ႎိုင္ငံေရးအဆင့္တိုင္းမႀာ ပၝဝင္မည္ဟု CRPPအဖၾဲႚဝင္မဵား ဆံုးဴဖတ္

2006-12-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
national_convention_10-11-0.jpg
နအဖစစ္အစိုးရက ကဵင္းပေနေသာ အမဵိႂးသား ညီလာခံတၾင္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလႀယ္အခဵိႂႚကို ေတၾႚဴမင္ရပံု။ နအဖက အဴခား ႎိုင္ငံေရး ပၝတီ အဖၾဲႚအစည္းမဵားႎႀင့္ စကားမေဴပာဴခင္းသည္ အဓိက ဴပႍနာဟု CRPPက သံုးသပ္ပၝသည္။ ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ (Photo: AFP)

CRPP လိုႛ ေခၞတဲ့ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားဴပႂေကာ္မတီရဲ့ အစည္းအေဝးတရပ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၂ရက္ေနႛ အဂႆၝေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚ NLD အဖၾဲႚခဵႂပ္႟ံုးမႀာ အစည္းအေဝးတရပ္ ကဵင္းပခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒီအစည္းအေဝးဟာ လာမဲ့ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၂ ရက္ေနႛမႀာ ကဵငး္ပမဲ့ ဴပည္ေထာင္စုေနႛအတၾက္ ႒ကိႂတင္ဴပင္ဆင္တဲ့ အစည္းအေဝးဴဖစ္တယ္လိုႛ အစည္းအေဝးကို တက္ခဲ့တဲ့ CRPP အဖၾဲႚဝင္ ဦးေအးသာေအာင္က RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

ဦးေအးသာေအာင္။ ။ အဓိကကေတာ့ လာမဲ့ ဴပည္ေထာင္စုေနႛအတၾက္ အ႒ကိႂေဆၾးေႎၾးတာပၝ၊ အဲဒီ ဴပည္ေထာင္စုေနႛမႀာ ေဳကညာခဵက္ေတၾ ထုတ္ဖိုႛ ႓ပီးေတာ့ အခမ္းအနားလုပ္ဖုိႛအတၾက္က CRPPအေနနဲႛ လုပ္ဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္႓ပီးေတာ့ေပၝ့ေလ၊ အဲဒီအတၾက္ အ႒ကိႂေဆၾးေႎၾးတာပၝ။

ဒီအစည္းအေဝးမႀာပဲ လတ္တေလာ ဴမန္မာႎိုင္ငံေရး ေရႀႚမတိုးေနာက္မဆုတ္သာ ဴဖစ္ေနတဲ့ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးလည္း ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ လက္ရႀိဴမန္မာ့ဴပႍနာဟာ အဓိကအေဳကာင္းရင္းက ႎိုင္ငံေရးဴပႍနာဴဖစ္တဲ့ အေဳကာင္း၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံ့ေရးကိစၤဟာ ဴပည္တၾင္း ဴပႍနာသက္သက္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီအထိ ေရာက္ရႀိေနတဲ့ ႎိုင္ငံတကာဴပႍနာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီက ဆံုးဴဖတ္ခဵက္တခုခု ကဵလာမယ္လိုႛလည္း CRPPက ယံုဳကည္တဲ့အေဳကာင္း ေဆၾးေႎၾးခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဒီလို လက္ရႀိအေဴခအေနအထိ ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရး မေဴပလည္ရတာနဲႛ ဴဖစ္ေပၞလာမဲ့ ႎိုင္ငံေရးအဆင့္တိုင္းမႀာ CRPP ရပ္တည္ပၝဝင္မဲ့ သေဘာထားကိုလည္း ဦးေအးသာေအာင္က အခုလို ဆက္႓ပီးေဴပာပၝတယ္။

ဦးေအးသာေအာင္။ ။ ဒီလို ဴဖစ္လာရတဲ့ အေဳကာင္းဟာ အဓိက တိုင္းဴပည္ကို အုပ္ခဵႂပ္ေနတဲ့ နအဖ၊ နဝတရဲ့ ႎိုင္ငံေရးပၝတီေတၾ အဖၾဲႚအစည္းေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရး စကားဝိုင္းေလာက္မႀာေတာင္ စကားမေဴပာႎိုင္တဲ့ အေဴခအေနေဳကာင့္ ဴဖစ္ေနရတယ္လိုႛ သံုးသပ္ပၝတယ္။

ဴဖစ္ေပၞလာမဲ့ ႎိုင္ငံေရး အဆင့္တိုင္းမႀာ CRPPဟာ NLDပၝတီ အပၝအဝင္ တိုင္းရင္းသားပၝတီနဲႛ အဴခား ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ အႎိုင္ရပၝတီေတၾနဲႛ ဖၾဲႚစည္းထားတဲ့ အဖၾဲႚတခု ဴဖစ္တဲ့ အတၾက္ေဳကာင့္ လာမဲ့အဆင့္တိုင္းမႀာ CRPPဟာ ႎိုင္ငံေရးအရ တာဝန္ယူ ေဆာင္႟ၾက္သၾားမယ္လိုႛ CRPPအဖၾဲႚဝင္ေတၾက သေဘာတူ ဆံုးဴဖတ္ထားပၝတယ္။

ဒီေနႛ ကဵင္းပတဲ့ CRPPအစည္းအေဝးကို NLD ဥကၠႉအပၝအဝင္ NLD ပၝတီက ပၝတီဝင္ ၆ ဦးနဲႛအတူ၊ ဦးေအးသာေအာင္၊ ဦးပူကဵင္ရႀင္းထန္၊ ဦးႎိုင္ထၾန္းသိန္း၊ ဦးေထာင္ကိုထန္းနဲႛ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီပၝတီက ဦးစိုးဝင္း တိုႛ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ စီအာပီပီဟာ ၁၉၉၀ ဴပည့္ႎႀစ္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ ေ႟ၾးဴခယ္ခံရတဲ့ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾကို ကိုယ္စားဴပႂ႓ပီး ၁၉၉၈ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္က ဖၾဲႚစည္းထားတာဴဖစ္႓ပီး အဖၾဲႚဝင္ေတၾထဲက အတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ဥကၠႉဴဖစ္တဲ့ ဦးတင္ဦးတိုႛဟာ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ ဒီပဲရင္း တိုက္ခိုက္မႁအ႓ပီးကတည္းက ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ကဵခံေနရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔