ဴမန္မာႎႀင့္ ဘ႟ူႎိုင္းကုန္သည္႒ကီးအသင္း နားလည္မႁစာခ႗န္လၿာ လက္မႀတ္ေရးထိုး

2008-01-18
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

jade_traders_150px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ေကဵာက္မဵက္ ေလလံပၾဲတခုတၾင္ ေကဵာက္စိမ္းအ႟ိုင္းတံုးကို စစ္ေဆး ဳကည့္႟ႁေနေသာ ႎိုင္ငံဴခား ေကဵာက္ကုန္သည္တဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀ သဘာဝ ဓာတ္ေငၾႚ၊ သစ္၊ ပဲ၊ ငၝး၊ ဆန္၊ ေကဵာက္မဵက္စသည့္ သယံဇာတမဵားကို ထိုင္း၊ အိႎၬိယ၊ တ႟ုတ္ႎႀင့္ ဂဵပန္ႎိုင္ငံသိုႛ အဓိကတင္ပိုႛေနသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာကုန္သည္႒ကီးမဵားနဲႛ စက္မႁလုပ္ငန္းရႀင္မဵား အသင္းခဵႂပ္နဲႛ ဘရူႎိုင္းႎိုင္ငံ အမဵိႂးသား ကုန္သည္႒ကီးမဵားအသင္းတိုႛဟာ ႎႀစ္ႎိုင္ငံ ကုန္သၾယ္ေရး၊ ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံေရးနဲႛ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းေတၾမႀာ ပိုမိုပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ေရး နားလည္မႁ စာခ႗န္လၿာကို ဘရူႎိုင္းႎိုင္ငံမႀာ ဇန္နဝၝရီ ၁၆ရက္ ဗုဒၭဟူးေနႛက လက္မႀတ္ ေရးထိုးလိုက္ဳကပၝတယ္။

အေသးစားနဲႛ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတၾမႀာ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ေရး၊ ကုန္သၾယ္ေရး စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းနဲႛ အေကာက္ခၾန္နဲႛ စီးပၾားေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခဵက္အလက္ ဖလႀယ္ေရးတိုႛအဴပင္ နည္းပညာလၿဲေဴပာင္းေရး၊ လူသားစၾမ္းရည္၊ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတိုးတက္ေရးနဲႛ ခရီးသၾားလုပ္ငန္းေတၾမႀာ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ေရးတိုႛကို ႎႀစ္ဖက္သေဘာတူညီခဲ့ဳကပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဘရူႎိုင္းနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ကုမၯဏီေတၾအေနနဲႛ ကုန္စည္ ဴပပၾဲေတၾ ကဵင္းပေရးနဲႛ သတင္းအခဵက္အလက္နဲႛ ေဳကာ္ဴငာကိစၤေတၾအတၾက္ အကူအညီေပးဖိုႛလည္း ႎႀစ္ဖက္ သေဘာတူညီခဲ့ပၝတယ္။

နားလည္မႁစာခ႗န္လၿာမႀာ ႎႀစ္ႎိုင္ငံ စီးပၾားေရး ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁ တိုးတက္ေရးကို အဟန္ႛအတားဴဖစ္လာႎိုင္ဖၾယ္ရႀိတာကို ဖယ္ရႀားဖိုႛ ႎႀစ္ႎိုင္ငံ ကုန္သည္႒ကီးမဵားအသင္း အေနနဲႛ ပံုမႀန္ေဆၾးေႎၾးညၟိႎိႁင္းဖိုႛလည္း ပၝရႀိပၝတယ္။

ႎႀီးေႎႀာဖလႀယ္ပၾဲေတၾ၊ ညီလာခံေတၾ၊ ဴပပၾဲေတၾ၊ အလုပ္သမား လဲလႀယ္ေရးနဲႛ သင္တန္းပိုႛခဵေရးတိုႛက တဆင့္ ႎႀစ္ႎိုင္ငံ ကုန္သၾယ္ေရး တိုးဴမၟင့္ေရးအတၾက္ အတူလက္တၾဲ ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛလည္း သေဘာတူညီဳကပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံ ကုန္သည္႒ကီးမဵားနဲႛ စက္မႁလုပ္ငန္းရႀင္မဵားအသင္း ဥကၠဌ ဦးဝင္းဴမင့္ ဦးေဆာင္တဲ့ အဖၾဲႚဝင္ ဆယ္ဦးပၝဝင္တဲ့ အဖၾဲႚဟာ ဘရူႎိုင္း ကုန္သည္႒ကီးမဵားနဲႛ စက္မႁလုပ္ငန္းရႀင္မဵားအသင္းနဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံကုန္သၾယ္ေရးနဲႛ စီးပၾားေရး အေဳကာင္း ဦးဝင္းဴမင့္က ရႀင္းလင္းဴပခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံက သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ၊ သစ္ထၾက္ကုန္၊ ပဲအမဵိႂးမဵိႂး၊ ငၝး၊ ဆန္နဲႛ ေကဵာက္မဵက္ေတၾကို ထိုင္း၊ အိႎၬိယ၊ တ႟ုတ္နဲႛ ဂဵပန္ႎိုင္ငံေတၾကို အဓိကတင္ပိုႛတဲ့ အေဳကာင္းေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔