သံဃာ့မဟာ နာယက အဖဲၾႛ ဴပန္ဖဲၾႛစည္းေရး ခက္ခဲေန

သံဃာ့မဟာ နာယက အဖဲၾႛအစည္းကို ေအာက္ေဴခကစ႓ပီး ႓မိႂႛနယ္၊ တိုင္းနဲႛ ႎိုင္ငံေတာ္အဆင့္အထိ အသစ္ ဴပန္လည္ဖဲၾႛစည္းရာမႀာ အဖဲၾႛဝင္ သံဃာတခဵိႂႛဟာ လက္ရႀိ ရာထူးေနရာက ဖယ္ရႀားမေပးတာေဳကာင့္ အခက္အခဲေတၾ ရႀိေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2009-12-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

သက္တမ္းႎႀစ္႒ကိမ္ တာဝန္ယူထားတဲ့ ဆရာေတာ္ေတၾ ေနရာမႀာ အစားထိုး ဖဲၾႛစည္းဖိုႛ ႓ပီးခဲ့တဲ့ မတ္လက ကဵင္းပခဲ့တဲ့ ႎိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဝန္ေဆာင္ အစည္းအေဝး႒ကီးကေန ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ ခဵခဲ့တာဴဖစ္တယ္လိုႛ သံဃာေတာ္တပၝးက မိန္ႛဳကားပၝတယ္။

သံဃာေတာ္တပၝး။    ။“အဲဒီမူကို မႎႀစ္က ခဵလည္းခဵတယ္။ ဒၝေပမယ့္ အဲဒီမူကို သူတိုႛ ဖဵက္ဖိုႛ ႒ကိႂးစားေသးတယ္လုိႛ တခဵႂိႛက ေဴပာတယ္။ ဖယ္မေပးခဵင္ေတာ့ တခဵႂိႛက ႒ကိႂးစားဳကတယ္လိုႛ ေဴပာတယ္။ အဲ ႒ကိႂးစားဳကတာကုိ မႎၨေလးအဖၾဲႛကလုိႛ ေဴပာတယ္၊ ဝန္ေဆာင္အဖၾဲႛေတၾက အဲဒၝကို လံုး၀ လက္မခံဘူး၊ စာနဲႛတင္႓ပီးေတာ့ အကုန္ ကန္ႛကၾက္ဳကတာဆုိေတာ့ အဲဒီကန္ႛကၾက္တဲ့မူက မႀန္ေနတဲ့ အခၝကဵေတာ့ ဝန္ေဆာင္အဖၾဲႛ စည္းေဝးပၾဲ႒ကီးက အဲဒီအတုိင္း ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ ခဵလိုက္တယ္လိုႛ အဲဒီလုိ ဘုန္း႒ကီးတုိႛ ဳကားပၝတယ္”

၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ေရၿဝၝေရာင္ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁအ႓ပီး အာဏာပိုင္ေတၾဘက္က သံဃာေတာ္ေတၾအေပၞ ဖိႎႀိပ္ ဆက္ဆံလာတာကို မဟာနာယကအဖဲၾႛ အေနနဲႛ ေဴဖရႀင္းေဆာင္ရၾက္ ေပးႎိုင္ဴခင္းမရႀိတဲ့အတၾက္ သံဃာေတာ္ေတၾဘက္က အေတာ္ေလးစိတ္ပဵက္ေနဳကပၝတယ္။ လက္ရႀိ တာဝန္ယူထားတဲ့ ဆရာေတာ္အခဵိႂႛဟာ ရာထူးေနရာ ေပဵာက္မႀာကို စိုးရိမ္ေနဳကတဲ့အဴပင္ အာဏာပိုင္ေတၾနဲႛ ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္ ေနတာေတၾ ရႀိေနတာေဳကာင့္ အသစ္ ဴပန္လည္ဖဲၾႛစည္းဖိုႛ ႒ကိႂးစားဳကတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဦးဇင္းက ဆက္လက္မိန္ႛဳကားပၝတယ္။

သံဃာေတာ္တပၝး။    ။“မႀန္မႀန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရၾက္တဲ့ပုဂၢိႂလ္ေတၾကေတာ့ သိပ္ဒီေလာက္ အေရးမဟုတ္ပၝဘူး။ သူတုိႛ တာဝန္အရ သာသာနာစိတ္နဲႛ ထမ္းေဆာင္ဳကတယ္။ ဖယ္ေပးရမယ္ဆုိလည္း ဝန္မေလးဳကပၝဘူး။ မဵားေသာအားဴဖင့္ မမႀန္မကန္တာေတၾက ရာထူးရတဲ့အခၝမႀာ မမႀန္မကန္လုပ္တဲ့ပုဂၢိႂလ္ေတၾ ရႀိတယ္၊ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားရႀိပၝတယ္။ ရႀိတဲ့သူေတၾက ရာထူးဴပႂတ္မႀာကို သူတုိႛ ေတာ္ေတာ္ ေဳကာက္ဳကတယ္ ဆုိတာကို ဘုန္း႒ကီးတုိႛလည္း ႎုိင္ငံေတာ္ ဆရာေတာ္တပၝး ေဴပာဴပလုိႛ၊ ႎုိင္ငံေတာ္အဆင့္မႀာကို အဲဒီလုိ ရာထူးထၾက္ရမႀာကို ထိတ္လန္ႛေနဳကသလုိကုိ ဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ ေဴပာတယ္ဗဵား”

သံဃာ့မဟာနာယက အဖဲၾႛဝင္ ဆရာေတာ္ေတၾကို ႎိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဝန္ေဆာင္ အစည္းအေဝး႒ကီးကေန ေရၾးခဵယ္ တင္ေဴမၟာက္႓ပီး သက္တမ္းတ႒ကိမ္ကို ေလးႎႀစ္ကေန ေဴခာက္ႎႀစ္အထိ သတ္မႀတ္ထားပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ လက္ရႀိ မဟာနာယက အဖဲႛၾအစည္းအေနနဲႛ အားနည္းခဵက္ေတၾ အမဵားအဴပား ရႀိေနတယ္လိုႛ ေအာက္ေဴခ သံဃာေတာ္ေတၾက ဴမင္ဳကပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ သံဃာ့ေတာ္ေတၾရဲႛ အေရးကို သံဃာ့ မဟာနာယက အဖဲၾႛအေနနဲႛ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရၾက္ေပးႎိုင္ဖိုႛ သံဃာထု တရပ္လံုးက လိုလားေနဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔