မုန္တိုင္းကယ္ဆယ္ေရး အာဆီယံ ေႎႀးေကၾးသဴဖင့္ အဴပစ္တင္ခံရ

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတၾ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ႎိုင္ဖိုႛ ႒ကိႂးစားရမႛဲကိစၤနဲႛ ႎႀစ္ဆ တက္ေနတဲႛ ဆန္ေစဵးကို ကိုင္တၾယ္ ေဴဖရႀင္းရမယ္ႛကိစၤေတၾမႀာ အာဆီယံအဖၾဲႚ႒ကီးရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခဵက္ဟာ ေႎႀးေကၾးလၾန္းလႀတယ္လိုႛ ဖိလစ္ပိုင္ တရားသူ႒ကီးခဵႂပ္က ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။
2008-05-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နာဂစ္စ္ ဆိုင္ကလံုး မုန္တိုင္းဒဏ္ ခံစားရေသာ ဴမန္မာ ေလေဘးဒုကၡသည္မဵားကို ကယ္ဆယ္ ကူညီေရးအတၾက္ ထိုင္းႎိုင္ငံမႀ ေဆးအဖၾဲႚ ရန္ကုန္ မဂႆလာဒံုေလဆိပ္သိုႛ ေမလ ၁၇ရက္ေနႛက ဆိုက္ေရာက္လာပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
နာဂစ္စ္ ဆိုင္ကလံုး မုန္တိုင္းဒဏ္ ခံစားရေသာ ဴမန္မာ ေလေဘးဒုကၡသည္မဵားကို ကယ္ဆယ္ ကူညီေရးအတၾက္ ထိုင္းႎိုင္ငံမႀ ေဆးအဖၾဲႚ ရန္ကုန္ မဂႆလာဒံုေလဆိပ္သိုႛ ေမလ ၁၇ရက္ေနႛက ဆိုက္ေရာက္လာပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဴမန္မာႎိုင္ငံ မုန္တိုင္းေဘး ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတၾအေပၞ ေဆာင္႟ၾက္မႁ ေႎႀးေကၾးေနတာ၊ ဆန္ေစဵးေတၾ တလိပ္လိပ္ တက္ေနတာေတၾအေပၞ ထိန္းကၾပ္ဖိုႛ ေႎႀာင္ႛေႎႀးေနတာေတၾဟာ အာဆီယံအဖၾဲႚအေနနဲႛ ထိေရာက္ေအာင္ မစၾမ္းေဆာင္တာကို ဴပေန႓ပီး ေဒသတၾင္း လံုဴခံႂေရးကို ႓ခိမ္းေဴခာက္မႁေတၾ ဴဖစ္လာလိမ္ႛမယ္လိုႛ ဖိလစ္ပိုင္ တရားသူ႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ပူႎိုက ေမလ ၂၈ရက္ ဗုဒၡဟူးေနႛက အဴပစ္တင္ ေဴပာဳကားလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အာဆီယံအဖၾဲႚဝင္ ႎိုင္ငံတႎိုင္ငံအတၾင္းမႀာ ခုလို သဘာဝ ေဘးအႎၩရာယ္ ကဵေရာက္ခဲႛတာကို အာဆီယံအေနနဲႛ ထိထိေရာက္ေရာက္ မပံႛပိုး၊ မကူညီႎိုင္ခဲႛရင္ အာဆီယံဟာ အသံုးမဝင္ ဴဖစ္သၾားလိမ္ႛမယ္လိုႛလည္း ဆိုပၝတယ္။

အေရးေပၞကိစၤ ဴဖစ္လာရင္ လုပ္ေဆာင္ရမယ္ႛ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတၾ မရႀိတဲႛအတၾက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ မုန္တိုင္းကဵ႓ပီး႓ပီးခဵင္း ရက္ေတၾကတည္းက အာဆီယံအဖၾဲႚဟာ ဘာကိုမႀ ခဵက္ခဵင္း လုပ္ေဆာင္ေပးႎိုင္ခဲႛဴခင္းမရႀိပၝဘူးလိုႛ မစၤတာပူႎိုက ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။

ဆက္လက္႓ပီး အာဆီယံ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃးဴဖစ္တဲႛ မစၤတာ Pitsuwun ရဲ့ ကူညီေရး တပ္ေပၝင္းစု ဖၾဲႚစည္းတာကို ေထာက္ဴပခဲႛေပမဲႛ ဒီအဖၾဲႚကေန ဴမန္မာဒုကၡသည္ေတၾကို ကယ္တင္ဖိုႛအေရးကို ရက္ေတၾ အမဵား႒ကီး အခဵိန္ယူေနဳကတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ မုန္တိုင္းကဵ႓ပီး ၂ပတ္အဳကာ ေမလ ၁၉ ရက္ေနႛကဵမႀ အာဆီယံ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးေတၾနဲႛ အေရးေပၞအစည္းအေဝးကို ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ သေဘာတူညီခဵက္ရမႀ ေခၞယူ ကဵင္းပခဲႛတယ္လိုႛလည္း သူကေထာက္ဴပခဲႛပၝတယ္။

အာဆီယံအဖၾဲႚ႒ကီးထဲမႀာ ပၝဝင္တဲႛ ၁၀ ႎိုင္ငံထဲက တဝက္ေလာက္ဟာ ဆန္စပၝးထုတ္လုပ္တာ အမဵားဆံုးႎိုင္ငံေတၾ ဴဖစ္ေပမဲႛ အာဆီယံေဒသတၾင္း အေဴခခံစားေသာက္ကုန္ဴဖစ္တဲႛ ဆန္ေစဵးေတၾ တက္ေနတာကိုလည္း ေလဵာႛကဵေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႎိုင္ခဲႛပၝဘူးလိုႛ မစၤတာ ပူႎိုက ေဴပာဆိုခဲႛပၝတယ္။

ဒီအေတာအတၾင္း ဴမန္မာ မုန္တိုင္းေဘးသင္ႛသူေတၾအတၾက္ ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရက ကယ္ဆယ္ေရး အကူေငၾအဴဖစ္ ေဒၞလာ တသိန္းနဲႛ ေဒၞလာ ၂ သိန္းခၾဲတန္ဖိုးရႀိတဲႛ ကယ္ဆယ္ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အကူပစၤည္းေတၾ ေပးအပ္မယ္လိုႛ အဂႆၝေနႛက ဖိလစ္ပိုင္ လၿတ္ေတာ္အမတ္ မစၤတာ Richard Gordon က ေဴပာလိုက္ပၝတယ္၊

သူဟာ အဖၾဲႚဝင္ ၃၀ ပၝဝင္တဲႛ ကဵန္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဆးဝန္ထမ္းေတၾဟာ ေဆးအေထာက္အကူ ပစၤည္းေတၾနဲႛအတူ တနလႆာေနႛမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ေရာက္ရႀိခဲႛ ပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾေနႛကေတာႛ ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ မစၤတာေဂၞဒၾန္ ေခၝင္းေဆာင္တဲႛ ဖိလစ္ပိုင္ ကိုယ္စားလႀယ ္၆ေယာက္တိုႛဟာ ႎိုင္ငံတကာ အလႀႃရႀင္မဵားအဖၾဲႚနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ကူညီ ေထာက္ပံႛေရးဆိုင္ရာ ညီလာခံ တက္ေရာက္ခဲႛပၝတယ္။

အဲဒီအစည္းအေဝးမႀာ ႎိုင္ငံေပၝင္း၅၁ ႎိုင္ငံနီးပၝးနဲႛ ႎိုင္ငံတကာ အဖၾဲႚအစည္းေပၝင္း ၂၂ဖၾဲႚတိုႛက ဴမန္မာေလေဘးအတၾက္အလႀႃေငၾ ေဒၞလာ သန္း၃၀ ေနာက္ထပ္ေပးဖိုႛ သေဘာတူညီခဲႛဳကပၝတယ္၊

အဲဒီမတိုင္မီမႀာကတည္းက ႎိုင္ငံတကာအဖၾဲႚအစည္းေတၾနဲႛ အလႀႃရႀင္ႎိုင္ငံေတၾက ဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾက္ ထည့္ဝင္လႀႃဒၝန္းေငၾ ေဒၞလာ သန္း၁၀၀ ရရႀိ႓ပီးဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔