NLD ဗဟိုဦးစီးအဖၾဲႚကို အေယာက္ ၁၀၀ ထိ တုိးခဵဲႚ

အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႛခဵႂပ္ NLD ပၝတီ ဗဟိုဦးစီးအဖၾဲႛ အတၾက္ ဗဟိုဦးစီးအဖၾဲႛဝင္ အေယာက္ ၁၀၀ ကို NLD ဗဟုိ အလုပ္အမႁေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ CEC ေတၾက ဒီကေနႛ ေရၾးခဵယ္ သတ္မႀတ္လိုက္ဴပီး၊ ေနာက္ဆုံးအေနနဲႛ လာမယ့္ မတ္လဆန္းအတၾင္း ပၝတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ေရၿရဲႛ အတည္ဴပႂခဵက္ လက္မႀတ္ေရးထုိးဴပီး အမည္စာရင္းကို ထုတ္ဴပန္သၾားမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ပၝတီေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾက RFA ကုိ ေဴပာဳကားပၝတယ္။
2010-02-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
တူညီဝတ္စံု ဝတ္ဆင္၍ ရင္ထိုးတံဆိပ္ တပ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
တူညီဝတ္စံု ဝတ္ဆင္၍ ရင္ထိုးတံဆိပ္ တပ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

"က႗န္ေတာ္တိုႛ ဖၾဲႚစည္းပံုမႀာ ပၝတဲ့အတိုင္း ဦးေရတရာကိုေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛက အတည္ဴပႂလိုက္ႎိုင္ပၝတယ္။ အဲဒီေတာ့ နည္းနည္းပၝးပၝး ပိုတဲ့လူေတာ့ ပိုတာေပၝ့ဗဵာ၊ အဲဒီ ပိုတဲ့ဟာေတၾကို ဘယ္လို လုပ္မယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ဴဖင့္ရင္ ဥကၠႉဆီကို ထပ္႓ပီး အေဳကာင္းဳကားထားပၝတယ္။ တိုင္းနဲႛဴပည္နယ္ေတၾက ပိုႛထားတဲ့ လူစာရင္းအတိုင္း က႗န္ေတာ္တိုႛ အေဴခခံ႓ပီးေတာ့ကာ အတည္ဴပႂေပးလိုက္ပၝ႓ပီ။ လက္ရႀိေတာ့ တရာလိုႛပဲ က႗န္ေတာ္ ေဴပာႎိုင္ပၝေိသးတယ္။ ဒီကိစၤေတၾက ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္အဖၾဲႚမႀာ ေဆၾးေႎၾးခဲ့တာ ဴပတ္တယ္ဆိုေပမဲ့လိုႛ ဥကၠႉရဲ့ လုပ္ပိုင္ခၾင့္နဲႛ သူႛရဲ့လက္မႀတ္နဲႛ ထုတ္ဴပန္ရမႀာ ဆိုေတာ့ကာ ဥကၠႉ ဘယ္လို ဆံုးဴဖတ္ဦးမယ္ဆိုတာ ကဵန္ေနပၝေသးတယ္။"

အခု အသစ္ ဴပန္လည္ ဖၾဲႚစည္းလိုက္တဲ့ ဗဟိုဦးစီးအဖၾဲႚ အတၾက္ အဖၾဲႛဝင္ ၁၀၀ ရႀိတယ္ ဆိုေပမဲ့ ဗဟိုဦးစီးအဖၾဲႛဝင္အဴဖစ္ အရည္အခဵင္းဴပည့္သူ ေနာက္ထပ္ ၅ ဦးကဵန္ရႀိေနေသးဴပီး သူတိုႛကို ပၝတီဥကၠႉ ဦးေအာင္ေရၿရဲႛ အတည္ဴပႂခဵက္အရ အရန္ဗဟိုဦးစီးအဖၾဲႛဝင္ေတၾအဴဖစ္ တိုးခဵဲႛ ဖၾဲႛစည္းသၾားဖၾယ္ရာ ရႀိေဳကာင္း ဦးခင္ေမာင္ေဆၾက ေဴပာပၝတယ္။

ေအာက္ေဴခပိုင္း ပၝတီဝင္ေတၾရဲႛ ေတာင္းဆိုခဵက္အတုိင္း NLD ပၝတီ ဗဟိုဦးစီးအဖၾဲႛဝင္ကို တုိးခဵဲႛ ဖၾဲႛစည္းလုိက္ဴပီ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ NLD ပၝတီအေနနဲႛ ေရႀႛႎုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတၾကို အင္နဲႛ အားနဲႛ လုပ္ေဆာင္ႎုိင္လိမ့္မယ္လုိႛေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း ဦးခင္ေမာင္ေဆၾက ဆက္လက္ေဴပာဴပပၝတယ္။

"ဗဟိုဦးစီးအဖၾဲႚရဲ့ သေဘာ သဘာဝကေတာ့ဗဵာ၊ ေရႀႚႎိုင္ငံေရးခရီးေတၾကို ဘယ္လို သၾားရမယ္ဆိုတဲ့ ဆံုးဴဖတ္တဲ့ပၾဲေတၾမႀာလည္း သူတိုႛက ပၝဖိုႛ။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ညီလာခံေတၾ မေခၞႎိုင္ခင္ စပ္ဳကားမႀာ ဗဟိုဦးစီးအဖၾဲႚ အစည္းအေဝးက ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေတၾနဲႛ အဖၾဲႚခဵႂပ္ရဲ့ ဒီလုပ္ငန္းေတၾကို ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ခၾင့္ က႗န္ေတာတိုႛ ရသၾားပၝ႓ပီ။ ဒၝအတၾက္ က႗န္ေတာ္တိုႛက ႎိုင္ငံေရးအင္အား ေတာင့္တင္းတဲ့ အေနအထား ရႀိသၾားသလို ႎိုင္ငံေရး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေတၾကိုလည္း ဗဟိုဦးစီးေတၾရဲ့ သေဘာပၝဝင္႓ပီးေတာ့ ဆံုးဴဖတ္ႎိုင္တဲ့ အလားအလာေတၾဟာ ပိုမဵားလာ႓ပီလိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေဴပာႎိုင္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။"

အခုလို NLD ပၝတီေခၝင္းေဆာင္ပိုင္း ဴပန္လည္အားဴဖည့္တဲ့ အလုပ္ကို အမဵားက ေတာင္းဆိုခဲ့တာ ဳကာဴပီဴဖစ္ေပမယ့္ ၊ ကဵန္းမာေရးေဳကာင့္ ရုံးမတက္ႎိုင္ဳကတဲ့ ပၝတီေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို ဴပီးခဲ့တဲ့လပိုင္းေတၾအတၾင္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ သၾားေရာက္ ဂၝရ၀ဴပႂဴပီးေနာက္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ အ႒ကံေပးခဵက္အရ အခုလိုဖၾဲႛစည္းတာဴဖစ္ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔