မ႓ပီးဆံုးေသးေသာေ႟ၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရး အစီရင္ခံစာထုတ္ဴပန္

2007-12-11
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

monk_teargas_200px.jpg
စက္တင္ဘာလအတၾင္းက ဆႎၬဴပပၾဲမဵားကို အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းခဲ့စဥ္ ဴမင္ကၾင္းတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကေသာ သံဃာေတာ္မဵားအား စစ္တပ္က ပစ္မႀတ္ထား႓ပီး အဳကမ္းဖက္ ဖိႎႀိပ္ခဲ့မႁသည္ ဴမန္မာ့ လူႛေဘာင္ အဖၾဲႚအစည္းတရပ္လံုးကုိ ေစာ္ကားရန္ရႀာသည့္ လုပ္ရပ္ဴဖစ္ေဳကာင္း အစီရင္ခံစာတၾင္ ေရးသားထားပၝသည္၊၊ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရးေနႛဴဖစ္တဲ့ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀)ရက္ေနႛမႀာ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္နဲႛ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရး ဖယ္ဒေရးရႀင္းအဖၾဲႚတုိႛ ပူးေပၝင္း႓ပီးဴပႂစုတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛပတ္သက္တဲ့ အစီရင္ခံစာသစ္ တေစာင္ကုိ ထုတ္ဴပန္လုိက္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာဴပည္ရဲ့ မ႓ပီးဆံုးေသးတဲ့ ေ႟ၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးလုိႛ နာမည္ေပးထားတဲ့ ဒီအစီရင္ခံစာဟာ စာမဵက္ႎႀာေပၝင္း (၅၀) ပၝဝင္႓ပီး ႎုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းအတၾက္ အ႒ကံဴပႂခဵက္ေတၾ၊ မူဝၝဒပုိင္းဆုိင္ရာ အဆုိဴပႂခဵက္ေတၾ ပၝဝင္ပၝတယ္၊၊ ဒီအစီရင္ခံစာ ဴပႂစုခဲ့ပံုနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ITUC လုိႛေခၞတဲ့ အဴပည္ဴပည္ ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္ရဲ့ ဒၝ႟ုိက္တာ Mr Kuczkiewicz က RFA ကုိ ခုလုိ ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဒီအစီရင္ခံစာကုိ ဴပႂစုႎုိင္ဖုိႛအတၾက္ ITUC နဲႛ FIDH အဖၾဲႚတုိႛအစီအစဥ္နဲႛ ႎုိင္ငံတကာ မစ္ရႀင္အဖၾဲႚ တဖၾဲႚတုိႛ ထုိင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ကုိ သၾာေရာက္ေလ့လာခဲ့တဲ့ ေတၾႚရႀိခဵက္ေတၾ၊ ေအာက္တုိဘာလ ေနာက္ဆံုးဆႎၬဴပပၾဲေတၾမႀာ ပၝဝင္ခဲ့သူေတၾ၊ စစ္အစုိးရရဲ့ အဳကမ္းဖက္ဖိႎႀိပ္မႁ ခံခဲ့ရသူေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံု ေမးဴမန္းခဵက္ေတၾေပၞမႀာအေဴခဴပႂ႓ပီး ေရးသားထားတာဴဖစ္ေဳကာင္း စသဴဖင့္ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမား သမဂၢမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ရဲ့ ဒၝ႟ုိက္တာ Mr Kuczkiewicz က ေဴပာသၾားပၝတယ္၊၊

ဒီအစီရင္ခံစာထဲမႀာ ႎုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းအေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံကိစၤကုိ အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္ သၾားဖုိႛအခဵိန္တန္ေန႓ပီ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ အဳကမ္းဖက္ ဖိႎႀိပ္မႁေတၾ၊ အထူးသဴဖင့္ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကတဲ့ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတၾကုိ စစ္တပ္က ပစ္မႀတ္ထား႓ပီး အဳကမ္းဖက္ ဖိႎႀိပ္ခဲ့မႁေတၾဟာ ဴမန္မာ့ လူႛေဘာင္အဖၾဲႚအစည္းတရပ္လံုးကုိ ေစာ္ကားရန္ရႀာတဲ့ လုပ္ရပ္ဴဖစ္ေဳကာင္း ေရးသားထား ပၝတယ္၊၊ တခဵိန္တည္းမႀာပဲ ဴပည္သူေတၾဳကားမႀာ ေပဵာက္ကၾယ္ဖုိႛခဲယဥ္းတဲ့ ခုခံေတာ္လႀန္လုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္သစ္ေတၾ ေပၞေပၝက္လာခဲ့ေဳကာင္း၊ အေဴပာင္းအလဲလုိခဵင္တဲ့ဆႎၬေတၾဟာ ဘယ္တုန္းကမႀနဲႛ မတူေအာင္ ႒ကီးမားစၾာနဲႛ ေပၞေပၝက္လာခဲ့ေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊ ဒၝ့ဴပင္ စစ္အစုိးရအေနနဲႛ အဳကမ္းဖက္ဖိႎႀိပ္မႁေတၾ ကဵႃးလၾန္ခဲ့ခဵိန္ကစလုိႛ ဖိႎိႀပ္မႁေတၾကုိ ေလ႖ာ့ဖုိႛ အရိပ္အေယာင္မဴပေသးတဲ့ အဴပင္၊ ႎုိင္ငံေရးအသၾင္ကူးေဴပာင္းမႁကုိ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ေဖာ္ေဆာင္သၾားမဲ့ အရိပ္လကၡဏာမဵိႂးလည္း မရႀိေသးေဳကာင္း ေထာက္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဒီအစီရင္ခံစာထဲမႀာပဲ ႎုိင္ငံတကာအတၾက္ အဓိက အခဵက္႒ကီးေလးခဵက္ကုိ အ႒ကံဴပႂေဖာ္ဴပ ထားပၝတယ္၊၊ ပထမအခဵက္အေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရးကုိ ႎုိင္ငံတကာအေရး ကိစၤေတၾမႀာ ထိပ္ဆံုးမႀာထား႓ပီး အေရးယူေဆာင္႟ၾက္သၾားဖုိႛဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဒုတိယအခဵက္အေနနဲႛ စစ္အစုိးရကုိ ဖိအားေပးသၾားဖုိႛ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဖိအားေပးရာမႀာလည္း အမဵိႂးသား ရင္ဳကားေစ့ေရးနဲႛ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတၾကုိ မထိခုိက္ေစဖုိႛေတာ့လုိအပ္ေဳကာင္း၊ တတိယ အခဵက္ အဴဖစ္ ႎုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းအေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံကိစၤကုိ ေစာင့္ဳကည့္ေန႟ံုသက္သက္ထက္ တာဝန္ယူေဆာင္႟ၾက္ သၾားဳကဖုိႛဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ေနာက္ဆံုးအခဵက္အေနနဲႛကေတာ့ ႎုိင္ငံတကာရဲ့ ကူညီေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾကုိ ရႀင္းလင္းလင္းလင္းအသိေပး႓ပီး ဴပည္သူေတၾကုိ တဖက္ကအားေပးရင္း၊ ေနာက္တဖက္က စစ္အစုိးရ ကုိ ဖိအားေပးသိမ္းသၾင္း႓ပီး ေဆာင္႟ၾက္သၾားရမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း အ႒ကံဴပႂ ထားပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ဴပင္ ႎုိင္ငံတကာအေနနဲႛ စစ္အစုိးရကုိ ဖိအားေပးမႁေတၾ တုိးဴမၟင့္ဴပႂလုပ္႓ပီး အမဵိႂးသား ရင္ဳကားေစ့ေရးကုိ ေထာက္ခံေဆာင္႟ၾက္သၾားေရး၊ ဴပင္းထန္တဲ့ ပိတ္ဆုိႛမႁေတၾအသံုးဴပႂ႓ပီး စစ္အစုးိရရဲ့ ေနာက္ခံပင္မစီးပၾားေရးကုိ ဴဖတ္ေတာက္ေရး၊ အထူးသဴဖင့္ ေရနံနဲႛ သဘာ၀ဓာတ္ေငၾႚလုပ္ငန္း၊ သစ္၊ ေကဵာက္မဵက္၊ ေငၾေဳကးနဲႛ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတၾကုိ ပိတ္ဆုိႛသၾားေရး၊ လူသားခဵင္းစာနာမႁ အကူအညီ ကလၾဲလုိႛ ဝန္ေဆာင္မႁလုပ္ငန္းေတၾကုိပၝ ပိတ္ဆုိႛဖုိႛ စဥ္းစားေရး၊ အလားတူပဲ ဒီမုိကေရစီဴပန္လည္ တည္ေဆာက္႓ပီးတဲ့အခၝ အသံုးဴပႂဖုိႛအတၾက္ ဴမန္မာဴပည္ အသၾင္းကူးေဴပာင္းေရး ရန္ပံုေငၾ တရပ္ စတင္ထူေထာင္ေရး စတဲ့အခဵက္ေတၾကုိလည္း အဆုိဴပႂေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဒီအစီရင္ခံစာပၝ အ႒ကံဴပႂခဵက္ေတၾကုိ ကုလသမဂၢ လံု႓ခံႂေရးေကာင္စီ၊ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာင္စီ၊ အီးယူ ဥေရာပ သမဂၢအဖၾဲႚ၊ အာဆီယံနဲႛ တဴခား ေဒသဆုိင္ရာအဖၾဲႚအစည္းေတၾနဲႛ အစုိးရေတၾကုိလည္း လိပ္မူေပးပုိႛထားပၝတယ္၊၊ ဴမန္မာစစ္အစုိးရအေနနဲႛလည္း ႎုိင္ငံဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲ ေရးကုိ အလဵင္အဴမန္လုပ္ေဆာင္သၾားေရးအတၾက္ အေလးအနက္စဥ္းစားဖုိႛ လုိအပ္ေဳကာင္း၊ စစ္အစုိးရအေနနဲႛ ႎုိင္ငံဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္ဖုိႛ ေႎႀာင့္ေႎႀးပဵက္ကၾက္မယ္ဆုိရင္ မဳကာခင္မႀာ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ တရား႟ံုးနဲႛ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ ရာဇဝတ္မႁခံု႟ံုးတုိႛမႀာ ကုိယ္ဘာသာသၾားေရာက္ ရင္ဆုိင္ေဴဖရႀင္းဖုိႛပဲရႀိေဳကာင္း စသဴဖင့္ သတိေပးေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊ စစ္အစုိးရကုိ ဖိအားေပး သၾားရမဲ့ အခဵက္ေတၾထဲမႀာ ကုလသမဂၢ လံု႓ခံႂေရးေကာင္စီကေန ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ လက္နက္ ဝယ္ယူခၾင့္ ပိတ္ပင္ေရးလည္း ပၝဝင္ပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ဴပင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဗရာဟင္ ဂမ္ဘာရီနဲႛ ကုလသမဂၢလူႛအခၾင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပင္နဲ႟ုိးတုိႛရဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္႟ၾက္ခဵက္ေတၾကုိ ေထာက္ခံေဳကာင္း၊ ဒၝေပမဲ့လည္း စစ္အစုိးရဘက္က အဴပည့္အ၀ ဒီအဖၾဲႚအစည္းႎႀစ္ခုလံုးနဲႛ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ဖုိႛ အခုထိ ပဵက္ကၾက္ေနဆဲ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဒီအဖၾဲႚအစည္း ေတၾကုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အ႓မဲတမ္း႟ံုးဖၾင့္လႀစ္႓ပီး လုပ္ငန္းေဆာင္႟ၾက္ခၾင့္ မေပးတဲ့အခဵက္က စစ္အစုိးရဘက္က ပူးေပၝင္းဖုိႛပဵက္ကၾက္ေနတယ္ဆုိတာ ေဖာ္ဴပေနေဳကာင္း စသဴဖင့္လည္း အဴပည္ဴပည္ ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္နဲႛ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရး ဖယ္ဒေရးရႀင္းအဖၾဲႚတုိႛ ပူးေပၝင္း႓ပီး ဴပႂစုထုတ္ဴပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာထဲမႀာ ေထာက္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔