အေရႀႚေဴမာက္တိုင္းမႀႃးႎႀင့္ ဝလက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚ သေဘာတူညီမႁမရ

၂၀၁၀ ဴပည့္ႎႀစ္ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ ပၝဝင္ေရးအတၾက္ အပစ္အခတ္ရပ္ အဖၾဲႚတခုဴဖစ္တဲ့ ဝေဒသအဖၾဲႚ ပၝဝင္ႎုိင္ဖိုႛ အေရႀႚေဴမာက္ပိုင္း တုိင္းမႀႃးက ဝေဒသကို ၄ ရက္ဳကာလာေရာက္ခဲ့ေပမဲ့ သေဘာတူညီခဵက္ မရခဲ့ဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။
2008-12-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရႀမ္းဴပည္နယ္ေဴမာက္ပိုင္း ကဵိႂင္းတံု ေဴမာက္ဖက္ ေ႟ၿ႒တိဂံနယ္ေဴမရႀိ ပန္ဆန္းတၾင္ နအဖ စစ္အစိုးရႎႀင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ ဝ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖၾဲႚမဵားကို ေတၾႚရေသာ မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ရႀမ္းဴပည္နယ္ေဴမာက္ပိုင္း ကဵိႂင္းတံု ေဴမာက္ဖက္ ေ႟ၿ႒တိဂံနယ္ေဴမရႀိ ပန္ဆန္းတၾင္ နအဖ စစ္အစိုးရႎႀင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ ဝ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖၾဲႚမဵားကို ေတၾႚရေသာ မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

၂၀၁၀ ဴပည့္ႎႀစ္ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ ပၝဝင္ေရးအတၾက္ အပစ္အခတ္ရပ္ အဖၾဲႚတခုဴဖစ္တဲ့ ဝေဒသအဖၾဲႚ ပၝဝင္ႎုိင္ဖိုႛ အေရႀႚေဴမာက္ပိုင္း တုိင္းမႀႃးက ဝေဒသကို ၄ ရက္ဳကာလာေရာက္ခဲ့ေပမဲ့ သေဘာတူညီခဵက္ မရခဲ့ဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။

လာရိႁးအေဴခစိုက္ အေရႀႚေဴမာက္ပိုင္း တိုင္းမႀႃး ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေအာင္သန္းထၾတ္ဟာ ရႀမ္းဴပည္ေဴမာက္ပိုင္း ပန္ဆမ္းေဒသမႀာရႀိတဲ့ UWSA ဝဴပည္ ေသၾးစည္းညီညၾတ္ေရးတပ္က ေခၝင္းေဆာင္ပိုင္းနဲႛ ရက္အတန္ဳကာ လာေရာက္ေဆၾးေႎၾးခဲ့တယ္လိုႛ ပန္ဆမ္းကလာတဲ့ သတင္းေတၾအရ သိရပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ဝဖက္က လိုလားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ရ နယ္သတ္မႀတ္ေရးကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ သေဘာထား ညၟိႎႁိင္းလိုႛ မရတဲ့အတၾက္ မေအာင္ဴမင္ပဲ ဴပန္သၾားရတယ္လိုႛ နယ္ခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ဖၾဲႚစည္းပံုအရ ေတာင္ေဴမာက္ ၂ ဴခမ္းကၾဲေနတဲ့ ဝနယ္ေတၾကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ရ ၂ နယ္လံုး မေပးႎုိင္တဲ့အတၾက္ သေဘာတူညီမႁမရပဲ ဴဖစ္ေနတာလိုႛ ဆိုပၝတယ္။ အေဴခခံအားဴဖင့္ ေဴမာက္ပိုင္း တ႟ုတ္နယ္စပ္ ပန္ဆန္းေဒသကို ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ေပးေပမဲ့ စီးပၾားေရးအေဴခကဵေနတဲ့ ေတာင္ပိုင္း ထိုင္းနယ္စပ္က ဝနယ္ကိုေတာ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဖက္က မေပးလိုဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီသတင္းနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဒီအေဳကာင့္ ေလ့လာေနတဲ့ ရႀမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းစဥ္က ဦးခၾန္ဆိုင္းက အခုလို သံုးသပ္ပၝတယ္။

ဦးခၾန္ဆိုင္း      ။ “ အခုအေဴခအေနက ဝဖက္က ေတာင္းထားတာကေတာ့ တ႟ုတ္နယ္စပ္နဲႛ ေနာက္႓ပီးေတာ့မႀ ဒီ ထိုင္းနယ္စပ္ ႎႀစ္ေနရာကို ေတာင္းထားတာေပၝ့ဗဵာေနာ္။ ဒၝေပမဲ့ ဒီထုိင္းနယ္စပ္ဖက္ကိုေတာ့ နအဖက မေပးဘူး၊ သူကေတာ့ တ႟ုတ္နယ္စပ္မႀာ ရႀိတဲ့ ၆႓မိႂႚနယ္ကို သူေပးတယ္၊ ဒီ ၆႓မိႂႚနယ္ကို ေပးတဲ့အထဲမႀာလည္း သူက ဴပႍနာ ဴပန္ဴဖစ္ဴပန္တယ္။ ဒီ ဝထဲမႀာ ရႀိေနတဲ့ ဒီ႓မိႂႚနယ္ကို နအဖကေန႓ပီးေတာ့မႀ မိုင္းယန္း႓မိႂႚနယ္ရဲ့ အစိတ္အပိုင္းတခု ဴဖစ္တယ္၊ ဒီဥစၤာေတာ့ မေပးႎိုင္ဘူး၊ ဒၝေပမဲ့ ခင္ဗဵားတိုႛကိုေတာ့ အရင္တုန္းက နအဖက သိမ္းထားတဲ့ နက္မန္းဆိုတဲ့ ႓မိႂႚနယ္ကို ေပးမယ္လိုႛ အဲလို ေဴပာတယ္။ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့လည္း ဝဖက္က မေကဵနပ္ဖူးလိုႛ သူတိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ဘာဴဖစ္လိုႛတုန္းဆိုေတာ့ မိုင္းေပၝက္ဆိုတဲ့နယ္ကို သူတိုႛ ေပးလိုက္ရမယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္ေတာ့ မုန္လအဖၾဲႚနဲႛ ဆက္တဲ့ ဳကားခံနယ္ေဴမတခုကို သူတိုႛ လက္လၾတ္ဆံုးသၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္။ ဒီလိုမဵိႂး လက္လၾတ္႟ံႁးသၾားမယ္ ဆိုလိုႛရႀိရင္လည္း ႎႀစ္ဖၾဲႚစလံုးကို သူတိုႛ တဖၾဲႚခဵင္း ေခဵမႁန္းႎိုင္တယ္ေပၝ့၊ အဲဒၝေဳကာင့္မိုႛ ဒီကိစၤကို သူတိုႛ လက္မခံႎိုင္ဘူးလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ”

စစ္အစိုးရ ႎုိင္ငံေရးလမ္းညၾန္ ၇ ခဵက္အရ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲက ကဵင္းပဖိုႛ ဴပင္ေနတာေဳကာင့္၊ ေရရႀည္ သေဘာထား မကိုက္ညီခဲ့ရင္ ႎိုင္ငံေရးဴပႍနာဟာ စစ္ေရးအရ ေဴပာင္းႎုိင္တဲ့အလားလာရႀိတယ္လိုႛ သံုးသပ္ဳကတာ ရႀိပၝတယ္။ ဒီအခဵက္ကိုလည္း ဦးခၾန္ဆိုင္းက အခုလုိ ေဴပာပၝတယ္။

ဦးခၾန္ဆိုင္း      ။ “ အခု သူတိုႛ ၁၉၉၀ကို ဳကည့္လိုက္မယ္ ဆိုလိုႛရႀိရင္ အဲဒီအခဵိန္တုန္းက ဝတိုႛ၊ ကိုးကန္ႛတိုႛ၊ ဒီမုန္လတိုႛဆိုတာ မပၝပၝဘူး၊ အဲဒီတုန္းကေလ။ ၁၉၈၈မႀာ သူတိုႛ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ဥပေဒကို ေဳကညာလိုက္တဲ့အခၝမႀာ သူတိုႛ အနက္ေရာင္နယ္ေဴမမႀာ ရႀိေနတယ္။ အဲဒီတုန္းက သူတိုႛ မပၝဘူး။ ဒီတေခၝက္လည္း သူတိုႛက အဲဒီလိုမဵိႂး မပၝဘူးလိုႛ ေဴပာမယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္လည္း သူတိုႛဟာ အနက္ေရာင္ သိုႛမဟုတ္ အညိႂေရာင္နယ္ေဴမထဲမႀာ ပၝသၾားဖိုႛ လမ္းရႀိပၝတယ္။ ”

“နအဖဖက္ကေန ခုထိ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဥပေဒကို မေဳကညာေသးတဲ့ အေဳကာင္းကလည္း ဒီအေဳကာင္းတခုက ပၝတယ္လိုႛ ယူဆရပၝတယ္။ ဘာဴဖစ္လိုႛလဲဆိုေတာ့ ဒီေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ဥပေဒကို ေဳကညာ႓ပီဆိုလိုႛရႀိရင္ ဘယ္႓မိႂႛနယ္ေတၾဟာ ဒီ မဲဆႎၬနယ္ေတၾ ဴဖစ္တယ္ဆိုတာ ေဳကညာရမႀာကိုး။ အခု အေဴခအေနကို ဳကည့္မယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္ေတာ့ သူတိုႛ အခဵင္းခဵင္းက ရန္ေစာင္ေနတဲ့ အေဴခအေနမႀာ ရႀိေနတဲ့ အခၝကဵေတာ့ ဒီကိစၤဟာ အထိမခံတဲ့ အေဴခအေနမႀာ ရႀိေနပၝတယ္။ ေပၝက္ကၾဲမယ္ ဆိုလိုႛရႀိရင္လည္း ေပၝက္ကၾဲဖိုႛ လၾယ္တဲ့ အေဴခအေနပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ”

UWSA ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ လက္နက္နဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးလဲလႀယ္ဖိုႛ အရင္က အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ဴငင္းဆိုထား႓ပီး ၁၉၉၉ ခုႎႀစ္ကတည္းက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ရ ဝဴပည္ထူေထာင္ဖိုႛ တိုက္ပၾဲဝင္ေနသူေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဝတပ္ေတၾအေနနဲႛ လက္နက္ကို စၾန္ႛလၿတ္မႀာ မဟုတ္ေပမဲ့ ၂၀၁၀ ဴပည့္ႎႀစ္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကိုေတာ့ စဥ္းစားမယ္လိုႛ ႓ပီးခဲ့တဲ့လတုန္းကလည္း ဦးေပၝက္ယူရီးက ေဴပာခဲ့ဖူးပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔