေရးအတၾက္ ဘာသာ၊ သာသနာကုိ ေစာ္ကားဖဵက္ဆီးခဲ့ေဳကာင္းနဲႛ ဴပည္သူေတၾရဲ့ အသက္၊ အုိးအိမ္၊ စည္းစိမ္ေတၾကုိလည္း ဖဵက္ဆီးခဲ့ေဳကာင္း ဒီ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

 ဒၝ့အဴပင္ ကုလသမဂၢ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ေတၾနဲႛ ႎုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းရဲ့ ေတာင္းဆုိခဵက္ေတၾကုိ စစ္အစိုးရက လဵစ္လဵႃ႟ႁ႓ပီး၊ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကုိ ဆက္လက္ ဖိႎႀိပ္ေနေပမဲ့ ကုလသမဂၢနဲႛ ႎုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းကေန ဴပတ္သားစၾာ အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္ဴခင္း မရႀိေသးတာကုိ လည္း ဝမ္းနည္းစၾာ ေတၾႚဴမင္ေနရေဳကာင္း၊ ဒၝေဳကာင့္ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲ့ လၾတ္ေဴမာက္ေရးကုိ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတၾနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံသားေတၾ စုစည္းညီညာစၾာ တုိက္ပဲၾဝင္ဳကဖုိႛ အခဵိန္ကဵ႓ပီ ဴဖစ္ေဳကာင္း သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစု႒ကီးရဲ့ ေ႟ၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရး ႎႀစ္ပတ္လည္ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေရးသား ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔