ေဴမာက္ကိုးရီးယားႎႀင့္ေပၝင္း႓ပီး ႎဵႂကလီယားထုတ္ေရး စစ္အစိုးရလုပ္ေန

ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ေဴမာက္ကိုရီးယားႎုိင္ငံနဲႛ ပူးေပၝင္း႓ပီး စစ္လက္နက္ပစၤည္း ထုတ္ႎုိင္ဖိုႛနဲႛ ႎဵႂကလီယားလက္နက္ ထုတ္ႎုိင္ဖိုႛ ေဆာင္႟ၾက္ေနေဳကာင္း သတင္းေတၾ ထၾက္ေပၞလာတဲ့ အတၾက္ အေမရိကန္ အထက္လၿတ္ေတာ္အမတ္ မစၤတာဂဵင္ဝက္ဘ္ဟာ ဴမန္မာခရီးစဥ္ကို ႟ုတ္တရက္ ပယ္ဖဵက္လိုက္ပၝတယ္။
2010-06-04
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သူရေ႟ၿမန္းႎႀင့္ ဴမန္မာစစ္တပ္၏ အဆင့္ဴမင့္ ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚ ေဴမာက္ကိုရီးယားႎိုင္ငံသိုႛ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္၊ ႎိုဝင္ဘာလအတၾင္း သၾားေရာက္စဥ္ ဒံုးကဵည္ ထုတ္လုပ္ေရးစက္႟ံုတၾင္ ႟ိုက္ကူးယူလာေသာ ထိပ္တန္းလ႖ိႂႚဝႀက္ ဓာတ္ပံုတပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo from junta's top secret dossier)
ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သူရေ႟ၿမန္းႎႀင့္ ဴမန္မာစစ္တပ္၏ အဆင့္ဴမင့္ ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚ ေဴမာက္ကိုရီးယားႎိုင္ငံသိုႛ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္၊ ႎိုဝင္ဘာလအတၾင္း သၾားေရာက္စဥ္ ဒံုးကဵည္ ထုတ္လုပ္ေရးစက္႟ံုတၾင္ ႟ိုက္ကူးယူလာေသာ ထိပ္တန္းလ႖ိႂႚဝႀက္ ဓာတ္ပံုတပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo from junta's top secret dossier)
(Photo: RFA)

ဒီလို အေမရိကန္ အဆင့္ဴမင့္အရာရႀိတဦးက ဴမန္မာခရီးစဥ္ ပယ္ဖဵက္ရတာဟာ အယ္ဂဵာဇီးယား ႟ုပ္သံက ထုတ္လၿင့္မဲ့ ဴမန္မာ-ေဴမာက္ကိုရီးယား စစ္လက္နက္ ပူးေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္မႁဆိုင္ရာ သတင္းမႀတ္တမ္း ႟ုပ္သံသတင္းနဲႛ ဆက္စပ္ေနတယ္လိုႛ မစၤတာ ဂဵင္ဝက္ဘ္က ထိုင္းႎုိင္ငံ၊ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚမႀာ ကဵင္းပတဲ့ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကားပၝတယ္။

စစ္အစိုးရဟာ ေဴမာက္ကိုးရီးယားႎိုင္ငံက ႎဵႃကလီယားနဲႛ စစ္လက္နက္ ဒံုးကဵည္ နည္းပညာေတၾကို ရယူေနတယ္ဆိုတဲ့ စာ႟ၾက္စာတမ္း အေထာက္အထားေတၾ၊ ဓာတ္ပံုေတၾ ထၾက္လာ႓ပီးတဲ့ေနာက္ ဒီမႀတ္တမ္း အခဵက္အလက္ေတၾဟာ အစစ္အမႀန္ေတၾပဲလိုႛ ယူဆေဳကာင္း အယ္ဂဵာဇီးယား ႟ုပ္သံ မႀတ္တမ္း ဗီဒီယိုအတၾက္ အခဵက္အလက္ေတၾ စိစစ္ေပးခဲ့သူတဦး ဴဖစ္တဲ့ လက္နက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေမရိကန္သိပၯံပညာရႀင္ Geoff Forden က RFA ကို အတည္ဴပႂ ေဴပာဳကားပၝတယ္။

အခုေတၾႚရတဲ့ အေထာက္အထားေတၾဟာ အဴပင္ဘက္ကေန ကဵေနာ္တိုႛ သိေနတဲ့အခဵက္္ ေတၾနဲႛ တထပ္တည္း တူညီေနပၝတယ္။ ဓာတ္ပံုေတၾအရဆိုရင္ လက္နက္စက္႟ံု ႎႀစ္႟ံုရဲ့ အတၾင္းမႀာ အေနာက္ႎိုင္ငံ နည္းပညာတခဵႂိႛ သံုးတာကိုလည္း ေတၾႚရပၝတယ္။ အေထၾေထၾ သံုးႎိုင္တဲ့ လက္နက္ပစၤည္းေတၾ ဳကည့္ဴခင္းအားဴဖင့္ စစ္အစိုးရဟာ ဒံုးကဵည္လက္နက္ ထုတ္လုပ္ဖိုႛ စိတ္ဝင္စားေနတာ ဴမင္ရပၝတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေပၞလာဖိုႛ ကာလ သိပ္႓ပီး မေဝးေတာ့ဘူးဆိုတာ ေတၾႚေနရတယ္လိုႛ အေမရိကန္သိပၯံပညာရႀင္ Geoff Forden ေဴပာသၾားပၝတယ္။

စစ္အစိုးရထုတ္လုပ္ဖိုႛ ႒ကိႂးစားေနတဲ့ လက္နက္အမဵႂိးအစားဟာ ေဴမာက္ကိုးရီးယား ႎိုင္ငံထုတ္ No-Dong ဒံုးကဵည္မဵိႂး ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒီဒံုးကဵည္အမဵႂိးအစားဟာ ကီလိုမီတာ တေထာင္ကေန ေထာင့္သံုးရာ အကၾာအေဝးထိ ပစ္ႎိုင္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဂဵပန္ႎိုင္ငံက တိုကဵႂိ႓မိႂႚေတာ္ကေန ထိုင္ဝမ္ႎိုင္ငံ တိုင္ေပ႓မိႂႚေတာ္ အကၾာအေဝးထိ ပစ္ခတ္ႎိုင္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ စစ္အစိုးရအေနနဲႛ ဒီဒံုးကဵည္လက္နက္အတၾက္ အေမရိကန္ေဒၞလာ သန္းနဲႛခဵီ သံုးစဲၾထားတယ္လိုႛလည္း Geoff Forden က ေဴပာပၝတယ္။

စစ္အစိုးရရဲ့ ႎဵႃကလီးယားနဲႛ ဒံုးကဵည္လက္နက္ေတၾကို ထုတ္လုပ္ဖိုႛအတၾက္ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ စက္႟ံုေတၾနဲႛ စာ႟ၾက္စာတမ္း၊ ဓာတ္ပံုေတၾကို ဴပည္ပကို တိမ္းေရႀာင္လာတဲ့ ဗိုလ္မႀႃး စိုင္းသိန္းဝင္းကေန ရရႀိခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ အယ္လ္ဂဵာဇီးယား ႎိုင္ငံတကာ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားဌာနမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီအေဳကာင္းေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဒီ႟ုပ္သံအစီစဥ္ကို ပူးေပၝင္း စီစဥ္ထုတ္လုပ္သူတဦးဴဖစ္တဲ့ ေနာ္ေဝးႎုိင္ငံ ေအာ္စလိုအေဴခစိုက္ ဒီမုိကရက္တစ္ ဴမန္မာ့အသံ (ဒီဗီဘီ) က ဒုတိယ ႌၾန္ဳကားေရးမႀႃး ဦးခင္ေမာင္ဝင္းကို RFA က ဦးခင္ေမာင္စိုး ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဦးခင္ေမာင္ဝင္းႎႀင့္ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ဒီလို ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ေဴမာက္ကိုရီးယားနည္းပညာနဲႛ စစ္လက္နက္ပစၤည္း ထုတ္ႎုိင္ဖိုႛ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတၾကို စာ႟ၾက္စာတမ္း အေထာက္အထား စိစစ္ေလ့လာခဲ့တဲ့ အေမရိကန္သိပၯံပညာရႀင္ Geoff Forden နဲႛ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း႓ပီး RFA မႀ မအင္ဳကင္းႎုိင္က တင္ဴပထားပၝတယ္။
သိပၯံပညာရႀင္ႎႀင့္ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔