စစ္အစိုးရရဲႚ ဖၾဲႚစည္းပံုကို အသိအမႀတ္မဴပႂေဳကာင္းနဲႚ ဴမန္မာအစုိးရလုပ္ရပ္မဵားကို စိတ္ပဵက္မိေဳကာင္း အိမ္ဴဖႃေတာ္ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ေဴပာ

မုန္တိုင္းအ႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ႎိုင္ငံတကာကေပးမယ့္ အကူအညီေတၾကို လက္ခံဖိုႛ ေႎႀးေကၾးေနတာကို စိတ္ပဵက္မိေဳကာင္းနဲႛ အတည္ဴပႂလိုက္တဲ့ ဖၾဲႛစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒကို တရားမဝင္ေဳကာင္း အိမ္ဴဖႃေတာ္က ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။
2008-05-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အိမ္ဴဖႃေတာ္ေဴပာခၾင့္ရ အမဵိႂးသမီး Dana Perino ကို သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတၾင္ ေတၾႚႚရပံု။ (Courtesy Photo: White House)
အိမ္ဴဖႃေတာ္ေဴပာခၾင့္ရ အမဵိႂးသမီး Dana Perino ကို သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတၾင္ ေတၾႚႚရပံု။ (Courtesy Photo: White House)
White House

ဒီအေဳကာင္းကို မုန္တိုင္းအ႓ပီးမႀာ စစ္အစိုးရက ဆႎၬခံယူပၾဲကို ကဵင္းပခဲ့႓ပီး သူတိုႛေရးဆၾဲထားတဲ့ အေဴခခံဥပေဒဟာ အတည္ဴဖစ္သၾား႓ပီလိုႛ ေဳကညာ လိုက္တာေတၾနဲႛ ပၝတ္သက္႓ပီး အေမရိကန္ အစိုးရအေနနဲႛ အဲဒီအေဴခခံ ဥပေဒကိုေရာ၊ ေဆာင္ရၾက္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတၾကိုေရာ တရားဝင္တယ္လိုႛ လက္ခံသတ္မႀတ္ဴခင္း မရႀိဘူးလိုႛ အိမ္ဴဖႃေတာ္ ေဴပာခၾင့္ရ အမဵိႂးသမီး Ms Dana Perinoက ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။

အဲဒီဥပေဒဟာ ဴမန္မာႛဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ႎိုင္ငံေရးမႀာ ပၝဝင္ခၾင္ႛမေပးပဲ ေဘးဖယ္ထား႓ပီး ဴမန္မာဴပည္မႀာ စစ္အုပ္ခဵႂပ္ေရး သက္ဆိုးရႀည္ေအာင္သာ ေရးဆၾဲထားတဲႛ ဥပေဒမ႖သာဴဖစ္႓ပီး ဘာမႀ အဆီအႎႀစ္မရႀိပၝဘူးလိုႛ လည္း Ms Dana Perino က ေဴပာပၝတယ္။

သူမကဆက္႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ သူတိုႛဴပည္သူလူထုေတၾကို ဂရုစိုက္႓ပီး ဒီမိုကေရစီနဲႛ လၾတ္လပ္မႁကိုေရႀးရႁတဲႛ လမ္းေဳကာင္းေပၞ ေလ႖ာက္လႀမ္းမယ္လိုႛ ကဵမတိုႛေမ႖ာ္လင္ႛပၝတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

တဆက္တည္းမႀာပဲ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရတဲ့ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ ပိုမို အကူအညီရရႀိဖိုႛ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုအေနနဲႛ စိုးရိမ္ပူပန္ေနဆဲဴဖစ္႓ပီး မုန္တိုင္း ကယ္ဆယ္ေရးအတၾက္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႚ ေဆာင္ရၾက္ေနပံုေတၾကို အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုနဲႛ တဴခားႎိုင္ငံေတၾသာမက ႎိုင္ငံတကာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖၾဲႛအစည္းေတၾကပၝ အင္မတန္စိတ္ပဵက္ ေနဳကပၝတယ္လိုႛလည္း အိမ္ဴဖႃေတာ္ ေဴပာခၾင္ႛရအမဵိႂးသမီး Ms Dana Perino ကေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔