ဴမန္မာဴပည္အတၾက္ဆုေတာင္းပၾဲ ေရာမ႓မိႂႚတၾင္ ကဵင္းပ

2007-12-03
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

italy_prayer_200px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ သံဃာႎႀင့္ လူထုဆႎၬဴပပၾဲမဵားကို စစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းဴခင္းအေပၞ ဆန္ႛကဵင္သည့္ လႁပ္ရႀားမႁမဵား အီတလီႎိုင္ငံတၾင္ ကဵင္းပခဲ့ရာ စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္ေနႛက ေရာမ႓မိႂႚတၾင္ ကဵင္းပခဲ့သည့္ လူထုစုေဝးပၾဲတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎုိင္ငံ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႛ လၾတ္လပ္ခၾင့္ရရႀိေရးတုိႛအတၾက္ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲတရပ္ကုိ အီတလီႎုိင္ငံ ေရာမ႓မိႂႚေတာ္မႀာ ကဵင္းပခဲ့တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊ ဒီဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲကုိ ေရာမ႓မိႂႚ ဆန္မာစယ္လုိ ခရစ္ယာန္ဘုရားေကဵာင္းမႀာ ႎုိဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေနႛက ကဵင္းပခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပသူေတၾကုိ စစ္အစုိးရက အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္နင္းခဲ့တဲ့ ၂လဴပည့္ေဴမာက္တဲ့ အထိမ္းအမႀတ္အဴဖစ္ JPIC လုိႛေခၞတဲ့ ေရာမ႓မိႂႚက တရားမ႖တေရး၊ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႛ ေဴဖာင့္မတ္ေရး ဴမၟင့္တင္သူမဵားအဖၾဲႚက ဦးေဆာင္ ကဵင္းပခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဴမန္မာလူမဵိႂး ခရစ္ယာန္ သင္းအုပ္ဆရာေတၾ၊ မယ္သီလရင္ေတၾ၊ ေရာမ႓မိႂႚမႀာ ခရစ္ယာန္ စာေပကဵန္းဂန္ေတၾ သင္ယူေလ့လာေနသူေတၾ အပၝအဝင္ လူ ၂၅၀ေလာက္ တက္ေရာက္ခဲ့ဳကပၝတယ္၊၊

မဳကာေသးခင္ကဴဖစ္ပၾားခဲ့တဲ့ ဆႎၬဴပသူေတၾအေပၞ စစ္အစုိးရက အဳကမ္းဖက္ခဲ့တဲ့အေဳကာင္းကုိ မယ္သီလရႀင္တပၝးက အကဵဥ္း႟ံုး မိတ္ဆက္ေဴပာဳကားခဲ့႓ပီးတဲ့ေနာက္ အာဏာရႀင္ဴမန္မာစစ္အစုိးရ လက္ေအာက္မႀာ ဖိႎႀိပ္အဳကမ္းဖက္အုပ္ခဵႂပ္မႁေတၾနဲႛ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ရင္ဆုိင္ေနဳကရတဲ့ ဴမန္မာဴပည္သူ ေတၾရဲ့ လက္တေလာနဲႛ အနာဂတ္ေကာင္းမၾန္ေရးတုိႛအတၾက္ အတူတကၾ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းမႁေတၾ စတင္ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊

ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္႒ကီးတပၝးကလည္း ဴမန္မာႎုိ္င္ငံမႀာ ရဟန္းသံဃာထုဆႎၬဴပပၾဲ႒ကီး ႓ပီးသၾားေတာ့ အခုအခၝ မိမိတုိႛရဲ့ အသံေတၾကုိဴမၟင့္႓ပီး ဆႎၬထုတ္ေဖာ္ဖုိႛ အလႀည့္ေရာက္႓ပီဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾဟာ ဘယ္တုန္းကနဲႛမႀမတူေအာင္ မိမိတုိႛရဲ့ အကူအညီေတၾကုိ လုိအပ္လဵက္ရႀိဳကေဳကာင္း၊ တိတ္ဆိတ္ေနမယ္ဆုိရင္ သူတုိႛရဲ့ ေဳကကၾဲစရာအေဴခအေနေတၾကုိ ထပ္႓ပီးအဴပစ္ဖုိႛရာ ေရာက္သၾား ႎုိင္ေဳကာင္း ေဟာဳကားခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဒၝ့ဴပင္ အသိစိတ္ရႀိတဲ့ ကမႝာ႒ကီးအေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရရဲ့ အဳကမ္းဖက္မႁေတၾကို ဘယ္ေလာက္ဳကာေအာင္ သည္းခံႎုိင္မႀာလဲ၊ စစ္အစုိးရအေနနဲႛ အာဏာတည္ဴမဲေရးအတၾက္ဆုိ ဘယ္လုိရာဇဝတ္ဴပစ္မႁမဵိႂးကုိပဲဴဖစ္ဴဖစ္ ကဵႃးလၾန္ဖုိႛ အဆင္သင့္ပဲလား စသဴဖင့္လည္း ဘုန္းေတာ္႒ကီး ေမးခၾန္းထုတ္ မိန္ႛဳကားခဲ့ပၝတယ္၊၊

ဒီအခမ္းအနားမႀာ လူအမဵားစိတ္ထဲမႀာ ခံစားမႁအဴဖစ္ရဆုံးကေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့သေကႆတအဴဖစ္ ဴမန္မာလုိ ဝတ္ဆင္ထားတဲ့ ခရစ္ယန္သီလရႀင္ႎႀစ္ပၝးက ဴမန္မာေစာင္းတလက္ကုိ စင္ဴမင့္ေပၞကုိ ယူေဆာင္ဴပသတဲ့အခဵိန္ပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ အဲဒီေနာက္ ဴမန္မာ၊ အီတလီ၊ အိႎိၬယ၊ ကေမႝာဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ ထုိင္း၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ထုိင္ဝမ္၊ ကုိရီးယား၊ ဖိလစ္ပုိင္စတဲ့ ႎုိင္ငံေတၾက သီလရႀင္ေတၾက သီခဵင္းတပုဒ္ကုိ ဝုိင္းဖၾဲႚသီဆုိ႓ပီး ဒီဆုေတာင္းပၾဲ အခမ္းအနားကုိ ႟ုတ္သိမ္းခဲ့ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႛ လၾတ္လပ္ခၾင့္ရရႀိေရးတုိႛအတၾက္ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲတရပ္ကုိ အီတလီႎုိင္ငံ ေရာမ႓မိႂႚေတာ္မႀာ ကဵင္းပခဲ့တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊ ဒီဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲကုိ ေရာမ႓မိႂႚ ဆန္မာစယ္လုိ ခရစ္ယာန္ဘုရားေကဵာင္းမႀာ ႎုိဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေနႛက ကဵင္းပခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပသူေတၾကုိ စစ္အစုိးရက အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္နင္းခဲ့တဲ့ ၂လဴပည့္ေဴမာက္တဲ့ အထိမ္းအမႀတ္အဴဖစ္ JPIC လုိႛေခၞတဲ့ ေရာမ႓မိႂႚက တရားမ႖တေရး၊ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႛ ေဴဖာင့္မတ္ေရး ဴမၟင့္တင္သူမဵားအဖၾဲႚက ဦးေဆာင္ ကဵင္းပခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဴမန္မာလူမဵိႂး ခရစ္ယာန္ သင္းအုပ္ဆရာေတၾ၊ မယ္သီလရင္ေတၾ၊ ေရာမ႓မိႂႚမႀာ ခရစ္ယာန္ စာေပကဵန္းဂန္ေတၾ သင္ယူေလ့လာေနသူေတၾ အပၝအဝင္ လူ ၂၅၀ေလာက္ တက္ေရာက္ခဲ့ဳကပၝတယ္၊၊

မဳကာေသးခင္ကဴဖစ္ပၾားခဲ့တဲ့ ဆႎၬဴပသူေတၾအေပၞ စစ္အစုိးရက အဳကမ္းဖက္ခဲ့တဲ့အေဳကာင္းကုိ မယ္သီလရႀင္တပၝးက အကဵဥ္း႟ံုး မိတ္ဆက္ေဴပာဳကားခဲ့႓ပီးတဲ့ေနာက္ အာဏာရႀင္ဴမန္မာစစ္အစုိးရ လက္ေအာက္မႀာ ဖိႎႀိပ္အဳကမ္းဖက္အုပ္ခဵႂပ္မႁေတၾနဲႛ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ရင္ဆုိင္ေနဳကရတဲ့ ဴမန္မာဴပည္သူ ေတၾရဲ့ လက္တေလာနဲႛ အနာဂတ္ေကာင္းမၾန္ေရးတုိႛအတၾက္ အတူတကၾ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းမႁေတၾ စတင္ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊

ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္႒ကီးတပၝးကလည္း ဴမန္မာႎုိ္င္ငံမႀာ ရဟန္းသံဃာထုဆႎၬဴပပၾဲ႒ကီး ႓ပီးသၾားေတာ့ အခုအခၝ မိမိတုိႛရဲ့ အသံေတၾကုိဴမၟင့္႓ပီး ဆႎၬထုတ္ေဖာ္ဖုိႛ အလႀည့္ေရာက္႓ပီဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾဟာ ဘယ္တုန္းကနဲႛမႀမတူေအာင္ မိမိတုိႛရဲ့ အကူအညီေတၾကုိ လုိအပ္လဵက္ရႀိဳကေဳကာင္း၊ တိတ္ဆိတ္ေနမယ္ဆုိရင္ သူတုိႛရဲ့ ေဳကကၾဲစရာအေဴခအေနေတၾကုိ ထပ္႓ပီးအဴပစ္ဖုိႛရာ ေရာက္သၾား ႎုိင္ေဳကာင္း ေဟာဳကားခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဒၝ့ဴပင္ အသိစိတ္ရႀိတဲ့ ကမႝာ႒ကီးအေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရရဲ့ အဳကမ္းဖက္မႁေတၾကို ဘယ္ေလာက္ဳကာေအာင္ သည္းခံႎုိင္မႀာလဲ၊ စစ္အစုိးရအေနနဲႛ အာဏာတည္ဴမဲေရးအတၾက္ဆုိ ဘယ္လုိရာဇဝတ္ဴပစ္မႁမဵိႂးကုိပဲဴဖစ္ဴဖစ္ ကဵႃးလၾန္ဖုိႛ အဆင္သင့္ပဲလား စသဴဖင့္လည္း ဘုန္းေတာ္႒ကီး ေမးခၾန္းထုတ္ မိန္ႛဳကားခဲ့ပၝတယ္၊၊

ဒီအခမ္းအနားမႀာ လူအမဵားစိတ္ထဲမႀာ ခံစားမႁအဴဖစ္ရဆုံးကေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့သေကႆတအဴဖစ္ ဴမန္မာလုိ ဝတ္ဆင္ထားတဲ့ ခရစ္ယန္သီလရႀင္ႎႀစ္ပၝးက ဴမန္မာေစာင္းတလက္ကုိ စင္ဴမင့္ေပၞကုိ ယူေဆာင္ဴပသတဲ့အခဵိန္ပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ အဲဒီေနာက္ ဴမန္မာ၊ အီတလီ၊ အိႎိၬယ၊ ကေမႝာဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ ထုိင္း၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ထုိင္ဝမ္၊ ကုိရီးယား၊ ဖိလစ္ပုိင္စတဲ့ ႎုိင္ငံေတၾက သီလရႀင္ေတၾက သီခဵင္းတပုဒ္ကုိ ဝုိင္းဖၾဲႚသီဆုိ႓ပီး ဒီဆုေတာင္းပၾဲ အခမ္းအနားကုိ ႟ုတ္သိမ္းခဲ့ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔