ရဲ႟ိုက္ႎႀက္၍ သားေသဆံုး႓ပီး မိခင္ကို ေႎႀာင့္ယႀက္ရန္မူသဴဖင့္ထၾက္ေဴပးရ

2006-06-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
special_police_200px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ဴပႂလုပ္ေသာ မူးယစ္ေဆးဝၝး မီး႟ႁိႚဖဵက္ဆီး ဴပပၾဲတခုကို ေစာင့္ဳကပ္ေနသည့္ အထူးရဲတပ္ဖၾဲႚဝင္မဵား။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ကခဵင္ဴပည္နယ္ မိုးညၟင္း႓မိႂႚ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္ ေဒၞမီမီထၾန္းဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းအတၾင္း ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ တေနရာကို ထၾက္ေဴပး ေရာက္ရႀိလာ႓ပီး အထူး မူးယစ္အဖၾဲႚနဲႛ ရဲတပ္ဖၾဲႚဝင္ေတၾ အမဵိႂးမဵိႂး ေႎႀာင့္ယႀက္ဟန္ႛတား ရန္မူလာတဲ့အတၾက္ ခုလို ထၾက္ေဴပးလာရတာဴဖစ္တယ္လုိႛ RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ကခဵင္ဴပည္နယ္အတၾင္း ေဒသအာဏာပိုင္ေတၾ ရိုက္ႎႀက္စစ္ေဆးတဲ့ဒဏ္ေဳကာင့္ ဟိုပင္အခဵႂပ္ခန္းအတၾင္း သူမရဲ့ သားေသဆံုးခဲ့ရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ မိခင္တဦးအေနနဲႛ အမႁမႀန္ေပၞေပၝက္ဖိုႛ ႒ကိႂးစား ေဆာင္႟ၾက္တာကို ရဲတပ္ဖၾဲႚဝင္ေတၾနဲႛ အထူးမူးယစ္အဖၾဲႚေတၾက ေႎႀာင့္ယႀက္လာတဲ့အတၾက္ ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ကို ထၾက္လာခဲ့ရတာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ RFAသတင္းေထာက္ ကုိမုိးေကဵာ္နဲႛ ေတၾႚဆုံရာမႀာ ေဒၞမီမီထၾန္းက ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၞမီမီထၾန္း။ ။ အဓိက ဘာေဳကာင့္ ထၾက္လာသလဲဆိုေတာ့ အခု သားေသဆံုးရတဲ့ ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ေပၝ့ေနာ္၊ ေကဵနပ္မႁ မရႀိတဲ့အတၾက္ေဳကာင့္မိုႛ ဒီကိစၤကို ကိုင္တၾယ္ေပးႎိုင္တာဟာ ကဵမတိုႛဴပည္နယ္မႀာေပ့ၝေနာ္၊ ဴပည္သူေတၾ ယံုဳကည္အားကိုးရတဲ့ တိုင္းမႀႃး႒ကီးရႀိပၝတယ္။ တိုင္းမႀႃး႒ကီးကို တင္ရင္ ဒီအမႀန္ဟာ ေပၞႎိုင္မလားဆိုတဲ့ ကိစၤမဵိႂးနဲႛ တိုင္းမႀႃး႒ကီးဆီကို တိုင္ဖိုႛ အန္တီက သၾားပၝတယ္။ မဵက္ဴမင္သက္ေသ ေခၞ႓ပီးေတာ့ေပၝ့ေနာ္။

သၾားတဲ့အခဵိန္မႀာ အထူးမူးယစ္ေတၾနဲႛ ရဲေတၾဟာ အန္တီ့ကို တိုင္းမႀႃးဆီ မေရာက္ေအာင္ ဆို႓ပီးေတာ့မႀ ေဴမလႀန္႓ပီး ရႀာ႓ပီးေတာ့မႀ အန္တီ့ကို လိုက္လံ ေႎႀာင့္ယႀက္တဲ့အတၾက္ အန္တီ့မႀာ ေနစရာလဲမရႀိဘူးေပၝ့ေနာ္၊ ေဴပးစရာလဲ မရႀိေတာ့တဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ ဒီကို ထၾက္လာရဴခင္းဴဖစ္ပၝတယ္။

သားဴဖစ္သူ ေမာင္ေနေဇာ္ကို ၂၀၀၆ ခု မတ္လ (၁၄)ရက္ေနႛမႀာ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး ရိုက္ႎႀက္ခဲ့တဲ့ ရဲအရာရႀိေတၾကို ဥပေဒနဲႛအညီ အေရးယူေပးဖိုႛ ေဒၞမီမီထၾန္းက ေဴမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခဵႂပ္ တိုင္းမႀႃး ဗိုလ္ခဵႂပ္အုန္းဴမင့္ထံ လူကိုယ္တိုင္ သၾားေရာက္တိုင္ဳကားဖိုႛ ႒ကိႂးစားခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ေဒၞမီမီထၾန္းရဲ့သား၊ အသက္ ၂၈ႎႀစ္ရႀိတဲ့ ကိုေနေဇာ္နဲႛ ကိုသ႒ကႆန္ထၾန္း၊ ကိုတူးတူးတိုႛ သံုးဦးဟာ ဟိုပင္႓မိႂႚကေန မိုးညၟင္း႓မိႂႚကို ဆိုင္ကယ္ႎႀစ္စီးနဲႛ ဴမစ္႒ကီးနား မႎၨေလးလမ္းအတိုင္း အဴပန္ လယ္မႀီးေကဵး႟ၾာအေရာက္မႀာ� ရဲအုပ္ခင္ ေမာင္ညီ ဦးေဆာင္တဲ့ အထူးမူးယစ္တပ္ဖၾဲႚဝင္ ေလးဦးက ရႀာေဖၾ႓ပီး ရိုက္ႎႀက္ စစ္ေဆးကာ မူးယစ္ေဆးဝၝးမႁနဲႛ တိုက္ခဵက္ဖၾင့္ ခဵႂပ္ေႎႀာင္ခဲ့တယ္လုိႛ ေဒၞမီမီထၾန္းက ေဴပာပၝတယ္။ အဲဒီ အထူးမူးယစ္အဖဲၾႛရဲႚ� ရိုက္ႎႀက္ခဲ့တဲ့ ဒဏ္ေတၾ ေဳကာင့္ ေဒၞမီမီထၾန္းရဲႚသား ေမာင္ေနေဇာ္ဟာ ေမလ ၂ရက္ေနႛမႀာ ဟိုပင္အခဵႂပ္ခန္းတၾင္း ေသဆံုးခဲ့ရတာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဒၞမီမီထၾန္းက ဆက္ေဴပာပၝတယ္။ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး မိုးညၟင္း႓မိႂႚ ရဲစခန္းကုိ အာအက္ေအက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းဖိုႛ ႒ကိႂးစားခဲ့ေပမဲ့ ေဴဖဆုိဖိုႛ ဴငင္းဆန္ခဲ့ပၝတယ္။

ေဒၞမီမီထၾန္းအေနနဲႛ သားဴဖစ္သူ ကိုေနေဇာ္ ေသဆံုးခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ လိုအပ္သလို စစ္ေဆး အေရးယူေပးဖိုႛ နအဖစစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ အဖၾဲႚအစည္းအသီးသီးကို ဴပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ႓မိႂႚနယ္ အဆင့္အလုိက္ ဇၾန္လ ၁၄ရက္ေနႛ ရက္စၾဲနဲႛ တေစာင္၊ ဇၾန္လ (၁၈)ေနႛရက္စၾဲႛနဲႛ တေစာင္ တိုင္ဳကားစာေတၾ ေရးသားေပးပိုႛခဲ့ေပမယ့္လည္း အေဳကာင္းတစံုတရာ ဴပန္ဳကားဴခင္း မရႀိဘူးလိုႛလည္း ေဒၞမီမီထၾန္းက RFA ကိုေဴပာပၝတယ္။

အထူးမူးယစ္တပ္ဖၾဲႚဝင္ေတၾရဲႚ� မတရားဖမ္းဆီးဴခင္းခံခဲ့ရတဲ့ လူငယ္ ၃ဦးအနက္ ကိုေနေဇာ္ ေသဆံုးခဲ့႓ပီး မိုးညၟင္း ႓မိႂႚနယ္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ အဖၾဲႚဝင္ ဦးထၾန္းေဝရဲႚသားဴဖစ္သူ ကိုသ႒ကႆန္ထၾန္းကေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝၝး လက္ဝယ္ေတၾႛရႀိမႁနဲႛ တရားစၾဲဆိုခံရကာ ေမလ ၂၂ရက္ေနႛမႀာ ေထာင္ဒဏ္ ၆ႎႀစ္ဴပစ္ဒဏ္ခဵမႀတ္ဴခင္းခံခဲ့ရ႓ပီး ကိုတူးတူးတေယာက္သာ လၾတ္ေဴမာက္ခဲ့ပၝတယ္။

ေဒၞမီမီထၾန္းဟာ လက္ရႀိ မိုးညၟင္း႓မိႂႚနယ္အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ အဖၾဲႚဝင္ဴဖစ္႓ပီး ၁၉၉၈ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလမႀ ၂၀၀၀ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလအထိ ၂ႎႀစ္ဳကာ မႎၨေလး အုတ္ဖိုေထာင္မႀာ ပုဒ္မ ၅၀၅ နဲႛ အကဵဥ္းကဵခဲ့ပၝတယ္� ေဒၞမီမီထၾန္းရဲ့ ဖခင္ဴဖစ္သူ ဦးေထၾးတင္နဲႛ ေမာင္ဴဖစ္သူ ကိုေအာင္ႎိုင္ဝင္းတိုႛဟာလည္း ၈၈ အေရးအခင္းကာလ ႎိုင္ငံေရး လႁပ္ရႀားမႁေတၾမႀာ ပၝဝင္ခဲ့တဲ့အတၾက္ နအဖ စစ္အစိုးရက ဖခင္ဴဖစ္သူကို ဖမ္းဆီး႓ပီး ဴမင္း႓ခံေထာင္မႀာ ၅ႎႀစ္ အကဵဥ္းခဵခဲ့႓ပီး ေမာင္ဴဖစ္သူ ကိုေအာင္ႎိုင္ဝင္းကိုေတာ့ ႎိုင္ငံေရးစာ႟ၾက္စာတမ္းဴဖန္ႛေဝမႁနဲႛ ဖခင္ဴဖစ္သူနဲႛအတူ ေထာင္ဒဏ္ ၃ႎႀစ္ အဴပစ္ေပး ခံခဲ့ရပၝတယ္။

ဆက္စပ္ေနေသာသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔