ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ေဒၞလာသန္း ၄၀ေကဵာ္ကူညီဖိုႛ အိုဘားမားအစိုးရ လၿတ္ေတာ္ကို တင္ဴပ

သမတအုိဘားမားအစုိးရက လာမဲ့ ေအာက္တိုဘာလ စတင္သုံးစၾဲဖိုႛ အေမရိကန္လၿတ္ေတာ္ကို ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁ ရက္ တနလႆာေနႛက တင္သၾင္းလုိက္တဲ့ ၂၀၁၁ ခုႎႀစ္ ဘတ္ဂဵက္ ရသုံးေငၾစာရင္းမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ကူညီေထာက္ပံ့ဖိုႛ အေမရိကန္ ေဒၞလာသန္း၄၀ေကဵာ္ သုံးစၾဲမယ္လိုႛ ပၝရႀိပၝတယ္။
2010-02-02
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဒၝ့အဴပင္ အခုေထာက္ပံ့မဲ့ ေငၾေဳကးေတၾကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ သုံးစၾဲရာမႀာ အမဵႂိးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္က ခဵမႀတ္ထားတဲ့ လမ္းႌၿန္ခဵက္ ၊ ရည္မႀန္းခဵက္ေတၾနဲႛ ကိုက္ညီမႁရႀိရမယ္လိုႛလည္း ဴပဌာန္းထားပၝတယ္။

အဲဒီ ဘတ္ဂဵက္ အရ အနည္းဆုံး အေမရိကန္ေဒၞလာ ၃၆ သန္းခၾဲကို (၁) ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္း ဒီမိုကေရစီနဲႛ လူသားခဵင္းစာနာမႁဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မဵား (၂) ထုိင္းဴမန္မာ နယ္စပ္တေလ႖ာက္ ဴမန္မာဴပည္အေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵား (၃) ဴမန္မာႎိုင္ငံဴပင္ပရႀိ ဴမန္မာေကဵာင္းသားအဖၾဲႚမဵား အပၝအဝင္ တဴခားအဖၾဲႚအစည္းမဵား၏ လႁပ္ရႀားမႁမဵားနဲႛ (၄) ဴမန္မာႎိုင္ငံ နယ္ဴခားေဒသမဵားရႀိ ေနရပ္စၾန္ႛခၾာ ထၾက္ေဴပးတိမ္းေ႟ႀာင္ေနသူမဵားကို လူသားခဵင္း စာနာမႁဆိုင္ရာ အကူအညီမဵား ေပးရန္ သုံးစၾဲရမယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ေနရပ္စၾန္ႛခၾာ ထၾက္ေဴပးလာသူေတၾကို အစားအစာ၊ ေဆးဝၝးနဲႛ တဴခား အကူအညီေတၾ ေပးေနတဲ့�ထုိင္းႎိုင္ငံအေဴခစိုက္အဖၾဲႚအစည္းေတၾကိုလည္း ေနာက္ထပ္ အေမရိကန္ေဒၞလာ ၄သန္း အနည္းဆုံး ေထာက္ပံ့မယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒၝ့ေဳကာင့္ ေထာက္ပံ့ေငၾစုစုေပၝင္း ေဒၞလာ သန္း ၄၀ ဒသမ ၅သန္း ရႀိမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ အခုတင္သၾင္းလုိက္တဲ့ အေမရိကန္အစုိးရရဲ့ ၂၀၁၁ ခုႎႀစ္ အတၾက္ ဘတ္ဂဵက္ ရသုံးေငၾစာရင္းမႀာ ႎိုင္ငံတကာ ဘၸာေရးအဖၾဲႚအစည္းေတၾက ဴမန္မာဴပည္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေငၾေဳကးအေပးအယူ ကိစၤမဵား ေဆာင္႟ၾက္ရာတၾင္ လိုအပ္ပၝက ဆန္ႛကဵင္ ကန္ႛကၾက္ရန္အတၾက္ အေမရိကန္ ဘၸေရးဝန္႒ကီးက သက္ဆုိင္ရာ အေမရိကန္ ေငၾေဳကးအဖၾဲႚအစည္း၏ အမႁေဆာင္အရာရႀိကို ႌၿန္ဳကားႎိုင္သည္ဟုလည္း ပၝရႀိပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔