ဴမန္မာစာနယ္ဇင္းသမားေတၾကုိ ပၝကစၤတန္က မီဒီယာသင္တန္းေပးရန္ရႀိ

2008-01-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

newsstand_150px.jpg
ဴပည္တၾင္းထုတ္ ဂဵာနယ္၊ မဂၢဇင္းမဵားကို ခင္းကဵင္းေနေသာ ဆိုင္တဆိုင္ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ပၝကစၤတန္ႎိုင္ငံကို ေရာက္ရႀိခဲ့တဲ့ ဴမန္မာစာနယ္ဇင္း ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚဟာ ပၝကစၤတန္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္နဲႚ ေတၾႚဆံုခဲ့႓ပီး ဴမန္မာစာနယ္ဇင္းသမားေတၾအတၾက္ ပၝကစၤတန္ႎိုင္ငံမႀာ မီဒီယာသင္တန္းေတၾ စီစဥ္ေပးဖိုႚေတာင္းဆိုခဲ့ဳကပၝတယ္။

အဖၾဲႚဝင္ ၅ ဦးပၝ ဴမန္မာစာနယ္ဇင္း ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚဟာ ပၝကစၤတန္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ မိုဟာမက္မီယံ ဆူမရိုနဲႚ ဇန္နဝၝရီလ ၂၅ ရက္ ေသာဳကာေနႚက ေတၾႚဆံုခဲ့တယ္လိုႚ ပၝကစၤတန္ ေအပီသတင္းဌာန (ေအပီပီ) က ဆိုပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚဝင္ေတၾ ဘယ္သူဘယ္ဝၝ ဆိုတာေတာ့ ေဖၞဴပမထားပၝဘူး။

အဲသလိုေတၾႚဆံုရာမႀာ ပၝကစၤတန္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္က ပၝကစၤတန္နဲႚဴမန္မာႎႀစ္ႎိုင္ငံက စာနယ္ဇင္းသမား ေတၾဳကား အဴပန္အလႀန္ဆက္ဆံ လည္ပတ္ဳကတာဟာ ႎႀစ္ႎိုင္ငံ ခဵစ္ဳကည္ေရးကို အားေကာင္းေစမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒၝအဴပင္ ပၝကစၤတန္ႎိုင္ငံက ေကဵာင္းေတၾမႀာ ဴမန္မာေကဵာင္းသားေတၾ လာေရာက္ သင္ယူႎိုင္ဳကဖိုႚ ပညာေရးေထာက္ပံႛမႁေတၾ စီစဥ္ေပးမယ္လိုႚလည္း ကမ္းလႀမ္းလိုက္ပၝတယ္။ ဴမန္မာစာနယ္ဇင္း ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚကလည္း ဴမန္မာစာနယ္ဇင္းသမားေတၾအတၾက္ မီဒီယာ သင္တန္းေတၾ စီစဥ္ေပးဖိုႚ ေတာင္းဆိုခဲ့ရာမႀာ ပၝကစၤတန္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္က သေဘာတူ လက္ခံခဲ့ပၝတယ္။

ပၝကစၤတန္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္က ဆက္လက္ေဴပာဆိုရာမႀာ ပၝကစၤတန္အစိုးရဟာ မီဒီယာလၾတ္လပ္ခၾင့္ကို ယံုဳကည္႓ပီး၊ မီဒီယာလုပ္ငန္းေတၾ ေခဵာေခဵာေမၾႛေမၾႛလည္ပတ္ႎိုင္တဲ့ ဝန္းကဵင္အေနအထားမဵိႂး ရရႀိေအာင္ လိုအပ္တဲ့ ေဆာင္ရၾက္မႁေတၾ ပံ့ပိုးေပးေဳကာင္း ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။ ဴမန္မာစာနယ္ဇင္း ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႛကလည္း ပၝကစၤတန္ရဲႚ သတင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္အေပၞ အထင္႒ကီးေလးစား အားကဵလႀပၝေဳကာင္း ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔