ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾ ေပၞေပၝက္လာႎုိင္ေဳကာင္း မစၤတာ ကင္တားနားက ရဲခဵႂပ္ ခင္ရီကုိ သတိေပးခဲ့

ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ကင္တားနားက သူမဳကာခင္က သၾားေရာက္ခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္အတၾင္း ဴမန္မာဴပည္သူေတၾဟာ လၾတ္လပ္စၾာ ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆုိခၾင့္ ကန္ႛသတ္ ပိတ္ပင္ခံထားရဆဲ ဴဖစ္တာ ေတၾႛရတဲ့အတၾက္ ႎုိင္ငံတကာ အေတၾႛအ႒ကံႂအရ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာလည္း ေရၾးေကာက္ပၾဲနဲႛ ပတ္သက္ဴပီး လူထုဆႎၬဴပပၾဲေတၾ ေပၞေပၝက္လာႎုိင္ေဳကာင္း စစ္အစုိးရ ရဲခဵႂပ္ ခင္ရီကုိ သတိေပးခဲ့တယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊
2010-02-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ တခုတၾင္ ရဲခဵႂပ္ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ခင္ရီ စကားေဴပာဳကားေနေသာ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ တခုတၾင္ ရဲခဵႂပ္ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ခင္ရီ စကားေဴပာဳကားေနေသာ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒၝ့ဴပင္ စစ္အစုိးရ ကဵင္းပမယ့္ ေရၾးေကာက္ပၾဲဟာ လၾတ္လပ္စၾာ အဴမင္ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆုိခၾင့္ မရႀိဘူးဆုိရင္ လၾတ္လပ္ဴပီး တရားမ႖တတဲ့ ေရၾးေကာက္ပၾဲ၊ အမဵားက လက္ခံယံုဳကည္ႎုိင္တဲ့ ေရၾးေကာက္ပၾဲ ဴဖစ္မႀာမဟုတ္ဘူးလုိႛလည္း မစၤတာ ကင္တားနားက ေဴပာပၝတယ္၊၊

သူႛအေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး အေဴခအေန အစီရင္ခံစာကုိ အဴပီးသတ္ ေရးသားေနဆဲ ဴဖစ္ဴပီး လာမယ့္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေနႛ ဂဵီနီဗာဴမိႂႛ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီ ညီလာခံမႀာ အဖၾဲႛဝင္ႎုိင္ငံေတၾကုိ တင္ဴပတဲ့အခၝ ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ဴပင္းထန္တဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေတၾ ခဵမႀတ္ႎုိင္လိမ့္မယ္လုိႛ သူက ေဴပာပၝတယ္၊၊ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ကင္တားနားကို RFA အဖၾဲႛသား ကုိေကဵာ္ေကဵာ္ေအာင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္၊၊

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔