ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞသိုႛ ႎိုင္ငံတကာ အဖၾဲႚမဵား သၾားေရာက္ေရး ေႎႀာင့္ေႎႀးေနဆဲ

ႎိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားေတၾကို ဝင္ေရာက္ခၾင့္ေပးဖိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္က သေဘာတူညီလိုက္႓ပီးေနာက္ပိုင္း အရင္က ဴပည္ဝင္ခၾင့္ဗီဇာဆိုင္းငံ့ခံထားရတဲ့ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သား ေတၾရဲ့ ဴပည္ဝင္ခၾင့္ဗီဇာ အမဵားအဴပားကို စစ္အစိုးရက အတည္ဴပႂ ေပးလိုက္တဲ့အတၾက္ မုန္တိုင္း ဒုကၡသည္ေတၾဆီ သၾားေရာက္ဖိုႛ လမ္းပို႓ပီးပၾင့္သၾား႓ပီလိုႛ ကုလသမဂၢက ေဴပာပၝတယ္။
2008-05-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကယ္ဆယ္ေရး ပစၤည္းမဵား ေဝငႀသည့္ ထရပ္ကားဆီသိုႛ စုဴပံႂ အံုခဲေနေသာ ေလေဘး ဒုကၡသည္မဵားကို ၂၀၀၈ ေမလ ၁၃ရက္ေနႛက ဘိုကေလး႓မိႂႚတၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ကယ္ဆယ္ေရး ပစၤည္းမဵား ေဝငႀသည့္ ထရပ္ကားဆီသိုႛ စုဴပံႂ အံုခဲေနေသာ ေလေဘး ဒုကၡသည္မဵားကို ၂၀၀၈ ေမလ ၁၃ရက္ေနႛက ဘိုကေလး႓မိႂႚတၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အခုဆိုရင္ မုန္တိုင္းဒဏ္ အဴပင္းထန္ဆံုးခံခဲ့ရတဲ့ ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသေတၾကို ႎိုင္ငံဴခား ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားေတၾ တဴဖည္းဴဖည္းနဲႛ ဝင္ေရာက္ေနဳက႓ပီလိုႛ ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာ တေစာင္က ဆိုပၝတယ္။ WFP ကုလသမဂၢ ကမႝာ့ စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ အ႒ကီးအကဲ တိုနီ ဘန္ဘူရီက ႎိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားေတၾ မေရာက္ေသးတဲ့ ေနရာေတၾကို သူေရာက္ရႀိခဲ့ေဳကာင္း၊  အဲဒီကလူေတၾအတၾက္ အဓိကလိုအပ္ခဵက္ဟာ ရိကၡာနဲႛ ေနစရာ အမိုးအကာဴဖစ္ေဳကာင္း၊  ဒၝေတၾကို အတတ္ႎိုင္ဆံုး ႒ကိႂးစား႓ပီး ေပးပိုႛေပးရမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

အခုဆိုရင္ အရင္က ဗီဇာဆိုင္းငံ့ထားတဲ့ ကုလသမဂၢ ဝန္ထမ္း ၄၅ ေယာက္ ဴပည္ဝင္ခၾင့္ဗီဇာရရႀိခဲ့႓ပီး ႓ပီးခဲ့တဲ့အပတ္ကလည္း ႎိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားတခဵိႂႚ ဧရာဝတီတိုင္းအတၾင္း ခရီး သၾားလာခၾင့္ေတၾ ရရႀိခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ Save the Children အဖၾဲႚ၊  နယ္ဴခားမဲ့ ဆရာဝန္မဵားအဖၾဲႚနဲႛ ယူနီဆက္ တိုႛက ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သား အနည္းဆံုး ၁၄ ေယာက္ဟာ အခုရက္ပိုင္းအတၾင္း ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသကို ထၾက္ခၾာသၾားခဲ့ဳကတယ္ လိုႛဆိုပၝတယ္။ ေမလ ၂၉ရက္ ဒီကေနႛ ဳကာသပေတးေနႛမနက္က ထိုင္းဆရာဝန္ (၃၀) ေဆးဝၝးပစၤည္းေတၾနဲႛ ဴမန္မာဴပည္ကို ေရာက္လာခဲ့ဳကသလို၊  ဂဵပန္ဆရာဝန္ေတၾ အပၝအဝင္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဝန္အဖၾဲႚဝင္ ( ၂၃)ေယာက္တိုႛဟာလည္း ဒီကေန ႛေရာက္ရႀိလာဳကပၝတယ္။ သူတိုႛဟာ ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသမႀာ အရင္က ေရာက္ရႀိေနခဲ့တဲ့ အဖၾဲႚႎႀစ္ဖၾဲႚနဲအတူ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ဳကမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

မုန္တိုင္းဒုကၡသည္ ႎႀစ္သန္းခၾဲနီးပၝးထဲက ၄၀ ရာႎႁန္းေကဵာ္ဟာ ေဒသဆိုင္ရာ၊ ႎိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ၊  ႎိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ကူညီေရးအဖၾဲႚေတၾကတဆင့္ အကူအညီတခဵိႂႚ ရရႀိခဲ့ဳကတယ္လိုႛ ကုလသမဂၢက ဆိုပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ဴမန္မာ့ေရပိုင္နက္ဴပင္ပမႀာ ကယ္ဆယ္ေရးပစၤည္းေတၾနဲႛအတူ ေစာင့္ဆိုင္း ေနဳကတဲ့ ႎိုင္ငံဴခား ေရတပ္စစ္သေဘႆာေတၾဆီက အကူအညီေတၾကိုေတာ့ အခုထိ လက္မခံေသးပၝဘူး။ အဲဒၝေဳကာင့္ ဴပင္သစ္ေရတပ္သေဘႆာဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံထဲကို ေပးပိုႛဖိုႛ ကယ္ဆယ္ေရးပစၤည္းေတၾကို ထိုင္းႎိုင္ငံ ဖူးခက္ ဆိပ္ကမ္းမႀာ ခဵထားမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ အေမရိကန္စစ္သေဘႆာေတၾလည္း ဴမန္မာ စစ္အစိုးရဆီက ဝင္ခၾင့္မရဘူးဆိုရင္ လက္ေလ႖ာ့႓ပီး ဴပန္လႀည့္ဳကမဲ့ အေနအထားမႀာ ရႀိတယ္လိုႛ အေမရိကန္ အဆင့္ဴမင့္ ေရတပ္အ႒ကီးအကဲတေယာက္က ဆိုပၝတယ္။

စစ္အစိုးရအာေဘာ္ ဴမန္မာ့အလင္းသတင္းစာကေတာ့ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသက ဴပည္သူေတၾဟာ ႎိုင္ငံတကာက လႀႃဒၝန္းတဲ့ ေခဵာကလက္ဴပားေတၾ မစားရလည္းပဲ၊  လယ္ကၾင္းေတၾထဲမႀာေပၝက္ေနတဲ့ သဘာဝ ဟင္းသီးဟင္း႟ၾက္ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ေတၾ၊ ဴမစ္ေတၾထဲက ပ႟ိုတင္းဓာတ္အဴပည့္ပၝတဲ့ ငၝးေတၾကို စားသံုး႓ပီး အသက္ရႀင္သန္ႎိုင္ဳကပၝတယ္၊  ႎိုင္ငံတကာ အကူအညီေတၾကို ႒ကိႂဆိုေပမဲ့ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾဟာ ႎိုင္ငံဴခားအကူအညီမပၝပဲ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး၊  ကိုယ့္ေဴခေထာက္ေပၞ ကိုယ္ရပ္ႎိုင္ဳကပၝတယ္လိုႛ ေရးသားလိုက္ပၝတယ္။ အဲဒၝအဴပင္ အေ႔ကးအေကဵမဆပ္တဲ့အတၾက္ ဴမန္မာဴပည္ကို မုန္တိုင္းအတၾက္ ေငၾထပ္မေခဵးႎိုင္ဘူးဆိုတဲ့ ကမႝာ့ဘဏ္ ကိုလည္း လူသားခဵင္း မစာနာတဲ့ လုပ္ရပ္ လိုႛ ကမႝာ့ဘဏ္အမည္ကို မေဖာ္ဴပပဲ ဴပစ္တင္႟ႁတ္ခဵလိုက္ပၝတယ္။

အခုလုိ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ႎိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားေတၾကို ဴပည္ဝင္ခၾင့္ဗီဇာေတၾ ပို႓ပီး ထုတ္ေပး ေနတယ္ဆိုေပမဲ့ ႒ကိႂးနီစနစ္ ရႀိေနေသးတာေဳကာင့္ ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသကို သၾားေရာက္ခၾင့္ရေရး မႀာ ေႎႀာင့္ေႎႀးဳကန္ႛဳကာေနတုန္းပဲ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ကုလသမဂၢအရာရႀိတဦးက ဒီကေနႛ ဳကာသပေတးေနႛမႀာ ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။

တရားဝင္ ႎိုင္ငံဴခား ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သား အားလံုးကို ဝင္ေရာက္ခၾင့္ဴပႂမယ္လိုႛ ဴမန္မာ စစ္တပ္ ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿက သေဘာတူလိုက္႓ပီးေနာက္ပိုင္း တပတ္ေလာက္အဳကာမႀာ ကုလသမဂၢ ဝန္ထမ္း (၄၅) ဦး ဴပည္ဝင္ခၾင့္ဗီဇာေတၾ ရရႀိခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အဲဒီထဲက (၇) ဦးသာ မေနႛက ဗုဒၭဟူးေနႛမႀာ ရန္ကုန္ကေန ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ ကို ထၾက္ခၾာခၾင့္ရခဲ့တယ္လိုႛ ကုလသမဂၢ လူသားခဵင္းစာနာေရးဆိုင္ရာ ညၟိႎိႁင္းေဆာင္႟ၾက္ေရးမႀႃး မစၤတာ ဒန္ ေဘကာ က ဆိုပၝတယ္။ အထက္က သေဘာတူထားပၝလဵက္နဲႛ ဗဵႃ႟ိုကေရစီ႒ကိႂးနီစနစ္ေဳကာင့္ ခရီးသၾားလာေရးေတၾ ေႎႀာင့္ေႎႀးဳကန္ႛဳကာေနရတာဟာ လက္သင့္ခံႎိုင္စရာမရႀိဘူးလိုႛ သူကေဴပာပၝတယ္။ အစိုးရဌာနေတၾနဲႛ ဆက္ဆံရတာ အဆင္ေဴပပၝတယ္၊ ဒၝေပမဲ့ ဝန္႒ကီးဌာနအားလံုးမႀာ သတင္းအခဵက္ေတၾက ရႀင္းရႀင္း လင္းလင္း မရႀိဳကဘူးလိုႛ သူက ညည္းညႃပၝတယ္။ ႎိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားေတၾကို မဵက္ဴခည္မဴပတ္ ေစာင့္ဳကည့္ခဵင္ေနတာေတၾ၊  အခဵိန္လု႓ပီး ေဆာင္႟ၾက္ဳကရမဲ့သူေတၾကို ဖင့္ေလး ေအာင္ လုပ္ေနတာေတၾဟာ အဓိပၯၝယ္မရႀိဘူးလိုႛလည္း ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

တဴခားကူညီေရးအဖၾဲႚေတၾမႀာလည္း အလားတူ ဴပႍနာေတၾ ရႀိေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ႎိုင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီအဖၾဲႚဟာ ရန္ကုန္မႀာ ႎိုင္ငံဴခားက႗မ္းကဵင္ဝန္ထမ္း (၃၀) ရႀိပၝတယ္။ သူတိုႛဟာ အခုထိ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞကိုသၾားဖိုႛ ေစာင့္ဆိုင္းေနရတုန္းပၝပဲ။ အခုလို သဘာဝေဘးဒဏ္ အ႒ကီးစားမဵိႂးအတၾက္ ဴမန္မာ ဳကက္ဴခနီဝန္ထမ္းေတၾမႀာ အေတၾႚအ႒ကံႂ အားနည္းေဳကာင္း၊  ႎိုင္ငံဴခား က႗မ္းကဵင္လုပ္သားေတၾဟာ အေတၾႚအ႒ကံႂရင့္ကဵက္႓ပီး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ ဴမန္ဴမန္ဆန္ဆန္ခဵႎိုင္၊  အ႒ကံဴပႂႎိုင္၊ အေဴခအေနကို သံုးသပ္ႎိုင္ဳကေဳကာင္း ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မစၤတာ ဂ႗န္စပၝး႟ိုးက ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔