ကုလအထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာပင္နဲရိုး စစ္အစိုးရ ဝန္႒ကီးေတၾနဲႚ ေတၾႚဆံု

2007-11-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

insein_jail_pinheiro_200px.jpg
ပံုမႀာ ႎုိဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေနႛက ကုလ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပင္နဲရုိး အင္းစိန္ေထာင္အတၾင္း အကဵဥ္းသားမဵားကုိ ေက႗းေးမၾးေသာ အစားအစာကုိ ဳကည့္ရႁေနပုံဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ေရာက္ရႀိေနတဲ့ ကုလသမဂၢ လူႚအခၾင့္အေရး အထူးသံတမန္ မစၤတာ ပင္နဲရိုးဟာ စစ္အစိုးရဝန္႒ကီးေတၾနဲႚ ဒီကေနႚ ဗုဒၭဟူးေနႚမႀာ ေတၾႚဆံုခဲ့ပၝတယ္။ မစၤတာပင္နဲရိုးဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႚ ဆက္ဆံေရးဝန္႒ကီးအဴဖစ္ ခန္ႚအပ္ထားတဲ့ အလုပ္သမားဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ဳကည္၊ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဥာဏ္ဝင္း၊ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေကဵာ္ဆန္းတိုႚနဲႚ ဒီကေနႚ ဗုဒၭဟူးေနႚက ေတၾႚဆံုခဲ့ပၝတယ္။ သံအမတ္ေတၾ၊ ကုလသမဂၢဌာေန အဖၾဲႚအစည္းေတၾနဲႚ ေတၾႚဆံုအ႓ပီးမႀာ ဝန္႒ကီးေတၾနဲႚ ေတၾႚဆံုခဲ့တာပၝ။ အေသးစိတ္ အခဵက္အလက္ေတၾကိုေတာ့ မသိရေသးပၝဘူး။ မစၤတာ ပင္နဲရိုးဟာသူရဲႚ ဴမန္မာဴပည္ ခရီးစဥ္အတၾင္း စစ္အစိုးရဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္နဲႚေတာ့ ေတၾႚဆံုဘၾယ္မရႀိဘူးလိုႚ သိရပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီဥကၠဌ၊ အင္ဒိုနီးရႀား သံအမတ္ မာတီ နက္တလီဂၝဝၝက ဴမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾရဲႚ လက္ရႀိေဴခလႀမ္းေတၾကို ႒ကိႂဆိုလိုက္ေပမယ့္ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ အဖၾဲႚဝင္ေတၾကေတာ့ ေထာင္ထဲမႀာ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ အမဵားအဴပားရႀိေနေသး႓ပီး ေနာက္ထပ္လည္း ဆက္လက္ဖမ္းဆီး ေနတာေဳကာင့္ စိုးရိမ္ေဳကာင္းေဴပာဆိုခဲ့ဳကပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ လူႚအခၾင့္အေရး အထူးသံတမန္ မစၤတာ ပင္နဲရိုးရဲႚ ဴမန္မာဴပည္ခရီး ကိစၤဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾမႀာ ေသဆံုးသူေတၾနဲႚ ဖမ္းဆီးခံရသူေတၾရဲႚ အေရအတၾက္စာရင္းကို စံုစမ္းဖိုႚဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီတာဝန္မ႓ပီးဆံုးခင္မႀာ မစၤတာပင္နဲရိုး ေတာင္းဆိုထားတဲ့အတိုင္း ထိန္းသိမ္းထားသူေတၾနဲႚ ေတၾႚဆံုေမးဴမန္းခၾင့္ ရရႀိေစရပၝမယ္လိုႚ စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾက အာမခံခဲ့တယ္လိုႚ ကုလသမဂၢက ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ ေကဵညာခဵက္မႀာ ေဖၞဴပထားပၝတယ္။

မစၤတာပင္နဲရိုးရဲႚ ဴမန္မာႎိုင္ငံခရီးစဥ္ဟာ ဳကာသပေတးေနႚမႀာ ႓ပီးဆံုးမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔