ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဘာသာေရးဖိႎႀိပ္မႁ အထူးစိုးရိမ္ဖၾယ္

အေမရိကန္အစိုးရရဲႚ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ႎိုင္ငံတကာ ဘာသာေရး လၾတ္လပ္မႁဆိုင္ရာ ႎႀစ္လည္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ဴပန္လိုက္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ေသာဳကာေနႚမႀာ အေမရိကန္ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာနက ထုတ္ဴပန္လိုက္တာပၝ။ အဲဒီ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ႎိုင္ငံတကာ ဘာသာေရး လၾတ္လပ္မႁ ႎႀစ္လည္အစီရင္ခံစာ အကဵဥ္းဖတ္ဳကားပၾဲကို အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ကၾန္ဒိုလီဇာရိုက္စ္ တက္ေရာက္႓ပီး အဖၾင့္အမႀာစကား ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။
2008-09-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ဆိုတာ တိုင္းဴပည္ႎိုင္ငံေတၾရဲႚ အေရး႒ကီးတဲ့ အႎႀစ္သာရ ဴဖစ္ပၝတယ္၊ လူတိုင္းလူတိုင္း မိမိယံုဳကည္ႎႀစ္သက္ရာကို တန္းတူညီမ႖ ယံုဳကည္ခၾင့္ဆိုတဲ့ အေပၞမႀာ လူႛအဖၾဲႛ အစည္းေတၾကို တည္ေဆာက္ ထားတာပၝ၊ ဒၝမႀသာ ႓ငိမ္းခဵမ္းမႁ၊ တည္႓ငိမ္မႁ၊ တိုးတက္မႁေတၾ ရရႀိႎိုင္မႀာဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ ေဴပာဳကားသၾားခဲ့ပၝတယ္။

ဒီႎိုင္ငံတကာဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ အစီရင္ခံစာကို ၁၉၉၈ ခုႎႀစ္ ႎိုင္ငံတကာ ဘာသာေရး လၾတ္လပ္ခၾင့္ အက္ဥပေဒအရ အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနက အေမရိကန္လၿတ္ေတာ္ကို ႎႀစ္စဥ္တင္ဴပရပၝတယ္။ ဒီႎႀစ္၂၀၀၈ ခုႎႀစ္အစီရင္ခံစာမႀာ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေနႛကေန ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ဇၾန္လ ၃၀ ရက္ေနႛအထိ ကမၲာ့ႎိုင္ငံေတၾရဲႚ ဘာသာေရး လၾတ္လပ္မႁ အေဴခအေနေတၾကို ႎိုင္ငံအလိုက္ တင္ဴပထားပၝတယ္။

ဘာသာေရး လၾတ္လပ္ခၾင့္နဲႛပတ္သက္႓ပီး CPC ေခၞ အထူးစိုးရိမ္ဖၾယ္ ႎိုင္ငံေတၾကို သတ္မႀတ္ထားပၝတယ္။ အခုလတ္တေလာ အထူးစိုးရိမ္ဖၾယ္ ႎိုင္ငံေတၾထဲမႀာ ဴမန္မာ၊ တရုတ္၊ ေဴမာက္ကိုရီးယား၊ အီရန္၊ ဆူဒန္၊ ေဆာ္ဒီ အာေရးဗီးယားနဲႛ ဥဇဘက္ကစၤတန္ ႎိုင္ငံေတၾ ပၝဝင္ဳကပၝတယ္။

အစီရင္ခံစာမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛပတ္သက္႓ပီး ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလမႀာ ႓ငိမ္း႓ငိမ္းခဵမ္းခဵမ္း ဆႎၬဴပဳကတဲ့ ဗုဒၭဘာသာ ရဟန္းေတာ္ေတၾနဲႛ ဴပည္သူေတၾကို စစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္႓ဖိႂခၾဲခဲ့ပၝတယ္၊ လံုဴခံႂေရးတပ္ဖၾဲႛေတၾဟာ ဘုန္းေတာ္႒ကီး ေကဵာင္းတခဵိႂႚကို စီးနင္းဝင္ေရာက္႓ပီး သံဃာထုကို ဖမ္းဆီး႓ဖိႂခၾဲခဲ့ပၝတယ္လိုႛ အစီရင္ခံသၾားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အစီရင္ခံစာမႀာ ပၝဝင္တဲ့အာရႀေတၾထဲမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံအဴပင္ တရုတ္၊ အိႎၬိယ၊ အင္ဒိုနီးရႀား၊လာအို၊ မေလးရႀား၊ ေဴမာက္ကိုရီးယား၊ ပၝကစၤတန္၊ သီရိလကႆာနဲႛ ဗီယက္နမ္ႎိုင္ငံေတၾ ပၝဝင္ဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔