လၾတ္လပ္စၾာသၾားလာခၾင့္ေပးရန္ ပင္ညဲ႟ုိးေဴပာဆို

2007-10-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

gambari_Tang_Jiaxuan_200px.jpg
တ႟ုတ္ႎိုင္ငံသိုႛ ေရာက္ရႀိေနေသာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ (ဝဲ)သည္ ေဘဂဵင္း႓မိႂႚတၾင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ရက္ေနႛက တ႟ုတ္ႎိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ မစၤတာ တန္ကဵားရႀင္ကို ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပင္ညဲ႟ုိးက သူႛကုိဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း လၾတ္လပ္စၾာ သၾားလာခၾင့္ေပးရမယ္လုိႛ ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ရက္ ဗုဒၭဟူးေနႛက တ႟ုတ္ဴပည္ကုိ ေရာက္ရႀိသၾားပၝတယ္။ တ႟ုတ္အစုိးရအေနနဲႛ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀာ အဳကမ္းဖက္မႁေတၾရပ္စဲဘုိႛ ပုိမိုေဴပာဆုိ ဖိအားေပးဘုိႛ မစၤတာဂမ္ဘာရီက ေတာင္းဆုိခဲ့တာကို တ႟ုတ္ႎုိင္ငံက ကတိဴပႂခဲ့တယ္လုိႛ သတင္းေတၾထဲမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဴမန္မာဴပည္အေရးအတၾက္ ႌႀိႎႁိင္းအေဴဖရႀာဘုိႛ အာရႀ ၆ႎုိင္ငံကုိ ခရီးထၾက္ခဲ့တဲ့ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ တ႟ုတ္လက္ေထာက္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး Hec Yafei နဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့႓ပီးတဲ့ေနာက္ တ႟ုတ္ဒု-ဝန္႒ကီးက မစၤတာ ဂမ္ဘာရီရဲ့ဴမန္မာဴပည္အေရး ႒ကႂိးပမ္းမႁေတၾကို သူတုိႛတ႟ုတ္အစုိးရက ေထာက္ခံကူညီမယ္လုိႛ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ဴမန္မာဴပည္ကုိ ႎုိဝင္ဘာ လဆန္းထဲမႀာ သၾားေရာက္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီေတာအတၾင္းမႀာပဲ ဴမန္မာဴပည္ကုိ သၾားခၾင့္ရခဲ့တဲ့ တဴခားကုလသမဂၢ အရာရႀိဴဖစ္တဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပင္ညဲ႟ုိးက သူဒီတေခၝက္ ဴမန္မာဴပည္ သၾားေရာက္တဲ့အခၝ သူႛကုိ ကန္ႛသတ္ခဵႂပ္ခဵယ္မႁေတၾမလုပ္ပဲ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ သၾားလာ ေတၾႚဆံုခၾင့္ေတၾ ေပးရမယ္လုိႛ စစ္အစုိးရကုိ ေတာင္းဆုိမဲ့အေဳကာင္းေဴပာလုိက္ပၝတယ္။

အရင္တေခၝက္ေတၾတုန္းက သူႛကုိ ခဵႂပ္ခဵယ္တားဆီးတာေတၾ လုပ္ခဲ့တဲ့အတၾက္ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ သၾားလာ ေတၾႚဆံုခၾင့္ေတၾမရခဲ့တဲ့အတၾက္ အင္မတန္ကုိ စိတ္အေႎႀာင့္အယႀက္ ဴဖစ္ရပၝတယ္။ ဒီတေခၝက္မႀာ သူေတၾႚဆံုခဵင္သူ မႀန္သမ႖နဲႛ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ သူႛကုိ ေတၾႚခၾင့္ဴပႂဘုိႛ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းကလည္း စစ္အစုိးရကုိ ေတာင္းဆုိ ေဴပာဳကားပၝလိမ့္မယ္လုိႛ မစၤတာပင္ညဲ႟ုိးက ေဴပာပၝတယ္။ � ဴမန္မာသံအမတ္႒ကီးကလည္း သူတုိႛအဴပည့္အဝ ဒီတေခၝက္ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မယ္လုိႛ မစၤတာပင္ညဲ႟ုိးကုိ ေဴပာဆုိေဳကာင္း သိရပၝတယ္။ ဒီတေခၝက္မႀာ သူႛကုိ ကူညီဴဖည့္ဆည္းေပးဴခင္းမရႀိပဲ စစ္အစုိးရက ခဵႂပ္ခဵယ္တားဆီးတာေတၾ လုပ္မယ္ဆုိရင္ တခၝတည္းေလဆိပ္ဆင္း႓ပီး ဴမန္မာဴပည္က ဴပန္မႀာပဲလိုႛ ကုလသမဂၢရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပင္ညဲ႟ုိးက ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔