ႎိုင္ငံတကာ အကူအညီမဵား လက္ေတၾႚမႀာ ေႎႀာင့္ေႎႀးဳကန္ႚဳကာ

ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ေလေဘး ဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၤည္းေတၾနဲႛ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားေတၾ အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံတကာ အကူအညီေတၾကို ဖၾင့္ေပးေန႓ပီ ဆိုေပမဲ့ လက္ေတၾႚမႀာ ေႎႀာင့္ေႎႀးဳကန္ႛဳကာမႁေတၾ ရႀိေနတုန္းပဲ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ကူညီေရးအဖၾဲႚေတၾက ေဝဖန္ေဴပာဆိုေနဳကပၝတယ္။
2008-05-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေလမုန္တိုင္းသင့္ ေဒးဒရဲ႓မိႂႚ လမ္းတခုတၾင္ ေစာင့္ဳကပ္ေနေသာ လံုထိန္းတပ္ဖၾဲႚ ဴဖစ္ပၝသည္။ ေလေဘး ဒုကၡသည္မဵားကို အကူအညီမေပးႎိုင္ေအာင္ စစ္အစိုးရက အဟန္ႛအတား လုပ္ေနဴခင္းေဳကာင့္ ႎိုင္ငံတကာ ခံု႟ံုးတင္ရန္ ဥေရာပ ပၝလီမန္က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ (Photo: AFP)
ေလမုန္တိုင္းသင့္ ေဒးဒရဲ႓မိႂႚ လမ္းတခုတၾင္ ေစာင့္ဳကပ္ေနေသာ လံုထိန္းတပ္ဖၾဲႚ ဴဖစ္ပၝသည္။ ေလေဘး ဒုကၡသည္မဵားကို အကူအညီမေပးႎိုင္ေအာင္ စစ္အစိုးရက အဟန္ႛအတား လုပ္ေနဴခင္းေဳကာင့္ ႎိုင္ငံတကာ ခံု႟ံုးတင္ရန္ ဥေရာပ ပၝလီမန္က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ႎိုင္ငံတကာအကူအညီအားလံုးကို ႕ခင္းခဵက္မထားပဲ ဴမန္ဴမန္ထက္ထက္ ရယူရမဲ့အခဵိန္မႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ တခဵိႂႚကူညီပံ့ပိုးမႁေတၾကို ေႎႀာင့္ေႎႀးဳကန္ႛဳကာေအာင္ ဗဵႃ႟ိုကေရစီ ႒ကိႂးနီစနစ္ကို သံုးစၾဲေနတုန္းပဲလိုႛ အေမရိကန္အေဴခစိုက္ လူႛအခၾင့္အေရး ေစာင့္ဳကည့္အဖၾဲႚက ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞကို ပိုႛလၿတ္မဲ့ ႎိုင္ငံတကာဳကက္ေဴခနီအဖၾဲႚက ႎိုင္ငံဴခားသား ဝန္ထမ္း (၃၀) ဟာလည္း ခရီးသၾားခၾင့္ဴပႂခဵက္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနရတုန္းပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာ့ေရပိုင္နက္ဴပင္ပမႀာ ကယ္ဆယ္ေရးပစၤည္းေတၾ ေပးပိုႛဖိုႛေစာင့္ဆိုင္းေနဳကတဲ့ အေမရိကန္၊ ႓ဗိတိန္နဲႛ ဴပင္သစ္ ေရတပ္သေဘႆာေတၾကိုလည္း အဝင္မခံတဲ့အတဲ့အတၾက္ ဴပင္သစ္ေရတပ္သေဘႆာဟာ ကယ္ဆယ္ေရးပစၤည္းေတၾကို ထိုင္းႎိုင္ငံမႀာ ခဵခဲ့ရ႓ပီး ကုလသမဂၢကို လၿဲေဴပာင္းေပးခဲ့ရပၝတယ္။ အကူအညီေတၾကို ဖင့္ေႎႀးေအာင္လုပ္ေနတာဟာ စစ္အစိုးရဟာ သဘာဝကပ္ေဘး႒ကီး ဆိုက္ေရာက္ ေနခဵိန္မႀာေတာင္ ဖိႎႀိပ္ေနတုန္းပဲဆိုတာ ဴပသေနတာပၝလိုႛ လူႛအခၾင့္အေရးေစာင့္ဳကည့္အဖဲၾႚက ဆိုပၝတယ္။

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းေဘးကေန ဴပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတၾက္ ေဒၞလာ သန္းေပၝင္းတေထာင္ေကဵာ္ လိုအပ္ပၝတယ္လိုႛ စစ္အစိုးရက စာရင္းဴပခဲ့ရာမႀာ ႎိုင္ငံတကာဆီက ေဒၞလာသန္း ၁၅၀ သာ စာရင္းရခဲ့တဲ့အတၾက္ ေစတနာသဒၭၝတရား နည္းပၝးလၾန္းလႀတယ္ လိုႛ စစ္အစိုးရ သတင္းမီဒီယာေတၾက အလႀႃရႀင္ေတၾကို ဴပစ္တင္႟ႁတ္ခဵလိုက္ပၝတယ္။ အဲဒၝအဴပင္ ႎိုင္ငံတကာက အကူအညီေတၾကိုလည္း ေခဵာကလက္ေတၾေဝေနတဲ့သေဘာမဵိႂး ေသးသိမ္ေအာင္ ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေခဵာကလက္ဟာ ဴမန္မာဴပည္ ရာသီဥတုနဲႛ မကိုက္ညီ႟ံုတင္မက ဘယ္ကူညီေရးအဖၾဲႚကမႀ ေခဵာကလက္ေဝတယ္လိုႛ မဳကားသိရေဳကာင္း ေအပီသတင္းက ေရးပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ ဝန္ထမ္းေတၾအပၝအဝင္ ႎိုင္ငံတကာကူညီေရးလုပ္သားေတၾကို ဴပည္ဝင္ခၾင့္ဗီဇာေတၾ ထုတ္ေပးေန႓ပီး ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသေတၾကိုလည္း သၾားလာခၾင့္ေတၾ ေပးေန႓ပီဆိုေပမဲ့ လက္ေတၾႚမႀာ ေႎႀာင့္ေႎႀးဳကန္ႛဳကာတာေတၾ ရႀိေနတုန္းပဲလိုႛ ကုလသမဂၢက ဆိုပၝတယ္။ ႎိုင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီနဲႛ လဴခမ္းနီအဖၾဲႚ အရာရႀိတေယာက္ကလည္း ဗဵႃ႟ိုကေရစီဴပႍနာက ရႀိေနတုန္းပၝလိုႛ ညည္းညႃလိုက္႓ပီး ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞမႀာ ေဒသခံအာဏာပိုင္ေတၾဟာ ႎိုင္ငံဴခားလုပ္သားေတၾ သၾားလာေရးအတၾက္ ဖင့္ဖင့္ေႎႀးေႎႀး လုပ္ေနဳကတုန္းပဲလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

တခဵိႂႚေဒသေတၾမႀာေတာ့ ဴပည္ပ အလႀႃရႀင္ေတၾ၊ ကယ္ဆယ္ေရး အဖၾဲႚေတၾလာေရာက္ခဵိန္မႀာ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾမႀာ ခိုလႁံေနတဲ့ ဒုကၡသည္ေတၾကုိ ေနရပ္ ဴပန္လၿတ္႓ပီး ရဲနဲႛ ႒ကံႛခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရး အဖၾဲႚဝင္ မိသားစုေတၾက ဒုကၡသည္ေယာင္ေဆာင္႓ပီး အကူအညီေတၾ လက္ခံရယူေနဳကတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ ေမလ ၂၉ရက္ မေနႛက ကၾမ္း႓ခံကုန္းကုိ သၾားေရာက္ခဲ့တဲ့အလႀႃရႀင္ တဦးကလဲ ရန္ကုန္ကေန ကၾမ္း႓ခံကုန္းကုိ သၾားတဲ့ ကားလမ္းေဘးတေလ႖ာက္မႀာ အလႀႃရႀင္္ေတၾကို ေစာင့္ေနတဲ့ ေလေဘး ဒုကၡသည္ေတၾကုိ မေတၾႚရပဲ ရဲႎႀင့္ ႒ကံႛခုိင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရး အသင္းဝင္ေတၾကုိသာ ေတၾႚခဲ့ရေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။

ဒုကၡသည္စခန္းေတၾမႀာလည္း ကယ္ဆယ္ေရးပစၤည္းေတၾဴဖန္ႛေဝေပးခဵိန္မႀာ အာဏာပိုင္ အဖၾဲႚအစည္းေတၾက ဟန္ႛတား ေႎႀာက္ယႀက္တဲ့အတၾက္ ဒုကၡသည္ေတၾ မေကဵမနပ္ဴဖစ္ဳက႓ပီး အာဏာပိုင္ေတၾနဲႛ ပဋိပကၡဴဖစ္ဳကရတာလည္း ရႀိပၝတယ္။ ကၾမ္း႓ခံကုန္းမႀာလဲ ေမလ ၂၅ ရက္ေနႛက အလားတူပဲ ဴဖစ္ပဵက္ခဲ့ေဳကာင္း အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ကယ္ဆယ္ေရး ေကာ္မတီ အတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၝက္တာ ဝင္းႎိုင္က ေဴပာဴပပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔