လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဖိအားေပးဖိုႚ တိုက္တၾန္း

2006-09-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

စက္တင္ဘာ ၂၉ရက္၊ ေသာဳကာေနႛ ကုလသမဂၢလံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ဴမန္မာ့အေရးေဆၾးေႎၾးရာမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးေတၾကို ေလးစားလိုက္နာဖိုႛ ေတာင္းဆိုတဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ပၝဝင္သင့္တဲ့အေဳကာင္း ႎိုင္ငံတကာ လူႛအခၾင့္အေရးေစာင့္ဳကည့္ေရးအဖၾဲႛ႒ကီးဴဖစ္တဲ့ နယူးေယာက္အေဴခစိုက္ Human Rights Watch က စက္တင္ဘာ ၂၈ရက္ ညေနက ေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္ တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။

ဒီေဳကညာခဵက္မႀာ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီအေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ လူႛအခၾင့္ေရးအေဴခအေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အေရးယူရမႀာဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း၊ စစ္တပ္က ဖိႎႀိပ္မႁနဲႛ အဳကမ္းဖက္မႁေတၾကို ဴပည္သူေတၾရဲ့ ေနႛစဥ္ဘ၀ မႀာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ႎိုင္ငံတခုဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း Human Rights Watch ရဲ့ အာရႀေရးရာ ညၾန္ဳကားေရးမႀႃးဴဖစ္တဲ့ မစၤတာ ဘရက္ဒ္ အာဒမ္စ္က ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။

စစ္အစိုးရဟာ သတင္းစာလၾတ္လပ္ခၾင့္ကို ခၾင့္မဴပႂသလို လၾတ္လပ္တဲ့ လူႛေဘာင္အဖၾဲႛအစည္းေတၾကိုလည္း ဖၾဲႛစည္းခၾင့္မဴပႂတဲ့အေဳကာင္း၊ ေနာက္ မိမိယံုဳကည္ခဵက္အဴမင္ကို ထုတ္ေဖာ္ေဴပာတဲ့သူေတၾကိုလည္း ဖမ္းဆီး႓ပီး ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္တဲ့အေဳကာင္း၊ ဒီိကိစၤရပ္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး လံုဴခံႂေရးေကာင္စီအေနနဲႛ ေဆၾးေႎၾး ေဴဖရႀင္းရမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း မစၤတာ အာဒမ္စ္က ဆိုပၝတယ္။

သူကဆက္႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ စိတ္ပဵက္စရာေကာင္းတဲ့ အစိုးရတရပ္ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဴမင္တဲ့ အာဆီယံနဲႛ အိမ္နီးခဵင္းေတၾထဲမႀာ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံဟာ ဴမန္မာ့အေရးနဲႛ ပတ္သက္ရင္ ပိုလိုႛ ေဴခလႀမ္းေတၾ မႀားလာတဲ့အေဳကာင္း၊ ႎိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ေလးစားရတဲ့ ႎိုင္ငံတႎိုင္ငံလိုႛ ဴမင္ေစလိုရင္ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံအေနနဲႛ တိုင္းသူဴပည္သားေတၾကို လံုဴခံႂမႁလည္းမေပးႎိုင္၊ တိုးတက္ ဖၾႛံ႓ဖိႂးမႁလည္းလုပ္မေပးႎိုင္တဲ့ ဴမန္မာစစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾကို အကာအကၾယ္ေပးေနတာကေန ရပ္တန္းက ရပ္တန္ႛရမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း မစၤတာ အာဒမ္စ္က ဆိုပၝတယ္။

လံုဴခံုေရးေကာင္စီအေနနဲႛ ကုလသမဂၢစံုစမ္းေရးေကာင္မရႀင္တရပ္ဖၾဲႛ႓ပီး ႎႀစ္ပရိေစၥဒ ဳကာေန႓ပီဴဖစ္တဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံထဲက လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾနဲႛ စစ္ရာဇဝတ္မႁ၊ လူသားအခဵင္းခဵင္း ရက္စက္ကဵႃးလၾန္တဲ့ crimes against humanity ရာဇဝတ္မႁမဵိႂးေတၾ ကဵႃးလၾန္မႁရႀိမရႀိ စတာေတၾကို စံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္ေစရမႀာ ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္မႀာေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဴမန္မာ့အေရးဟာ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီရဲ့ ပံုမႀန္ေဆၾးေႎၾးတဲ့ ကိစၤရပ္တခုအဴဖစ္ထားသင့္႓ပီး ဴမန္မာ နအဖစစ္အစိုးရကို ႎိုင္ငံသားေတၾရဲ့ အေဴခခံလၾတ္လပ္ခၾင့္ေတၾကို ေလးစားဖိုႛ ဖိအားေပးရမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ေနာက္ တိုးတက္မႁအေဴခအေနကိုလည္း ေကာင္စီကို ပံုမႀန္ အစီရင္ခံေစရမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း Human Rifhts Watch အဖၾဲႚ႒ကီးက ဆိုပၝတယ္။

ပို႓ပီးထိေရာက္တဲ့ ေဴခလႀမ္းေတၾကို ခဵႎိုင္မယ္ဆိုရင္ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီရဲ့ ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္ဟာ စစ္အစိုးရက ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ဥပေကၡာဴပႂေနတဲ့ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾညီလာခံရဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေတၾနဲႛစာရင္ ခိုင္မာတဲ့ တိုးတက္မႁတရပ္ဴဖစ္လာႎိုင္ေဳကာင္း မစၤတာ အာဒမ္စ္က ဆိုပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရးကိစၤဟာ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီက လူအမဵားကို ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ရမယ္ဆိုတဲ့ ပဋိဉာဥ္စာတမ္းရဲ့ တာဝန္ေပးခဵက္ကို အေလးအနက္ထားမထား ဆိုတာကို စမ္းသပ္တဲ့ အမႁကိစၤတရပ္ ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္းလည္း သူကေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔