ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿထံ ပန္ဳကားလၿာေပးပိုႛ

2006-10-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾက သူတိုႛမိတ္ေဆၾ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛနဲႛ အမဵိႂးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးေတၾ နအဖ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဆီကို ပန္ဳကားလၿာတေစာင္ ေပးပိုႛလိုက္ပၝတယ္။

ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႎိုင္အပၝအဝင္ အဖမ္းခံထားရတဲ့ ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾ ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛနဲႛ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္ သင့္ဴမတ္ေရးေတၾ စတင္ဖိုႛ ဆို႓ပီး အဲဒီ ပန္ဳကားလၿာကို ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ေပးပိုႛခဲ့ဳကတာပၝ။

အဲဒီပန္ဳကားလၿာထဲမႀာ အခဵက္ေလးခဵက္ပၝဝင္႓ပီး ပထမဆံုးအခဵက္မႀာေတာ့ ဴပည္သူႛဆႎၬေတၾ ေဖာ္ထုတ္ထားတဲ့ လက္မႀတ္ေတၾ ငၝးသိန္းေကဵာ္ ရရႀိထား႓ပီး ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ အခုလို ဴပည္သူမဵားစၾာက လက္မႀတ္ ေရးထုိးထားတာဟာ ဴပည္သူေတၾအေနနဲႛ သူတိုႛရဲ့ ဆႎၬအမႀန္ကို ေဖာ္ထုတ္ဴပသခဲ့ဴခင္းသာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေရးသားထားပၝတယ္။

ဒီအခဵက္အဴပင္၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို စစ္မႀန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႎိုင္ငံအဴဖစ္ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ေနရာမႀာ အခုလက္ငင္း ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ တိုင္းဴပည္ရဲ့ အကဵပ္အတည္းေတၾကို ေလဵာ့နည္းသၾားေစမဲ့ တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းဟာ အဴပန္အလႀန္ သေဘာထားဴပည့္ဝတဲ့ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္ သင့္ဴမတ္ေရးနဲႛသာ ႓ငိမ္းခဵမ္းတဲ့ အသၾင္ကူးေဴပာင္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႎိုင္မယ္လိုႛ အေလးအနက္ ယံုဳကည္ေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထား႓ပီး၊ ဴပည္သူေတၾရဲ့ သေဘာထားေတၾကို လိုက္ေလဵာတဲ့အေနနဲႛ အခုလတ္တေလာ အဖမ္းခံထားရတဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾကို ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ၊ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးေတၾ ေဆၾးေႎၾးဖိုႛလည္း ဒီပန္ဳကားလၿာထဲမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီပန္ဳကားလၿာကို နအဖဥကၠႉ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿနဲႛ ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီးဌာနထံကို ေအာက္တိုဘာ ၃၀ရက္ေနႛမႀာ ေပးပိုႛခဲ့ပၝတယ္။

အတိုက္အခံေတၾရဲ့ ပန္ဳကားခဵက္ေတၾကို အေရးယူ တံုႛဴပန္ေလ့မရႀိတာေဳကာင့္ အခုလိုပန္ဳကားတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဘယ္လိုတံုႛဴပန္ခဵက္မဵိႂးကို ေမ႖ာ္လင့္ထားသလဲလိုႛ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုဂဵင္မီကို RFA က ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

အခက္အခဲမဵားဳကားက ဴပႂလုပ္ခဲ့တဲ့ ဴပည္သူ ငၝးသိန္းေကဵာ္ရဲ့ ဆႎၬကို ေလးစား႓ပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးဖိုႚ တင္ဴပဴခင္းဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း၊ ေလးစားလိုက္နာဖိုႛ မလိုက္နာဖိုႛ ဆိုတာကေတာ့ ဒီမိုကေရစီကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့လူ၊ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့လူေတၾ အားလံုးမႀာ တာဝန္ရႀိတယ္ဆိုတဲ့အေဳကာင္း၊ ဘာပဲဴဖစ္ဴဖစ္ အဓိကအကဵဆံုး၊ အေဴခခံအကဵဆံုးဟာ ဴပည္သူသာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ကိုဂဵင္မီက ေဴဖဳကားခဲ့ပၝတယ္။

မိမိတိုႛရဲ့ ဆႎၬေဖာ္ထုတ္ထားတဲ့ ဴပည္သူ၅သိန္းေကဵာ္ရဲ့ လက္မႀတ္ေတၾကို သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ေတၾဆီ တင္ဴပတဲ့ ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့လည္း ကိုဂဵင္မီက အခုလိုဆက္ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဴပည္သူေတၾရဲ့ လက္မႀတ္ေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾဆီတင္ဴပဖိုႛ ခဵိန္ဆရပၝလိမ့္မယ္လိုႛ ကိုဂဵင္မီက ဆိုပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အေရအတၾက္ ဒီေလာက္ရႀိထား႓ပီဆိုတာကိုေတာ့ အေဳကာင္းဳကားတာဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ဒီအတၾက္ အဴငင္းမပၾားႎိုင္တဲ့အဴပင္ ဴပႍနာမေပၞေပၝက္ႎိုင္တဲ့ နည္းလမ္းကို ရႀာေဖၾေ႟ၾးခဵယ္ရမႀာဴဖစ္တယ္လိုႛ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုဂဵင္မီက RFA ကို ရႀင္းဴပခဲ့ပၝတယ္။

လက္မႀတ္အတုအပစသဴဖင့္ ဴငင္းခံုရတဲ့ အခဵက္အဴပင္ လက္မႀတ္ထိုးထားတဲ့ ဴပည္သူေတၾရဲ့ လံုဴခံႂေရးအတၾက္လည္း သူတိုႛအေနနဲႛပူပန္တာေတၾရႀိတယ္လိုႛ ကိုဂဵင္မီကေဴပာပၝတယ္။

၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾအေနနဲႛ လက္မႀတ္စုေဆာင္းတဲ့လႁပ္ရႀားမႁ အဴဖႃေရာင္ေဖာ္ထုတ္မႁ လႁပ္ရႀားမႁနဲႛ အခုေနာက္ဆံုး ဘာသာအလိုက္ ဝတ္ဴပႂ ဆုေတာင္းပၾဲေတၾကို ဆက္တိုက္ ႎိႁးးေဆာ္ ေဆာင္႟ၾက္ေနဳကတာဴဖစ္ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔