သမတ ဘုရႀ္က ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရးကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သၾားမည္

2007-01-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

pres_bush_200px.jpg
ယမန္ႎႀစ္က ႎိုင္ငံေတာ္ အေဴခဴပ မိန္ႛခၾန္း ေဴပာဳကားေနေသာ အေမရိကန္ သမတ ေဂဵာ့ခဵ္ ဒဘလဵႃ ဘုရႀ္၊ (Photo: AFP)

အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု သမတ ေဂဵာ့ခဵ္ ဒဘလဵႃ ဘုရႀ္က State of the Union ေခၞ ႎိုင္ငံေတာ္ အေဴခဴပ မိန္ႛခၾန္း ေဴပာဳကားခဲ့ရာမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရးကို ဆက္လက္ ေဆာင္႟ၾက္သၾားမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။

ဇန္နဝၝရီ ၂၃ရက္၊ အဂႆၝေနႛညက အေမရိကန္ ကၾန္ဂရက္ လၿတ္ေတာ္မႀာ ဴပႂလုပ္တဲ့ State of the Union ေခၞ ႎိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အေဴခအေနကို အစီရင္ခံတဲ့ မိန္ႛခၾန္းမႀာ ေဴပာဳကားသၾားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စစ္အစိုးရ အုပ္ခဵႂပ္ေနတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၊ ကဵႃးဘားႎိုင္ငံနဲႛ ဘယ္လာ႟ုစ္ႎိုင္ငံတိုႛနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သမတဘုရႀ္က ဒီႎိုင္ငံေတၾမႀာ လၾတ္လပ္မႁရရႀိေရးအတၾက္ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဆက္႓ပီး ေတာင္းဆိုသၾားမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္လက္႓ပီး သမတဘုရႀ္က တ႟ုတ္နဲႛ ႟ုရႀား ႎႀစ္ႎိုင္ငံတိုႛ ဗီတို တခဵက္လၿတ္အာဏာသံုး႓ပီး ကန္ႚကၾက္ခဲ့တာကို ဝမ္းနည္းပၝတယ္၊ ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အေရးကိစၤဟာ အခုအခၝမႀာ ႎိုင္ငံတကာ မိသားစုရဲ့အေရး ဴဖစ္တယ္ဆိုတာ ထင္ရႀားေစခဲ့ပၝ႓ပီလိုႛ ေဴပာဳကားပၝတယ္။

သမတဘုရႀ္ရဲ့ အမဵိႂးသား လံုဴခံႂေရး အဳကံေပးအရာရႀိ မစၤတာ စတိဗ္ ဟက္ဒ္ေလကေတာ့ သမတ မိန္ႛခၾန္း မေဴပာဳကားခင္ သတင္းေထာက္မဵားနဲႛ ေတၾႚဆံုရာမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ အေရးကိစၤဟာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သၾားရမဲ့ ကိစၤဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဆိုသၾားပၝတယ္။

ႎိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အေဴခအေနကို အစီရင္ခံတဲ့ ႎိုင္ငံေတာ္အေဴခဴပ မိန္ႛခၾန္းမႀာ တ႟ုတ္၊ ဂဵပန္၊ ႟ုရႀားနဲႛ ေတာင္ကိုရီးယားႎိုင္ငံတိုႛနဲႛ ပူးေပၝင္း႓ပီး သံတမန္ နည္းလမ္းအားဴဖင့္ ကိုရီးယားက႗န္းဆၾယ္မႀာ ႎဵႃကလီးယား လက္နက္ကင္းရႀင္းေရးအတၾက္ ေဆာင္႟ၾက္ေန႓ပီး၊ ေဴခာက္ႎိုင္ငံ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀတဆင့္ ဒီကိစၤကို ေဴဖရႀင္းႎိုင္လိမ့္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္းလည္း ေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္။

တာလီဘန္သူပုန္မဵားနဲႛ အယ္လ္ခိုင္ဒၝ အဳကမ္းဖက္သမားမဵားကို ေနတိုးတပ္ဖၾဲႚမဵားက ႎႀိမ္နင္းတိုက္ခိုက္မႁကိုလည္း သမတဘုရႀ္က အသိအမႀတ္ဴပႂလိုက္႓ပီး အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အဳကမ္းဖက္မႁရဲ့ အႎၩရာယ္ကို ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ တၾန္းလႀန္သၾားဳကဖိုႛကိုလည္း ႎိႁးေဆာ္ တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔