ကရင္ဒုကၡသည္မဵား ဴပန္မပိုႛေရး သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲကဵင္းပ

႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္က ေကအင္ယူနဲႛ ဒီေကဘီေအ တပ္ဖၾဲႚေတၾဳကား ပစ္ခတ္မႁေတၾ ဴဖစ္ပၾားခဲ့တာေဳကာင့္ ထိုင္းႎိုင္ငံထဲ ထၾက္ေဴပးခိုလံႁခဲ့ဳကရတဲ့ ကရင္ဒုကၡသည္ေတၾကို ေနရပ္ဴပန္မပိုႛဖိုႛ ကရင္အမဵိႂးသမီး အစည္းအ႟ံုး (KWO) က ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂ ရက္ေနႛမႀာ ထိုင္းအစိုးရဆီကို အေရးေပၞ ေမတၨာရပ္ခံစာ ေပးပိုႛခဲ့ပၝတယ္။
2010-02-04
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နအဖစစ္တပ္၏ လိုက္လံတိုက္ခိုက္ သတ္ဴဖတ္ဴခင္း၊ ႟ၾာမီး႟ိႁႚဴခင္း၊ အဓမၳေပၞတာဆၾဲ ခိုင္းေစဴခင္း၊ ဖမ္းဆီးမုဒိန္းကဵင့္ဴခင္းစသည့္ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ ရက္စက္မႁမဵားေဳကာင့္ ေတာေတာင္မဵားတၾင္ ထၾက္ေဴပး ပုန္းေရႀာင္ေနဳကသည့္ ကရင္႟ၾာသူ႟ၾာသားမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Courtesy of Free Burma Rangers)
နအဖစစ္တပ္၏ လိုက္လံတိုက္ခိုက္ သတ္ဴဖတ္ဴခင္း၊ ႟ၾာမီး႟ိႁႚဴခင္း၊ အဓမၳေပၞတာဆၾဲ ခိုင္းေစဴခင္း၊ ဖမ္းဆီးမုဒိန္းကဵင့္ဴခင္းစသည့္ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ ရက္စက္မႁမဵားေဳကာင့္ ေတာေတာင္မဵားတၾင္ ထၾက္ေဴပး ပုန္းေရႀာင္ေနဳကသည့္ ကရင္႟ၾာသူ႟ၾာသားမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Courtesy of Free Burma Rangers)
(Photo: Courtesy of Free Burma Rangers)

ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး KWO နဲႛ ထိုင္းေရႀႚေနမဵားေကာင္စီ လူႛအခၾင့္အေရး ဆပ္ေကာ္မတီ တိုႛက သတင္းစာ တရပ္ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚမႀာ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၄ ရက္ ဒီကေနႛ ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။

ရႀင္းလင္းပၾဲ မႀာ KWO ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ေနာ္ဘလူးမင္းႎိုက္ဇန္က - ဒုကၡသည္ေတၾကို အတင္းအကဵပ္ ဴပန္ပိုႛမယ္ဆိုရင္ သူတိုႛကို ေသတၾင္းထဲ ပိုႛတာနဲႛ အတူတူပဲဴဖစ္ေဳကာင္း၊ သူတိုႛ ဴပန္ရမဲ့ေနရာ ေတၾဟာ ေဴမဴမၟႂပ္မိုင္းေတၾနဲႛ ဴပည့္ႎႀက္ေနေဳကာင္း၊ အဲဒၝေဳကာင့္ ဒုကၡသည္ေတၾဟာ ဴပန္ပိုႛခံရမဲ့ အေရး စိုးရိမ္ထိတ္လန္ႛေနဳကေဳကာင္း၊ သူတိုႛကို ဴပန္ပိုႛမဲ့ အစီအစဥ္ရႀိခဲ့ရင္ ရပ္ဆိုင္းထား႓ပီး လံုဴခံႂတဲ့ေနရာတခုကို ပိုႛေပးေစလိုေဳကာင္း ထိုင္းအစိုးရကို အေရးေပၞ ေမတၨာရပ္ခံရတာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

အလားတူ ထိုင္းေရႀႚေနမဵားေကာင္စီ လူႛအခၾင့္အေရး ဆပ္ေကာ္မတီ ဒု ဥကၠဌ မစၤတာ ဆူရာဖုန္ (Surapong) ကလည္း ကရင္ဒုကၡသည္ေတၾကို ေစာေစာဴပန္ပိုႛဴခင္းရဲ့ ဆိုးကဵိႂးေတၾကို ေဴပာဆိုရာမႀာ ေဴမဴမၟႂပ္မိုင္းကိစၤအဴပင္၊ ဒုကၡသည္ေတၾ ဴပန္ဝင္လာ႓ပီး စခန္းထဲ အသၾင္းမခံပဲ တဴခားေနရာေတၾမႀာ ပုန္းခိုေနႎိုင္ေဳကာင္း၊ ထိုင္းႎိုင္ငံဟာ ငလဵင္ဒဏ္ခံ ေဟတီ ႎိုင္ငံသားေတၾကို ကူညီခဲ့ပၝလဵက္နဲႛ ကရင္ေတၾကို မကူညီဘူးဆိုရင္ အေဝဖန္ခံရမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ အဲဒၝေဳကာင့္ ဒုကၡသည္ေတၾ ဴပန္ပိုႛတာကို ေဴမဴမၟႂပ္မိုင္းေတၾ ရႀင္းလင္း႓ပီးတဲ့အထိ ရပ္ဆိုင္းထားဖိုႛ၊ ကူညီေရးအဖၾဲႚအစည္းေတၾ စီစဥ္ေစလၿတ္ဖိုႛ၊ ဒုကၡသည္ေတၾကို လံုဴခံႂတဲ့ေနရာမႀာ ေစာင့္ေရႀာက္ထားဖိုႛ တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မဵားဆိုင္ရာ မဟာမင္း႒ကီး႟ံုး (UNHCR) နဲႛ ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္ ေကာ္မတီ ၊ ထိုင္း လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မတီတိုႛ ဇန္နဝၝရီလကုန္ပိုင္းက ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကရာမႀာ ဒုကၡသည္ေတၾကို အတင္းအကဵပ္ ဴပန္မပိုႛဖိုႛ၊ ဆႎၬအေလဵာက္ ဴပန္ခဵင္သူေတၾကိုေတာ့ အကူအညီ အစီအစဥ္ေတၾနဲႛ စနစ္တကဵ ဴပန္ပိုႛဖိုႛ သေဘာတူညီခဲ့ဳကပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ KWO ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ေနာ္ဘလူးမင္း ႎိုက္ဇန္က ထိုင္းစစ္တပ္ဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့လက ဒုကၡသည္ ၅၀ ေလာက္ကို အတင္းအကဵပ္ ဴပန္ပိုႛခဲ့႓ပီး ကဵန္တဲ့ ဒုကၡသည္ေတၾကိုလည္း ဴပန္ခဵင္တဲ့ဆႎၬ ရႀိတယ္ လိုႛ ေဴပာဆိုဳကဖိုႛ ဖိအားေပးခဲ့ေဳကာင္း၊ ထိုင္းအစိုးရအေနနနဲႛ ဴဖစ္ရပ္မႀန္ေတၾကို သိခဵင္တယ္ဆိုရင္ သတင္းမီဒီယာေတၾကို ဒုကၡသည္ေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုခၾင့္ဴပႂသင့္ေဳကာင္း ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ထိုင္းေရႀႚေနမဵားေကာင္စီ လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မတီရဲ့ စာရင္းအရ တပ္ဴပည္နယ္၊ ထာ့ေဆာင္ယန္း ခ႟ိုင္က ေနာင္ဘို ယာယီ ဒုကၡသည္စခန္းမႀာ ဒုကၡသည္ ၇၃၀ ၊ ဥသူထ ယာယီဒုကၡသည္စခန္းမႀာ ဒုကၡသည္ ၉၉၃ ေယာက္ရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔