ဴမန္မာအေပၞ ဆက္လက္ပိတ္ဆိုႛေရး ဥပေဒ အေမရိကန္သမတ လက္မႀတ္ထိုး

ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဆက္လက္ ပိတ္ဆိုႛအေရးယူေရး ဥပေဒကို အေမရိကန္သမတက ဇူလိုင္ ၂၇ မေနႛက လက္မႀတ္ထိုး အတည္ဴပႂလိုက္ပၝတယ္။ ဒီဥပေဒမူဳကမ္းကို အေမရိကန္ အထက္လၿတ္ေတာ္နဲႛ ေအာက္လၿတ္ေတာ္ေတၾက ႓ပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က အတည္ဴပႂခဲ့အ႓ပီး ရက္ပိုင္းမႀာ အေမရိကန္သမတ ဘားရက္ အိုဘားမားက လက္မႀတ္ေရးထုိး အတည္ဴပႂလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
2010-07-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အေမရိကန္သမတ ဘာရက္ အိုဘားမား။ (Photo: AFP)
အေမရိကန္သမတ ဘာရက္ အိုဘားမား။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီဥပေဒ သက္တမ္းတိုးလိုက္တဲ့အတၾက္ ဴမန္မာကုန္ပစၤည္းေတၾကို အေမရိကန္ကို တင္ပိုႛခၾင့္ ေနာက္ထပ္ ၃ ႎႀစ္ ပိတ္ပင္လိုက္တာလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီလို သက္တမ္းတိုးတာဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ဒီမိုကေရစီအေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ ဴပည္သူေတၾကို အေမရိကန္အစိုးရနဲႛ လၿတ္ေတာ္က ေထာက္ခံေနတဲ့အေဳကာင္း ဴပသလိုက္တာပၝလိုႛ ဝၝရႀင္တန္အေဴခစိုက္ ဴမန္မာ့အေရး လႁပ္ရႀားမႁအဖၾဲႚ US Campaign For Burma က ဦးေအာင္ဒင္က ေဴပာပၝတယ္။

“အဓိကကေတာ့ဗဵာ၊ ဒီ အေမရိကန္သမတ အိုဘားမားအေနနဲႛ သူႛရဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ မူဝၝဒအသစ္က ဖိအားေပးမႁေတၾကို ဆက္လက္ကိုင္တၾယ္ ကဵင့္သံုးသၾားမယ္၊ တခဵိန္တည္းမႀာပဲ ဒီ နအဖနဲႛလည္း တိုက္႟ိုက္ ေစ့စပ္ေဆၾးေႎၾး႓ပီးေတာ့ အေဴပာင္းအလဲ ဴဖစ္ေအာင္ ႒ကိႂးစားမယ္ေပၝ့။ ဆိုေတာ့ ခုခဵိန္ထိကေတာ့ နအဖဖက္ကေတာ့ ဘာမႀ ထူးဴခားတဲ့ တိုးတက္တဲ့ အေဴပာင္းအလဲေတၾ မလုပ္တဲ့အခဵိန္မႀာ သူကိုယ္ႎႁိက္ကလည္း ဒီ အေမရိကန္ ကၾန္ဂရက္စ္ လၿတ္ေတာ္ ႎႀစ္ရပ္စလံုးက ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞမႀာ သူတိုႛအေနနဲႛ စီးပၾားေရး ပိတ္ဆိုႛမႁကို ႟ုပ္သိမ္းဖိုႛ လံုးဝ အခဵိန္မတန္ေသးဘူး၊ ဆိုတာကို အသိေပးလိုက္တာပၝ။”

“ေနာက္တခဵိန္တည္းမႀာပဲ ဒီ သမတအေနနဲႛ ဒၝ အေမရိကန္သမတနဲႛ ေအာက္လၿတ္ေတာ္၊ အထက္လၿတ္ေတာ္ ႎႀစ္ရပ္စလံုးကေန႓ပီးေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံထဲက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေခၝင္းေဆာင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတၾကိုလည္း အေမရိကန္ ဴပည္သူေတၾ၊ အေမရိကန္ အစိုးရနဲႛ ကၾန္ဂရက္စ္လၿတ္ေတာ္က ဴမန္မာဴပည္သူမဵားရဲ့ ဒီမိုကေရစီ လႁပ္ရႀားမႁကို ဆက္လက္ ေထာက္ခံအားေပးေနဆဲ ဴဖစ္တယ္ဆိုတာကို သက္ေသဴပလိုက္တာပၝပဲ။”

အေမရိကန္သမတ အိမ္ဴဖႃေတာ္က ထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ အခု သမတ အိုဘားမား လက္မႀတ္ထိုးလိုက္တဲ့ ဥပေဒအရ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ လၾတ္လပ္ခၾင့္နဲႛ ဒီမိုကေရစီေရး ဥပေဒမႀာ ပၝတဲ့ သၾင္းကုန္ကန္ႛသတ္ခဵက္ေတၾကို သက္တမ္းတိုးလိုက္တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ ဆက္လက္အေရးယူ ပိတ္ဆိုႛေရးအတၾက္ ဥပေဒမူဳကမ္းကို ေအာက္လၿတ္ေတာ္မႀာ ဦးေဆာင္တင္သၾင္းခဲ့တဲ့ နယူးေယာက္ဴပည္နယ္ ေအာက္လၿတ္ေတာ္ အမတ္ ဂဵိႂးဇက္ ခ႟ိုေလက ႒ကိႂဆိုလိုက္ပၝတယ္။ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုအေနနဲႛ ဴပည္သူေတၾအေပၞ ဖိႎႀိပ္အုပ္ခဵႂပ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရကို သူတိုႛ လုပ္ရပ္ေတၾရဲ့ ေနာက္မႀာ အကဵိႂးဆက္ေတၾ ရႀိေနတယ္ ဆိုတာကို ဴပသဖိုႛလိုတဲ့အတၾက္ ဒီဥပေဒ ဴဖစ္လာေရး ႒ကိႂးပမ္းခဲ့တာဴဖစ္တယ္လိုႛ မစၤတာ ခ႟ိုေလက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီဥပေဒကို ဴပဌာန္းလိုက္ဴခင္းအားဴဖင့္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုဟာ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾနဲႛ တသားတည္း ဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ ဆန္ႛကဵင္ဖက္ ဴဖစ္တယ္ဆိုတာကို ဴပလိုက္တာလည္း ဴဖစ္တယ္လိုႛ လၿတ္ေတာ္အမတ္ ခ႟ိုေလက ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔