ဒုကၡသည္မဵားအသက္ အခဵိန္ႎႀင့္စက္႓ပီး အေရး႒ကီး

ဴမန္မာသံ႟ံုးေတၾကေန ႎိုင္ငံဴခားသား ကယ္ဆယ္ေရးဝန္ထမ္းေတၾကို ဗီဇာေတၾထုတ္ေပးေနေပမဲ့ ဴပည္တၾင္းမႀာေတာ့ ဒီဝန္ထမ္းေတၾဟာ ဆိုင္ကလံုးမုန္တိုင္း အဴပင္းအထန္ခံရတဲ့ ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသကို အေရာက္သၾားႎိုင္ဖိုႛ အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ ကန္ႛသတ္မႁေတၾ ရႀိေနေသးတဲ့အေဳကာင္း ကုလသမဂၢအရာရႀိတဦးက အဂႆၝေနႛက ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။
2008-05-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဒလ႓မိႂႚမႀ ေလေဘးဒုကၡသည္ ကေလးႎႀစ္ဦးကို ေမလ ၁၇ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဒလ႓မိႂႚမႀ ေလေဘးဒုကၡသည္ ကေလးႎႀစ္ဦးကို ေမလ ၁၇ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿကိုယ္တိုင္ ကတိေပး႓ပီး တပတ္ဳကာမႀာ ဴပည္ဝင္ခၾင့္ဗီဇာ ဆိုင္းင့ံံခံထားရတဲ့ ကုလသမဂၢ ကယ္ဆယ္ေရးဝန္ထမ္း ၄၅ ဦးကို ဗီဇာေတၾ ထုတ္ေပးခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့လိုႛ ဝန္ထမ္း ၇ ဦးေလာက္ပဲ ရန္ကုန္႓မိႂႚ အဴပင္ဘက္ကို ထၾက္ခၾင့္ရေသးတယ္လိုႛ ကုလသမဂၢ လူသားခဵင္း ကူညီေထာက္ထားမႁဆိုင္ရာ အရာရႀိ Dan Baker က ဗုဒၭဟူးေနႛမႀာ သတင္းေထာက္ေတၾကို ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္က ကုလသမဂၢနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအဳကား သေဘာတူညီမႁေတၾ ရထား႓ပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္း ဒီလိုမဵိႂး ကန္ႛသတ္ပိတ္ပင္မႁေတၾကို တကယ္တမ္း လက္ခံႎိုင္စရာမရႀိဘူးလိုႛ သူကေဴပာပၝတယ္။ အစိုးရဌာနအခဵႂိႚရဲ့ ပူးေပၝင္းလုပ္ေဆာင္မႁေတၾက ေကာင္းေပမဲ့ အခဵႂိႚဝန္႒ကီးဌာနေတၾကို အထက္ရဲ့ႌၿန္ဳကားမႁေတၾ ေရာက္မေရာက္ မေသခဵာတဲ့အေဳကာင္း သူကေဴပာပၝတယ္။ ႎိုင္ငံတကာက လာတဲ့ ဝန္ထမ္းေတၾအေပၞ ေစာင့္ဳကည့္တာကို လက္ခံႎိုင္ေပမဲ့ အခဵိန္နဲႛအညီ ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ သူတိုႛရဲ့ လုပ္ငန္းေတၾကို ပိတ္ပင္တားဆီးတာမဵႂိး မလုပ္သင့္တဲ့အေဳကာင္း ေဴပာသၾားပၝတယ္။

အဴခား ႎိုင္ငံတကာ ကူညီေရးအဖဲၾႚေတၾလည္း အဴခားေနရာေတၾကို သၾားဖိုႛ ရန္ကုန္႓မိႂႚက ထၾက္တဲ့အခၝမႀာ အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ တားဴမစ္မႁေတၾနဲႛ ရင္ဆိုင္ေနရပၝတယ္။ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚမႀာ အေဴခစိုက္တဲ့ ကမႝာ့ဳကက္ေဴခနီအဖဲၾႚ႒ကီးက ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ John Sparrow ကလည္း သူတိုႛဝန္ထမ္း ၃၅ ဦးဟာ ရန္ကုန္ကေန ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသကို သၾားဖိုႛ အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနရတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ဒီလူေတၾအားလံုး မုန္တိုင္းဒုကၡသည္ေတၾဆီကို အဴမန္သၾားႎိုင္ဖိုႛ အေရး႒ကီးပၝတယ္။ ဒုကၡသည္ေတၾရဲ့အသက္ဟာ အခဵိန္နဲႛအမ႖အေရး႒ကီးေနတယ္လိုႛ ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ေနစရာအမိုးအကာလဲမရႀိ၊ အစားအစာနဲႛ ေဆးဝၝးကုသမႁလည္းမရတဲ့ ဒုကၡသည္ မိသားစုေတၾ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဴပႍနာဟာ မေတၾးရဲစရာပၝပဲ။ ဒီလူေတၾကို ကူညီဖိုႛအေရး အခဵိန္ေတၾကို ဳကာေအာင္ ေစာင့္ေနမယ္ဆိုရင္ အေဴခအေနေတၾ ပို႓ပီးဆိုးလာမယ္လိုႛ ကမႝာ့ဳကက္ေဴခနီအဖဲၾႚ႒ကီးက ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ John Sparrow ကေဴပာသၾားပၝတယ္။�

ဴမစ္ေခဵာင္းေတ ၾေပၝမဵားတဲ့အတၾက္ ဧရာဝတီတိုင္းဘက္က ဒုကၡသည္ေတၾဆီကို ကူညီေထာက္ပံေရးပစၤည္းေတၾ ပိုႛေဆာင္ရတာဟာ တကယ့္ကို ခက္ခဲတဲ့ စိန္ေခၞမႁပဲလိုႛ ႎုိင္ငံတကာ ကူညီေရးအဖဲၾႚက Chris NOrthey ကေဴပာပၝတယ္။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ဴမန္မာ့ေရပိုင္နက္ဴပင္ပမႀာ ကယ္ဆယ္ေရးပစၤည္းေတၾနဲႛအတူ ေစာင့္ေနတဲ့ ႎိုင္ငံဴခားေရတပ္စစ္ သေဘႆာေတၾရဲ့ အကူအညီေတၾကို လက္မခံေသးပၝဘူး။

အဲဒၝေဳကာင့္ ဴပင္သစ္ေရတပ္သေဘႆာဟာ ကယ္ဆယ္ေရးပစၤည္းေတၾကို ထိုင္းႎိုင္ငံဖူးခက္ ဆိပ္ကမ္းမႀာ ခဵထား႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံထဲကိုေပးပိုႛဖိုႛ ေဆာင္႟ၾက္မႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ စစ္အစိုးရဆီက ဝင္ခၾင့္မရဘူုးဆိုရင္ အေမရိကန္ စစ္သေဘႆာေတၾလည္း လက္ေလ႖ာ့႓ပီး ဴပန္လႀည့္မဲ့ အေနအထားမႀာ ရႀိတယ္လိုႛ အေမရိကန္ ပစိဖိတ္ေရတပ္အဖဲၾႚ ဦးစီးခဵႂပ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး Timothy Keating ကေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔