ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေ႟ၿထံ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရးအတၾက္ ေမတၨာရပ္ခံစာပိုႛ

လက္ရႀိဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ ႎုိင္ငံေရး အကဵပ္အတည္းေတၾအတၾက္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေ႟ၿ အေနနဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းရႀိ အဳကမ္းမဖက္ အမဵိႂးသားေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾက ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္ ဒီကေနႛ ေမတၨာရပ္ခံလၿာ တေစာင္ ေပးပိုႛလိုက္ပၝတယ္။
2010-07-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ မတ္လ ၂၇ရက္ေနႛက ကဵင္းပေသာ ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ စစ္ေရးဴပ အခမ္းအနားတၾင္ စစ္ေဳကာင္းမဵားကို အမိုးဖၾင့္ ကားသစ္႒ကီးေပၞမႀ လႀည့္လည္ စစ္ေဆးေနေသာ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ။ (Photo: AFP)
ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ မတ္လ ၂၇ရက္ေနႛက ကဵင္းပေသာ ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ စစ္ေရးဴပ အခမ္းအနားတၾင္ စစ္ေဳကာင္းမဵားကို အမိုးဖၾင့္ ကားသစ္႒ကီးေပၞမႀ လႀည့္လည္ စစ္ေဆးေနေသာ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဴမန္မာေခၝင္းေဆာင္ေတၾအေနနဲႛ ေနာင္လာမဲႛ မဵိႂးဆက္သစ္ေတၾရဲ့ ေရႀႚေရးကို ငဲ့ညၟာ ေထာက္ထားတဲ့အေနနဲႛ ႎုိင္ငံေတာ္ တည္႓ငိမ္ေအးခဵမ္းေရးအတၾက္ လုပ္ေဆာင္ေပးဖိုႛ တိုက္တၾန္း ေတာင္းဆိုတာ ဴဖစ္ေဳကာင္း အဳကမ္းမဖက္ အမဵိႂးသားေရး လႁပ္ရႀားသူ ကိုလူေမာ္က RFA ကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

“အခု လက္ရႀိအေဴခအေနမႀာ လူမႁေရးအရ နစ္နာတဲ့လူေတၾ၊ ေထာင္ကဵတဲ့ မိသားစုေတၾကလည္း အရမ္းနစ္နာဳကတယ္။ စီးပၾားေရးေတၾကလည္း ခက္ခဲဳကတယ္။ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ ေထာင္ဝင္စာ ေတၾႚဖိုႛကလည္း အခက္အခဲေတၾ ရႀိဳကတယ္။ တဖက္ အာဏာပိုင္ အဖၾဲႚအစည္းက ပုဂၢိႂလ္ေတၾရဲ့ ေဘးကဵပ္နံကဵပ္ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲ၊ တဖက္က ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတၾရဲ့ ခံစားခဵက္ေတၾ ဟို နစ္နာမႁေတၾ၊ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေခၝင္းေဆာင္မဵားအေနနဲႛေပၝ့ေလ၊ ေနာင္လာေနာက္သား သားသမီးမဵားရဲ့ ေရရႀည္အေရးကို ငဲ့ညၟာ ေထာက္ထား႓ပီး အဓိပၯာယ္ဴပည့္ဝတဲ့ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးေရးေတၾကတဆင့္ ထာဝရ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအတၾက္ အေဴခအေနေကာင္းမဵားကို ဖန္တီးေပးပၝရန္ ေမတၨာရပ္ခံပၝတယ္ ဆိုတာပၝ။”

ဴမန္မာဴပည္မႀာ စစ္မႀန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီေရး ေပၞေပၝက္ဖုိႛအတၾက္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ အားလံုးပၝဝင္ႎုိင္ဖိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ပၝေဳကာင္းနဲႛ အကဵဥ္းကဵေနဳကတဲ့ ဒီမိုကေရစီေရးနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾကိုလည္း ေမတၨာေရႀႚထား႓ပီး အဴမန္ဆံုး ဴပန္လၿတ္ေပးေစလိုေဳကာင္း ေမတၨာရပ္ခံထားတယ္လုိႛ ဆိုပၝတယ္။ အဲဒီ အဳကမ္းမဖက္ အမဵိႂးသား လႁပ္ရႀားသူမဵားအဖဲၾႚဟာ ၂၀၀၇ ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ ေနာက္ပိုင္းက စတင္႓ပီး ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတၾကို လႁပ္ရႀား ေဆာင္႟ၾက္ေနဳကသူေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔