ေဖာက္ခၾဲေရးလုပ္ဖိုႛ စီစဥ္ေနဟု ဒီမိုကေရစီႎႀင့္ တိုင္းရင္းသား အဖၾဲႛအစည္းမဵားကို စၾပ္စၾဲ

2006-05-04
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
bomb_04-20-06_200px.jpg
ဧ႓ပီလ ၂၀ရက္က ရန္ကုန္ ႓မိႂႚလယ္တၾင္ ဗံုးငၝးလံုး တ႓ပိႂင္တည္းလို ေပၝက္ကၾဲခဲ့႓ပီး မေပၝက္ကၾဲေသာ ေနရာတခုမႀ ေဖာက္ခၾဲေရးပစၤည္းမဵားကို လံုဴခံႂေရးအရာရႀိတဦးက လက္ထဲတၾင္ ကိုင္တၾယ္ ဴပသေနပံု။ (Photo: AFP)

နအဖ စစ္အစုိးရကေန ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတၾနဲႛ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုေတၾ အေပၞ ဖိအားေပးမႁေတၾ တုိးဴမၟင့္လုိက္႓ပီး၊ အဳကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ဖိုႛ ႒ကံစည္သူေတၾလုိႛ ေမလ ၄ရက္ေနႛထုတ္ ဴမန္မာ့အလင္း သတင္းစာမႀာ ထပ္မံ စၾပ္စဲၾ ေဴပာဆုိုလုိက္ပၝတယ္။

ဴပည္ပေရာက္ အဖဲၾႛအစည္းေတၾ၊ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေဟာင္းေတၾနဲႛ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုေတၾကေန ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္း ရန္ကုန္နဲႛ အဴခား ႓မိႂႛ႒ကီးေတၾမႀာ ဗုံးခဲၾတုိက္ခုိက္ဖုိႛ လူ ၂၀ ေလာက္ကုိ ေစလၿတ္ထားေဳကာင္း၊ ဒီဗုံးခဲၾတုိက္ခုိက္မႁေတၾကုိ ေဴမေပၞ ႎုိင္ငံေရး အင္အားစုေတၾနဲႛ ဟန္ခဵက္ညီ လုပ္ေဆာင္မႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း စၾပ္စဲၾေရးသားထားပၝတယ္။

နအဖ အေနနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖဲၾႛခဵႂပ္ ကုိ ေဴမေပၞ ႎုိင္ငံေရးသမားေတၾလုိႛ မဳကာခဏ ရည္ႌၿန္း ေဴပာဆုိေလ့ရႀိပၝတယ္။

အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖဲၾႛခဵႂပ္ ဟာ အဳကမ္းဖက္သမားေတၾနဲႛ ပတ္သက္ ဆက္စပ္ေနတဲ့ အေထာက္အထားေတၾ ရႀိထားတယ္လုိႛ နအဖက ႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္သတၨပတ္အတၾင္းတုန္းက ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆုိခဲ့အ႓ပီးမႀာ အခုလုိသတင္းစာကေန ထပ္မံ စၾပ္စဲၾေရးသားလုိက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အမဵိႂးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ အဖဲၾႚဝင္ေတၾကုိ ပၝတီကေနႎုတ္ထၾက္ဖိုႛ နအဖ စစ္အစုိးရအေနနဲႛ ႓ခိမ္းေဴခာက္တာေတၾ လုပ္ေနတယ္လုိႛ NLD က ေမလ၄ရက္ေနႛမႀာ ေဴပာဆုိထား႓ပီး၊ အဳကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႁေတၾကုိ မလုပ္ေဳကာင္းဴငင္းဆုိထားပၝတယ္။ အဳကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတၾကုိ ႟ႁတ္ခဵေဳကာင္းလည္း ေဴပာဆုိထားပၝတယ္။

ထုိင္းဴမန္မာ နယ္စပ္အေဴခစုိက္ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎုိင္ငံ အမဵိႂးသားေကာင္စီ (NCUB) ၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားမဵား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF) ၊ ရႀမ္းဴပည္နယ္တပ္မေတာ္ (SSA)-ေတာင္ပုိင္းနဲႛ KNU အဖၾဲႛဝင္တခဵိႂႚ ပူးေပၝင္း႓ပီး ဴပည္တၾင္း ေဖာက္ခၾဲ ဖဵက္ဆီးေရး လုပ္ငန္းေတၾ လုပ္ဖိုႛ စီစဥ္ေနတဲ့အေဳကာင္း နာမယ္ေတၾနဲႛတကၾ ေမလ ၄ ရက္ထုတ္ ဴမန္မာ့အလင္း သတင္းစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားတဲ့ ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အဲဒီလို အစၾပ္စၾဲခံရတဲ့ အဖၾဲႛအစည္း အသီးသီးကုိ ဦးစိန္ေကဵာ္လိႁင္က ထုိင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္ဴမိႂႛကေန ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း႓ပီး စုစည္း တင္ဴပထားတာကိုလည္း နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔