ကေနဒၝ ဴပည္သူႛေငၾမဵား ဴမန္မာဴပည္မႀာ မဴမၟႂပ္ႎႀံေရး ဖိအားေပးေတာင္းဆို

2006-12-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
naypyidaw_airport_200px.jpg
ဴမန္မာ စစ္အစိုးရက ေငၾေဳကး အေဴမာက္အဴမား အကုန္ခံ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ေနဴပည္ေတာ္ ႓မိႂႚေတာ္သစ္၏ ေလဆိပ္ကို ေတၾႚရပံု။ အိုင္ဗင္ဟို ကုမၯဏီသည္ စစ္အစိုးရအတၾက္ တႎႀစ္ကို ေဒၞလာ သန္း၆၀ ရႀာေဖၾေပးေနသည္ဟု ဆိုပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ကေနဒၝ ဴပည္သူေတၾအတၾက္ ထူေထာင္ထားတဲ့ ပင္စင္ရန္ပံုေငၾေတၾကုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံက စစ္အစုိးရရဲ့ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းေတၾမႀာ ထည့္ဝင္႓ပီး ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံမႁ မဴပႂေရးအတၾက္ ကေနဒၝႎုိင္ငံမႀာရႀိတဲ့ ဴမန္မာ့အေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ အဖၾဲႚအစည္းေတၾက ဖိအားေပး ေတာင္းဆုိလုိက္ဳကပၝတယ္၊၊

ကေနဒၝႎုိင္ငံက ကမႝာ့မိတ္ေဆၾမဵားအဖၾဲႚနဲႛ ဴမန္မာ့မိတ္ေဆၾ ကေနဒၝႎုိင္ငံသားမဵားအဖၾဲႚတုိႛ ပူးေပၝင္း႓ပီး ကေနဒၝအစုိးရကုိ ဖိအားေပး ေတာင္းဆုိသၾားဳကမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ CPPIBလုိႛေခၞတဲ့ ကေနဒၝအစုိးရရဲ့ ပင္စင္အစီအစဥ္ဆုိင္ရာ ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံမႁ ဘုတ္အဖၾဲႚဟာ ကေနဒၝဴပည္သူေတၾ ထည့္ဝင္ထားတဲ့ ပင္စင္ရန္ပံုေငၾကုိ အသံုးဴပႂ႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစုိးရရဲ့ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းေတၾမႀာ အစုရႀယ္ယာထည့္ဝင္ထားတာကုိ ဒီအဖၾဲႚ ႎႀစ္ဖၾဲႚက ဆန္ႛကဵင္ကန္ႛကၾက္ဳကမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ကေနဒၝႎုိင္ငံ အေဴခစုိက္ အုိင္ဗင္းဟုိ သတၨႂတူးေဖာ္ေရး ကုမၯဏီဟာ ဴမန္မာ အုိင္ဗင္းဟုိး ေဳကးနီ ကုမၯဏီအမည္နဲႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရပုိင္ သတၨႂတၾင္း ဝန္႒ကီးဌာနနဲႛ ၅၀ရာႎႁန္းစီ ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံ႓ပီး ေဳကးနီထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတၾ ပူးေပၝင္းလုပ္ကုိင္ေနပၝတယ္၊၊ ဒီအုိင္ဗင္ဟုိ ကုမၯဏီမႀာ ကေနဒၝအစုိးရရဲ့ စီပီပီအုိင္ဘီ အဖၾဲႚက အစုရႀယ္အမဵားဆံုး ထည့္ဝင္ထားပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ေဳကာင့္ အုိင္ဗင္ဟုိကုမၯဏီကုိေရာ၊ CPPIBအဖၾဲႚကုိပၝ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံမႁ မဴပႂလုပ္ေရးအတၾက္ ေတာင္းဆုိတဲ့အေနနဲႛ ဒီအဖၾဲႚႎႀစ္ဖၾဲႚ စုေပၝင္း႓ပီး ကေနဒၝႎုိင္ငံ အၾန္တာရီယုိဴပည္နယ္မႀာ တနလႆာေနႛ ညေနက အခမ္းအနားတရပ္ ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္၊၊

စီပီပီအုိင္ဘီ ဘုတ္အဖၾဲႚအေနနဲႛ အုိင္ဗင္းဟုိး ကုမၯဏီမႀာ ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံေငၾေတၾ ထည့္ဝင္ထားတာဟာ ကေနဒၝႎုိင္ငံသားေတၾ အနာဂတ္မႀာ ခံစားရမယ့္ ပင္စင္ေငၾေတၾအတၾက္ တကယ့္ကုိ အႎၩရာယ္မဵားတယ္လုိႛ ကေနဒၝ ကမႝာ့မိတ္ေဆၾမဵားအဖၾဲႚ အမႁေဆာင္အရာရႀိခဵႂပ္ မိစ္ ဘီးထရစ္စ္ အိုလီဗာစ္ထရီကေဴပာပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာ့မိတ္ေဆၾ ကေနဒၝႎုိင္ငံသားမဵားအဖၾဲႚက အမႁေဆာင္ဒၝ႟ုိက္တာ ဴဖစ္တဲ့ ဦးတင္ေမာင္ထူးကလည္း အုိင္ဗင္ဟုိကုမၯဏီအေနနဲႛ စစ္အစုိးရနဲႛ လက္တၾဲ႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ စီးပၾားေရးလုပ္ေဆာင္ေနတာဟာ ဥပေဒလမ္းေဳကာင္းအရ ဆီေလဵာ္မႁမရႀိတဲ့အဴပင္ ကေနဒၝႎုိင္ငံရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာကုိပၝ ထိခုိက္ေစတယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔