ဆႎၬခံယူပၾဲ လၾတ္လပ္မ႖တမႁ ရႀိမရႀိ ေစာင့္ဳကည့္ေလ့လာမည္

အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ရန္ကုန္တိုင္းစည္း႟ံုးေရးအဖၾဲႚရဲ့ ႎႀစ္ရက္ဳကာ အစည္းအေဝးကေန ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ (၅)ခဵက္ ခဵမႀတ္ခဲ့ရာမႀာ လာမဲ့ ဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ လၾတ္လပ္႓ပီးမ႖တမႁရႀိမရႀိ ေစာင့္ဳကည့္ ေလ့လာဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္ခဲ့ဳကပၝတယ္။
2008-04-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းကို ေထာက္ခံမဲေပးဖိုႛ စစ္အစိုးရက တိုက္တၾန္း လႁံႛေဆာ္ေသာ ဆိုင္းဘုတ္တခုေရႀႚတၾင္ လံုဴခံႂေရးတပ္ဖၾဲႚဝင္မဵားကို ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းကို ေထာက္ခံမဲေပးဖိုႛ စစ္အစိုးရက တိုက္တၾန္း လႁံႛေဆာ္ေသာ ဆိုင္းဘုတ္တခုေရႀႚတၾင္ လံုဴခံႂေရးတပ္ဖၾဲႚဝင္မဵားကို ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ရန္ကုန္တိုင္း စည္း႟ံုးေရးအဖၾဲႚဟာ ဧ႓ပီ ၂၉ရက္ မေနႛက� တိုင္းအတၾင္း ႓မိႂႚနယ္(၂၀)၊ ဒီကေနႛ ႓မိႂႚနယ္ (၂၀)၊ စုစုေပၝင္း႓မိႂႚနယ္ (၄၀)နဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးခဲ့႓ပီး စည္းေဝးဆံုးဴဖတ္ခဵက္ (၅)ခဵက္ ခဵမႀတ္ခဲ့ပၝတယ္။

အဲဒီဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေတၾထဲမႀာ ဆႎၬခံယူပၾဲ ဥပေဒ နည္းဥပေဒေတၾထဲက သိသင့္သိထိုက္ တဲ့ အခဵက္ေတၾကို ထုတ္ႎႁတ္႓ပီး ႓မိႂႚနယ္ေတၾကို အဴမန္ဆံုးဴဖန္ႛေဝေပးဖိုႛ၊ ဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ တညီတညၾတ္ တည္း ကန္ႛကၾက္မဲ ေပးဳကဖိုႛ နဲႛ အခုကစလိုႛ တိုင္းနဲႛ႓မိႂႚနယ္ေတၾ မဴပတ္ဆက္သၾယ္ထိေတၾႚ႓ပီး ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္သၾားဳကဖိုႛ စတဲ့အခဵက္ေတၾပၝဝင္ပၝတယ္။ အဲဒၝေတၾအဴပင္ ဆႎၬခံယူပၾဲနဲႛပတ္သက္႓ပီး လုပ္ေဆာင္ရမဲ့အခဵက္ေတၾကိုလည္း အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဗဟိုသတင္းနဲႛဴပန္ဳကားေရး အဖၾဲႚဝင္ ေဒၝက္တာဦးဝင္းႎိုင္က အခုလိုဆက္လက္ေဴပာဳကားပၝတယ္။

ေဒၝက္တာဝင္းႎိုင္။       ။ “မဲ႟ံုမဵားတၾင္ မဲေပးရာ၌ လံုဴခံႂမႁ၊ လၾယ္ကူ ေခဵာေမၾႚမႁ ရႀိမရႀိ၊ တရားမ႖တမႁ ရႀိမရႀိ၊ မသမာမႁ၊ အဓမၳမႁ၊ ႓ခိမ္းေဴခာက္မႁမဵား ရႀိမရႀိ၊ မဲေရတၾက္ရာတၾင္ မႀန္ကန္မႁ ရႀိမရႀိကို သက္ဆိုင္ရာ အဖၾဲႚခဵႂပ္ အဖၾဲႚဝင္မဵားက တတ္ႎိုင္သမ႖ ေစာင့္ဳကည့္ေလ့လာရန္၊ မသမာမႁမဵား ရႀိပၝက ေဖာ္ထုတ္၍ ရန္ကုန္တိုင္းသိုႛ သတင္းပိုႛ တင္ဴပရန္၊ မီဒီယာမဵားမႀ တဆင့္ ေဖာ္ထုတ္တင္ဴပရန္၊ ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒ မူဳကမ္း အတည္ဴပႂႎိုင္ေရးႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ဆႎၬမဲေပးပိုင္ခၾင့္ရႀိသူ ထက္ဝက္ေကဵာ္အစား အေဴခခံမူေတၾနဲႛ ကၾဲလၾဲ႓ပီးေတာ့ ဆႎၬမဲေပးပိုင္ခၾင့္ရႀိသူ အားလံုး၏ ထက္ဝက္ေကဵာ္ မဲေပးသည့္ ဆႎၬမဲ၏ မဲအမဵားဴဖင့္ အတည္ဴပႂ ဴပႉာန္းလိုက္သည့္ ဤဖၾံႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒသည္ဟူေသာ ဴပင္ဆင္ထားခဵက္အား ရန္ကုန္တိုင္း စည္း႟ံုးေရးအဖၾဲႚႎႀင့္ ႓မိႂႚနယ္မဵားက တခဲနက္ ကန္ႛကၾက္ေဳကာင္း ဆံုးဴဖတ္သည္။ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ ၅ခုေပၝ့။ ”

အခုလို မဲ႟ံုေတၾကို အယ္အယ္ဒီက ေစာင့္ဳကည့္ေလ့လာမယ္ဆိုတဲ့အခၝ အာဏာပိုင္ေတၾ ဒၝမႀမဟုတ္ ဳကံ့ခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးအဖၾဲႚေတၾ၊ စၾမ္းအားရႀင္ေတၾနဲႛ ဴပႍနာရႀိလာႎိုင္ပၝသလားလိုႛ ေမးဴမန္းတဲ့အခၝမႀာ ေဒၝက္တာဝင္းႎိုင္က အခုလို ေဴဖဳကားပၝတယ္။

ေဒၝက္တာဝင္းႎိုင္။       ။ “ က႗န္ေတာ္တိုႛ NLDအဖၾဲႚဝင္ေတၾကလည္း မဲေပးပိုင္ခၾင့္ရႀိတဲ့ ဴပည္သူေတၾပဲ၊ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ အဖၾဲႚဝင္ေတၾ မဲေပးရတဲ့ မဲ႟ံုေတၾမႀာ သူတိုႛ ေစာင့္ဳကည့္ပိုင္ခၾင့္၊ ေလ့လာပိုင္ခၾင့္ သူတိုႛမႀာ ရႀိတယ္။ ”

“မဲ႟ံုပိတ္ခဵိန္မႀာ ၁၀ဦးထက္ မနည္းေသာ မဲဆႎၬရႀင္မဵားရဲ့ ေရႀႚေမႀာက္မႀာ မဲေရတၾက္ရမယ္ဆိုတဲ့ ေနရာမႀာ ကိုယ္သက္ဆိုင္ရာ မဲ႟ံုမႀာ မဲေပးတဲ့ ဴပည္သူတဦးအေနနဲႛ က႗န္ေတာ္တိုႛမႀာ ဳကည့္ပိုင္ခၾင့္ ရႀိတယ္ေလ။ ဒၝကို က႗န္ေတာ္တိုႛက ရႀင္းဴပတယ္။ ”

“သိုႛေသာ္၊ တခုရႀိတာေတာ့ တဖက္က ဒၝေတၾကေတာ့ ဴပႍနာ ရႀာလာႎိုင္စရာ အေဳကာင္းရႀိတယ္။ က႗န္ေတာ္တိုႛက ေအးေအးခဵမ္းခဵမ္း မဲေရတၾက္တာကို ဳကည့္ဖိုႛပဲ၊ အတတ္ႎိုင္ဆံုး က႗န္ေတာ္တိုႛက ေခဵာေခဵာေမၾႚေမၾႚ၊ ညင္ညင္သာသာ၊ ေအးေအးခဵမ္းခဵမ္း၊ ေလ့လာေစာင့္ဳကည့္ဖိုႛ။ ဒီေလ့လာေစာင့္ဳကည့္တဲ့အထဲမႀာ ကိုယ္ပၝဖိုႛ။ ကိုယ္က မဲဆႎၬရႀင္ ဴပည္သူတဦးအေနနဲႛ ပၝဖိုႛပဲ။ ဒၝကို က႗န္ေတာ္တိုႛအဖၾဲႚဝင္ေတၾကို က႗န္ေတာ္တိုႛ ႎိႁးေဆာ္တာေပၝ့။”

ဆႎၬခံယူပၾဲအ႓ပီး ထၾက္ေပၞလာမဲ့ ရလဒ္နဲႛပတ္သက္႓ပီး အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္အေနနဲႛ ေရႀႚႎိုင္ငံေရးခရီးကိုဘယ္လိုဆက္သၾားမယ္ဆိုတာ ႒ကိႂတင္ဴပင္ဆင္မႁေတၾ ခဵမႀတ္ထားပၝသလားလိုႛ ဆက္လက္ေမးဴမန္းရာမႀာ ေရႀႚလုပ္ငန္းစဥ္ဴဖစ္ေနတဲ့အတၾက္ အဖၾဲႚခဵႂပ္အေနနဲႛ ေလာေလာဆယ္ မေဴပာႎိုင္ေသးေဳကာင္း ေဒၝက္တာဦးဝင္းႎိုင္က ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔