၂၀၀၈ ခု ေဒးဗစ္ဘတ္ခ္ သတင္းစာပညာ ထူးခြ်န္ဆု RFA ျမန္မာဌာနဆြတ္ခူး

၂၀၀၈ ခု ႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ျမန္မာႏိုင္ငံ သံဃာအေရးအခင္း လႈပ္ရွားမႈကာလအတြင္းက ထူးထူးျခားျခား သတင္းေတြကုိ ရယူေပးႏိုင္ခဲ့ဳကတဲ့ အတြက္ အေမရိကန္ ေရဒီယို၊ ရုပ္ျမင္နဲႛ သတင္းေလာကမွာ အထင္ကရ ျဖစ္တဲ့ ဆုတခုကုိ RFA ျမန္မာဘာသာဌာနက ဆြတ္ခူး ရရွိလိုက္ပါတယ္၊၊

အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု အသံလၿင့္ဌာနမဵား အုပ္ခဵႂပ္ေရး ဘုတ္အဖၾဲႚ႒ကီးမႀ ခဵီးဴမၟင့္ေသာ ေဒးဗစ္ဘတ္ခ္ ဆုကို ဆၾတ္ခူးႎိုင္ခဲ့ေသာ RFA ဴမန္မာဌာန အဖၾဲႚသားမဵားကို ဆုခဵီးဴမၟင့္ပၾဲ အခမ္းအနားတၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု မႀာ BBGလို ့ လူသိမဵားတဲ့ အသံလၿင့္ဌာနမဵား အုပ္ခဵႂပ္ေရးဘုတ္အဖၾဲႚ႒ကီးက အသံလၿင့္ဌာန အမဵားအဴပားထဲမႀာ ထူးထူးခ႗န္ခ႗န္ သတင္းထူး သတင္းမႀန္ ရယူ ရႀာေဖၾႎိုင္တဲ့ ဌာနေတၾ၊ ပုဂၢိႂလ္ေတၾကို ႎႀစ္စဥ္ႎႀစ္တိုင္း ခဵီးဴမၟင့္ေလ့ရႀိတဲ့ ေဒးဗစ္ဘတ္ခ္ သတင္းစာပညာ ထူးခ႗န္ဆုကို RFA ဴမန္မာဘာသာဌာနက ဆၾတ္ခူး ရရႀိလိုက္တာပၝ၊၊

႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္ စက္တင္ဘာလ ဴမန္မာႎိုင္ငံ သံဃာအေရးအခင္း လႁပ္ရႀားမႁကာလအတၾင္းက ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကို သတင္းဴဖစ္ရပ္မဵိႂးစံုကို ေနႛမနား ညမနား အခဵိန္မီ ရယူတင္ဆက္ေပး႓ပီး၊ ကမႝာကို ဴဖန္ႛႎိုင္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ဆုရရႀိတာလိုႛ ဆိုပၝတယ္၊၊

၂၀၀၈ ခု ႏွစ္ စက္တင္ဘာလက  ျမန္မာႏိုင္ငံ သံဃာအေရးအခင္း လႈပ္ရွားမႈကာလ အတြင္းက ျမန္မာျပည္သူေတြကို သတင္းဴဖစ္ရပ္မဵိႂးစံုကို ေန ့မနား ညမနား အခ်ိန္မီ ရယူတင္ဆက္ေပး႓ပီး၊ ကမ်ားကို ျဖန္႔ႏ ႎိုင္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ဆုရရႀိတာလို  ့ ဆိုပါတယ္၊၊

ဧ႓ပီလ ၈ရက္ အဂၝႆေနႛညေနပိုင္းက ဝၝရႀင္တန္ဒီစီ႓မိႂႚေတာ္မႀာ ကဵင္းပတဲ့ ဆုခဵီးဴမၟင့္ပၾဲ အခမ္းအနားမႀာ ဘီဘီဂဵ ီ အဖၾဲႚဝင္ မီးစ္ - ဘလန္ကီတာ ကာလမ္ က အခမ္းအနားမႀႃးအဴဖစ္ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့႓ပီး၊ ဒီဆုကို ဖန္တီးခဲ့သူအဖၾဲႚ ဥကၠႉေဟာင္း မစၤတာ ေဒးဗစ္ဘတ္ခ္ ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္႓ပီး အမႀာစကားေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္၊၊

ဗၾီအိုေအ ေရဒီယုိနဲႛ ႟ုပ္ဴမင္ အသံလၿင့္ဌာန ၊ ေရဒီယို လီဘာတီ၊ ေရဒီယို တီဗီၾမာတီ၊ အေရႀႚအလယ္ပိုင္း အသံလၿင့္ဌာန စတဲ့ လက္ေအာက္ခံ အသံလၿင့္ဌာနေတၾ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ ဝန္ထမ္းေတၾ ေရႀႚေမႀာက္မႀာ RFA ဴမန္မာဘာသာဌာန ဝန္ထမ္းေတၾကို ဒီ ၂၀၀၈ ခု၊ ေဒးဗစ္ဘတ္ခ္ဆု ခဵီးဴမၟင့္ေပးခဲ့ပၝတယ္၊၊

ဗင္နိဇၾဲလားႎိုင္ငံက ဗီၾအိုေအ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကား သတင္းေထာက္ ႎႀစ္ဦး ၊ အီဂဵစ္ႎိုင္ငံ အာလ္ဟူးရားဌာန သတင္းေထာက္တဦးနဲႛ အာအက္ဖ္အီး (ဥေရာပ) ဘက္ဂဒက္႓မိႂႚသတင္းဌာနခၾဲတိုႛကိုလဲ သက္စၾန္ႛဆံဖဵား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့အတၾက္ အလားတူဆုေတၾ ခဵီးဴမၟင့္ေပးအပ္ခဲ့ပၝတယ္၊၊