နယ္စပ္ေဒသ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မဵား ဒုကၡမဵိႂးစံု ဆက္လက္ဳကံႂေတၾႚ

ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္တေလ႖ာက္မႀာ ဴပည္တၾင္းစစ္ေဳကာင့္ ထၾက္ေဴပးလာရတဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္အေတာ္မဵားမဵားဟာ အဓမၳေ႟ၿႛေဴပာင္းခံရတဲ့အဴပင္ ေသၾးအားနည္းေရာဂၝ၊ ငႀက္ဖဵား ေရာဂၝ၊ အာဟာရခဵိႂႚတဲ့တာ၊ ကေလးေမၾးဖၾားတဲ့အခၝ ခက္ခဲတာ၊ စတဲ့ဒုကၡေတၾထပ္႓ပီး ဳကံႂေတၾႚရတယ္လိုႛ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု ဝၝရႀင္တန္ ဒီစီ႓မိႂႚေတာ္က Johns Hopkins တကၠသိုလ္နဲႛ ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္အေဴခစိုက္ Burma Medical Association တိုႛပူးေပၝင္း႓ပီး စစ္တမ္းေကာက္ခံခဵက္အရ ေတၾႚရတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2008-12-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အေမရိကန္ သမတကေတာ္ ေလာ္ရာ ဘုရႀ္ (ယာစၾန္) ဳသဂုတ္လ ၇ရက္ေနႛက ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္႓မိႂႚအနီး ေဒၝက္တာ စင္သီယာေမာင္ (ယာမႀဒုတိယ) ဦးစီး လုပ္ကိုင္ေနသည့္ မယ္ေတာ္ ေဆးခန္းတၾင္  ဳကည့္႟ႁေလ့လာေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အေမရိကန္ သမတကေတာ္ ေလာ္ရာ ဘုရႀ္ (ယာစၾန္) ဳသဂုတ္လ ၇ရက္ေနႛက ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္႓မိႂႚအနီး ေဒၝက္တာ စင္သီယာေမာင္ (ယာမႀဒုတိယ) ဦးစီး လုပ္ကိုင္ေနသည့္ မယ္ေတာ္ ေဆးခန္းတၾင္ ဳကည့္႟ႁေလ့လာေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီကၾင္းဆင္း ေလ့လာခဵက္ဟာ နယ္စပ္မႀာရႀိတဲ့ အမဵိႂးသမီး ၃၀၀၀ ကို စစ္တမ္းေကာက္ထားတာ ဴဖစ္႓ပီး သူတိုႛထဲက ၉၀ ရာခိုင္ႎႁန္းနီးပၝးဟာ ေနာက္ဆံုးကေလးေတၾကို မိမိတိုႛအိမ္မႀာပဲ အရပ္လက္သယ္ေတၾနဲႛပဲ ေမၾးခဲ့ဳကတာလိုႛ အဲဒီစစ္တမ္းမႀာ ေဖာ္ဴပထား ပၝတယ္။

အဲဒီစစ္တမ္းေကာက္ခံခဵက္အရ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ကဵန္းမာေရးဆိုင္ရာ အေဴခခံလိုအပ္ခဵက္ေတၾ မဴပည့္စံုတာ ေတၾႚရေဳကာင္း၊ ေဒသတၾင္းမႀာ အနိမ့္ဆံုးအေဴခအေန ဴဖစ္ေနေဳကာင္းလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ အဲဒီ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတၾရဲ့ လိုအပ္ခဵက္ေတၾကို ဴဖည့္ဆည္းေပးဖိုႛ ႎိုင္ငံေရး၊ ေငၾေဳကးရင္းဴမစ္ေတၾ လိုလိမ့္မယ္လိုႛလည္း စစ္တမ္းမႀာေရးသား ထားပၝတယ္။

ေမၾးလူနာေတၾရဲ့ ၅ ရာခိုင္ႎႁန္းေလာက္ပဲ က႗မ္းကဵင္တဲ့ သားဖၾားဆရာမေတၾနဲႛ ေမၾးဖၾားရ႓ပီး၊ အဲဒီ ၅ ရာခိုင္ႎႁန္းထဲက ၃ ပံု ၁ ပံုကပဲ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ကာလမႀာ ေစာင့္ေရႀာက္မႁ ရတယ္လိုႛ စစ္တမ္းက ဆိုပၝတယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမဵိႂးသမီး အနည္းအကဵဥ္းေလာက္ပဲ သံဓာတ္အားတိုးေဆး ရရႀိေဳကာင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေတၾဟာ ေသၾးအားနည္းေရာဂၝ ရဳက႓ပီး၊ ၇ ရာခိုင္ႎႁန္းေလာက္က ငႀက္ဖဵား ေရာဂၝခံစားဳကရေဳကာင္း၊ အမဵားစုက အာဟာရခဵိႂႚတဲ့တဲ့ ေရာဂၝလကၡဏာေတၾ ဴပေနေဳကာင္း စစ္တမ္းမႀာ ေရးသားထားပၝတယ္။

ဴပင္သစ္ႎိုင္ငံအေဴခစိုက္ နယ္ဴခားမဲ့ ဆရာဝန္မဵားအသင္းရဲ့ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ အစီရင္ခံစာ တေစာင္က လူသားခဵင္းစာနာမႁဆိုင္ရာ ပဋိပကၡေတၾဴဖစ္ေနတဲ့ ကမၲာ့ထိပ္တန္း ၁၀ ႎိုင္ငံမႀာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခဵက္ေတၾ အေဴမာက္အဴမားရႀိေနတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ပၝဝင္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔