လံုဴခံႂေရးေကာင္စီသိုႛ ကုလ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ရႀင္းလင္း

2006-11-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
gambari_than_shwe_200px.jpg

ဴမန္မာႎိုင္ငံကို အခုလ ဒုတိ္ယပတ္အတၾင္းက သၾားေရာက္႓ပီး အေဴခအေနအရပ္ရပ္ကို ေဆၾးေႎၾးခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢ ႎိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ႎိုဝင္ဘာ ၂၇ရက္ေနႛက လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ တံခၝးပိတ္ အစည္းအေဝးမႀာ သူႛရဲ့ ေလ့လာေတၾႚရႀိခဵက္ေတၾကို အစီရင္ခံစာတင္သၾင္းခဲ့ပၝတယ္၊၊

မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက သူရဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ခရီးစဥ္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေတၾႚရႀိခဵက္ေတၾကို ဴမန္မာစံေတာ္ခဵိန္ ႎိုဝင္ဘာ ၂၇ရက္ေနႛည ၁၀နာရီေလာက္က ကုလသမဂၢ ဌာနခဵႂပ္ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ စည္းေဝးပၾဲခန္းမမႀာ အစီရင္ခံစာ တင္သၾင္းခဲ့တာပၝ၊၊

အစီရင္ခံစာထဲမႀာ ဘာေတၾ ပၝရႀိတယ္ဆိုတာ အတိအကဵေတာ့ မသိရေသးပၝဘူး၊၊ ဒၝေပမဲ့ စည္းေဝးခန္းက ထၾက္လာ႓ပီးေနာက္ပိုင္း သတင္းစာဆရာေတၾက ေတၾႚဆံုေမးဴမန္းဳကတဲ့အခၝမႀာ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက အကဵဥ္းခဵံႂး ေဴဖဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့တုန္းက ကဵေနာ္ အဓိက တင္ဴပခဲ့တဲ့ကိစၤေတၾမႀာ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾ အားလံုး အထူးသဴဖင့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ လိုတယ္ဆိုတဲ့ကိစၤက ထိပ္ဆံုးက ဴဖစ္ပၝတယ္ဖိုႛ မစၤတာဂမ္ဘာရီက ေဴပာသၾားတာပၝ၊၊

စကားဳကံႂလိုႛ ေဴပာရရင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္နဲႛ ကာလရႀည္ဳကာေနခဲ့ရေပမဲ့ မာမာခဵာခဵာ ရႀိပၝတယ္၊၊ သူက ဆရာဝန္နဲႛ မႀန္မႀန္ေတၾႚခဵင္တယ္လိုႛ ကဵေနာ့္ကို ေဴပာခဲ့႓ပီး၊ ကဵေနာ္ဴပန္လာ႓ပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမႀာ သူရဲ့ ဆရာဝန္က သၾားေရာက္ ဳကည့္႟ႁ စစ္ေဆးေပးခဲ့တယ္ဆိုတာလည္း ဳကားရပၝတယ္၊၊ ေနာက္တခဵက္အေနနဲႛ ဴမန္မာ့ ႎိုင္ငံေရး ဇာတ္ခံု ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရး ေဆၾးေႎၾးမႁေတၾမႀာ ပၝဝင္ပတ္သက္သူေတၾ အဖၾဲႚအစည္းေတၾ အားလံုး ပၝဝင္သင့္တယ္ဆိုတာလည္း ကဵေနာ္ တင္ဴပခဲ့တယ္လိုႛလည္း သူကဆိုပၝတယ္၊၊

မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ။ ။ ႓ပီးေတာ့ အခုအမဵိႂးသား ညီလာခံကို အရႀိန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္းနဲႛ ကဵင္းပေနေပမယ့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ပၝတီ မပၝဝင္ပၝဘူး၊ ဒၝနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေဆၾးေႎၾးတဲ့အခၝမႀာ ဴမန္မာအစိုးရက ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒ ေရးဆၾဲ႓ပီးစီးသၾားလိုႛ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲေတၾ ကဵင္းပတဲ့အခၝမႀာ NLDပၝတီအေနနဲႛ ပၝဝင္ယႀဥ္႓ပိႂင္ခၾင့္ရရႀိမႀာပၝလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ကုလသမဂၢအဖၾဲႚ အေနနဲႛ လူသားခဵင္းစာနာတဲ့ ကူညီေထာက္ပံ့မႁေတၾ တကယ္ လိုအပ္ေနသူေတၾကို ကူညီႎိုင္ေအာင္ အစိုးရအေနနဲႛ ခၾင့္ဴပႂဖိုႛ၊ လူမဵိႂးစု တိုင္းရင္းသားေတၾအေပၞ အထူးသဴဖင့္ ကရင္ဴပည္နယ္ထဲမႀာ တပ္မေတာ္က ထိုးစစ္ဆင္ေနတဲ့ကိစၤမႀာ အဴပစ္မဲ့ တိုင္းရင္းသားေတၾ ဒုကၡေတၾႚေနဳကရလိုႛ အတိုက္အခိုက္ေတၾ ရပ္စဲေပးဖိုႛ ကိစၤေတၾကိုလည္း သူႛအေနနဲႛ ဴမန္မာ အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို တင္ဴပေဆၾးေႎၾးခဲ့တယ္လိုႛလည္း ကုလသမဂၢ ႎိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ ေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္၊၊

အရင္တေခၝက္က ဴမန္မာႎိုင္ငံကို သၾားေရာက္ခဲ့႓ပီးတဲ့ေနာက္မႀာ နအဖအစိုးရအေနနဲႛ မူးယစ္ေဆးဝၝး ထိန္းခဵႂပ္ေရးကိစၤေတၾမႀာ တိုးတက္ေအာင္ဴမင္မႁေတၾ ရရႀိခဲ့တယ္လိုႛ သူႛအေနနဲႛ သံုးသပ္မိတယ္လိုႛလည္း မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက ေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္။

Webcast ဗီဒီယို ဳကည့္ရန္ အစိမ္းေရာင္ခလုတ္ကို ႎႀိပ္ပၝ။

play_button_small.jpg

ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက သူႛရဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဒုတိယအ႒ကိမ္ခရီးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ တံခၝးပိတ္ အစီရင္ခံ တင္ဴပခဲ့႓ပီးေနာက္ သတင္းမီဒီယာမဵားနဲႛ ငၝးမိနစ္ေလာက္ ေတၾႚဆံု ေဴဖဳကားခဲ့တဲ့ ဝက္ဘ္ ထုတ္လၿင့္ခဵက္ ဗီဒီယိုကိုလည္း ဳကည့္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔