စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛမႁ ပိုတိုးသၾားမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း သမတဘုရႀ္ ေဴပာဳကား

2007-12-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

pres_bush_200px.jpg
အေမရိကန္သမတ ေဂဵာ့ခဵ္ ဒဘလဵႃ ဘုရႀ္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾအေနနဲႛ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဴပာင္းလဲတာမလုပ္ေသးရင္ စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛတာေတၾ ပိုတုိး႓ပီးလုပ္သၾားမႀာဴဖစ္တယ္လိုႛ အေမရိကန္သမတ မစၤတာေဂဵာ့ဒဗလဵႃဘုရႀ္က ဒီဇင္ဘာ ၁၁ရက္ အဂႆၝေနႛ မေနႛညေနပိုင္းက ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။ ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာပၝ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္ေနတာေတၾေဳကာင့္ အေလးအနက္ စိတ္မသက္မသာ ဴဖစ္ရတဲ့အေဳကာင္းလည္း အေမရိကန္သမတက ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

အေမရိကန္သမတရဲ့ ေဳကညာခဵက္ဟာ ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံ ဂဵီနီဗာ႓မိႂႚ ကုလသမဂၢလူႛအခၾင့္ ေရးေကာင္စီမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရး အစီရင္ခံစာကို အထူးကုိ္ယ္စားလႀယ္ မစၤတာပင္နဲ႟ိုးက တင္ဴပအစီရင္ခံအ႓ပီး ထုတ္ဴပန္လိုက္တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာပင္နဲ႟ိုးရဲ့ ဴမန္မာ့လူႛအခၾင့္အေရး ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာပၝ ေတၾႚရႀိခဵက္ေတၾေဳကာင့္ သူႛအေနနဲႛ အေလးအနက္ စိတ္မသက္မသာဴဖစ္ရေဳကာင္း၊ ဒီအစီရင္ခံစာမႀာ ရဟန္းသံဃာေတၾနဲႛ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူ ဴပည္သူေတၾကို ဴမန္မာအာဏာပိုင္ေတၾက အေရးယူ ႓ဖိႂခၾဲတာေတၾကို ထိတ္လန္ႛစရာ အေသးစိတ္ေဖာ္ဴပထားသလို ဆက္႓ပီးေတာ့လည္း ရက္ရက္စက္စက္ ႎႀိမ္နင္းေနတာေတၾကို ဆက္လုပ္ေနတာကို ေဖာ္ဴပထားေဳကာင္း အေမရိ္ကန္သမတက ေဴပာဳကားပၝတယ္။

ရန္ကုန္ ေရေဝးသုႍန္မႀာ စက္တင္ဘာ ၂၇ ကေန ၃၀ ရက္အတၾင္း လူေသအေလာင္း အမဵားအဴပား အပံုလိုက္ မီးသ႓ဂိႂဟ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အစီရင္ခံခဵက္ေတၾကိုလည္း မစၤတာ ပင္နဲရိုးအေနနဲႛ ရရႀိခဲ့တယ္လိုႛ သိရေဳကာင္း မေနႛက ညေနပိုင္းမႀာ အေမရိကန္ သမတအိမ္ဴဖႃေတာ္ ထုတ္ဴပန္တဲ့ အေမရိကန္သမတရဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အေမရိကန္သမတအေနနဲႛ ဴမန္မာအာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ ဒီလုပ္ရပ္ေတၾနဲႛ ဒီမိုကေရစီ ကူးေဴပာင္းဖိုႛ လိုအပ္ခဵက္ကို ဴငင္းဆန္ေနတာကို ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ႟ႁတ္ခဵတဲ့အေဳကာင္းလည္း အေမရိကန္သမတက ေဴပာပၝတယ္။ ဒီလို သမတဘုရႀ္ရဲ့ ေဴပာဳကားခဵက္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ NCGUB အေဝးေရာက္ ႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရကလည္း ႒ကိႂဆိုေဳကာင္း အစိုးရအဖၾဲႚဝင္ ဦးဘိုလႀတင့္က RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

ဦးဘိုလႀတင့္။ ။ “နအဖက ဒီကေနႛ ႎိုင္ငံတကာကို ေနာက္ အထူးသဴဖင့္ ကုလသမဂၢနဲႛ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီကို တဖက္က ႎႁတ္ကတိေတၾ ေပးေနေပမယ္လိုႛ ဴပည္သူလူထုကို ဖိစီးႎႀိပ္စက္တာေတၾ၊ ဴပည္သူလူထုရဲ့ ေတာင္းဆိုခဵက္ေတၾကို လဵစ္လဵႃ႟ႁထားတာေတၾ၊ အေဴခခံလူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္တာေတၾ ဆက္တိုက္ ဴဖစ္ေပၞေနတာေတၾ၊ သံဃာေတၾနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပခဲ့တဲ့ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို လိုက္႓ပီးေတာ့ ဖမ္းဆီးေနတာေတၾဟာ ႎိုင္ငံတကာရဲ့ စိတ္ရႀည္သည္းခံမႁနဲႛ ေစာင့္ဳကည့္မႁကို ကုန္ဆံုးေစတာ ဴဖစ္တယ္၊ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု သမတ႒ကီးက ဒီထက္ပို ႓ပီးေတာ့ ထိေရာက္တဲ့ ဖိအားေပးမႁေတၾနဲႛ အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾ လုပ္သၾားမဲ့ကိစၤကို က႗န္ေတာ္တိုႛကေတာ့ အေလးအနက္ ေထာက္ခံတယ္၊ ႒ကိႂဆိုတယ္၊ နအဖအေနနဲႛ သူလုပ္တဲ့ မေကာင္းမႁေတၾအတၾက္ သူေပးရမဲ့ ဴပစ္ဒဏ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္အတၾက္လည္း နစ္နာမယ္၊ တိုင္းဴပည္အတၾက္လည္း နစ္နာမယ္၊ ဒၝေပမဲ့ အဲဒီနစ္နာမႁဟာ တိုင္းဴပည္နဲႛ တပ္မေတာ္အတၾက္ေဳကာင့္ မဟုတ္ဖူး၊ အဲဒီလို အဴမင္ကဵဥ္းေဴမာင္း႓ပီးေတာ့မႀ အတၨ႒ကီးမားတဲ့ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾေဳကာင့္ ဴဖစ္တယ္ဆိုတာ တိတိလင္းလင္း ေဴပာရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။”

ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ ကမႝာ့ႎိုင္ငံအသိုင္းအဝိုင္းအေနနဲႛ အရင္ပံုစံမဵိႂးနဲႛ ဴပန္ဆက္ဆံဖိုႛ မဴဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုတာကို မစၤတာပင္နဲ႟ိုးရဲ့ အစီရင္ခံစာက ထင္ထင္ရႀားရႀား ေဖာ္ဴပေန႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ ရက္စက္ယုတ္မာမႁေတၾကို ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႎိုင္ငံေတၾက အဴပင္းထန္ဆံုး ႟ႁတ္ခဵဳကဖိုႛလည္း တိုက္တၾန္းေဳကာင္း သမတဘုရႀ္ကေတာင္းဆိုပၝတယ္။

ဒီမိုကေရစီ အသၾင္ကူးေဴပာင္းေရးနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ ဴပန္လၿတ္ေပးေရးေတၾကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ မသိကဵိႂးက႗ံလုပ္ေနသေ႟ၾႚ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုအေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ပို႓ပီး ပိတ္ဆိုႛအေရးယူဖိုႛ ႎုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကို ဦးေဆာင္႓ပီး ဆက္လုပ္ကိုင္သၾားမႀာဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း၊ သူနဲႛ သူႛဇနီး မစၤက္ ေလာ္ရာဘုရႀ္တုိႛ အတူလက္တၾဲ႓ပီး ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ ရသင့္ရထိုက္တဲ လၾတ္လပ္မႁရရႀိတဲ့အထိ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾနဲႛ အတူရပ္တည္သၾားမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း အေမရိကန္သမတဘုရႀ္က သူႛရဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ရက္ အဂႆၝေနႛ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔