ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အစာငတ္ခံ ဆႎၬဴပေနသည္ဆိုေသာ စကားမဵား ထၾက္ေပၞ

ေနအိမ္ အကဵယ္ခဵႂပ္ကဵခံေနရတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အစာငတ္ခံ ဆႎၬဴပေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတၾ ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛ ထၾက္ေပၞေနပၝတယ္။ ဒီသတင္းဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ေနအိမ္ကို ေနႛစဥ္ေစဵးဝယ္ပိုႛေနတာကို လက္ခံဴခင္းမရႀိေတာ့ ဆိုတဲ့ သတင္းအေပၞမႀာ အေဴခခံ႓ပီး ထၾက္ေပၞေနတာပၝ။
2008-08-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို စစ္အစိုးရက အကဵယ္ခဵႂပ္ သက္တမ္း ထပ္မံတိုးဴမၟင့္လိုက္ေသာ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ ေမလ ၂၇ရက္ေနႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ေနအိမ္ေရႀႚတၾင္ လံုဴခံႂေရး အေစာင့္အဳကပ္မဵားကို ဤကဲ့သိုႛ ေတၾႚဴမင္ရပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို စစ္အစိုးရက အကဵယ္ခဵႂပ္ သက္တမ္း ထပ္မံတိုးဴမၟင့္လိုက္ေသာ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ ေမလ ၂၇ရက္ေနႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ေနအိမ္ေရႀႚတၾင္ လံုဴခံႂေရး အေစာင့္အဳကပ္မဵားကို ဤကဲ့သိုႛ ေတၾႚဴမင္ရပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေစဵးဝယ္ပိုႛေနတာကို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က လက္ခံဴခင္းမရႀိ ဆိုတာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဳကားသိရေဳကာင္း NLD ပၝတီက ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ဦးဉာဏ္ဝင္း။    ။ “က႗န္ေတာ္တိုႛ ဳကားတာကေတာ့ေလ၊ ႎႀစ္ပတ္ေလာက္ ရႀိ႓ပီတဲ့၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က သူႛရဲ့ ရိကၡာပိုႛတဲ့ လုပ္ငန္းကို ရပ္ထားဖိုႛ ေဴပာလိုႛ ရပ္ထားရတယ္လိုႛ သိရတယ္။”

ခုလို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေစဵးဝယ္ပိုႛတာကို လက္မခံတာေဳကာင့္ အစာငတ္ခံေနတယ္ဆို႓ပီး ထၾက္ေပၞေနတဲ့ သတင္းနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဒၝဟာ ေကာလာဟလ သက္သက္ပၝလိုႛ အမည္မေဖာ္လိုႛတဲ့ စစ္အစိုးရ အရာရႀိတဥိီးက ေဴပာဆိုေဳကာင္း ရန္ကုန္ကလာတဲ့ AFP သတင္းတပုဒ္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ခုလို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အစာငတ္ခံဆႎၬဴပေနတယ္ဆိုတာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ သတင္းေတၾ ထၾက္ေပၞလာခဵိန္မႀာ ဘာအေဳကာင္းေဳကာင့္ ခုလိုဆႎၬဴပသလဲဆိုတာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ထင္ဴမင္ခဵက္ေတၾလဲ အမဵိႂးမဵိႂး ထၾက္ေပၞေနပၝတယ္။ NLD ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက သူႛအဴမင္ကို ခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ဦးဉာဏ္ဝင္း။    ။ “က႗န္ေတာ့အေနနဲႛ ဴမင္တာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေပၞမႀာ သူတိုႛ ၁၀ (ခ)နဲႛ ကန္ႛသတ္တာမႀာ စည္းကမ္းခဵက္ ႎႀစ္ခဵက္ပဲရႀိတယ္။ စည္းကမ္းခဵက္ ႎႀစ္ခဵက္က တစ္အခဵက္က၊ က႗န္ေတာ္ မႀတ္မိသေလာက္ေပၝ့ေနာ္၊ စာလံုးေတာ့ အတိအကဵ မဟုတ္ဖူး၊ သံတမန္ေတၾ၊ သံ႟ံုးေတၾနဲႛ အဆက္အသၾယ္မလုပ္ဖိုႛ၊ အဲ ဒုတိယအခဵက္က NLDနဲႛ ႎိုင္ငံေရးပၝတီ ဆက္စပ္တဲ့လူေတၾနဲႛ ဆက္သၾယ္မႁ မလုပ္ဖိုႛ၊ ေနာက္ ေနအိမ္မႀာပဲ ေနဖိုႛေပၝ့ေနာ္။ ဒီလို စည္းကမ္းခဵက္ထားတာ။”

“ဒီစည္းကမ္းခဵက္မႀအပ ဴဖစ္တဲ့ဟာေတၾအတၾက္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေတာင္းဆိုလိမ့္မယ္လိုႛ က႗န္ေတာ္ ယူဆပၝတယ္။ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီနဲႛ ပတ္သက္မယ္လိုႛေတာ့ က႗န္ေတာ္မထင္ပၝဘူး၊ ဒၝေပမယ္လိုႛ အဲဒီ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီလာတဲ့ ဒီ ကုလသမဂၢ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵားကို ေဆာင္႟ၾက္ေနမႁမဵားနဲႛေတာ့ ပတ္သက္ႎိုင္တယ္လိုႛ က႗န္ေတာ္ထင္ပၝတယ္။”

ကုလသမဂၢရဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္အခဵိႂႚအေပၞမႀာ မေကဵနပ္ေဳကာင္း ဆႎၬထုတ္ေဖာ္တာဴဖစ္ႎိုင္သလို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေပၞ ကန္ႛသတ္ထားတဲ့ အခဵက္မဵားမႀာ မပၝဝင္တဲ့ အခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အာဏာပိုင္ေတၾက လုပ္ေဆာင္ေနတာကိုလဲ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ေကဵနပ္ဴခင္းမရႀိဘူးလိုႛ ဥိီးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။ ဥပမာအေနနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ အတူေနသူေတၾအေပၞ ခဵႂပ္ခဵယ္မႁေတၾ လုပ္ေနတာေတၾ အဴပင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ထံကို ေပးပိုႛတဲ့ အီလက္ထ႟ၾန္းနစ္နဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ပစၤည္းေတၾကို တစစီဴဖႂတ္႓ပီး စစ္ေဆးမႁေတၾ လုပ္တာကိုလဲ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ေကဵနပ္ဴခင္းမရႀိဘူးလိုႛ ဳကားသိရတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ခုလိုေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေနနဲႛ ေနႛစဥ္ေစဵးဝယ္ပိုႛေနတာကို လက္ခံဖိုႛ ဴငင္းဆိုခဲ့တာအဴပင္ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ကို လက္ခံေတၾႚဖိုႛ ဴငင္းဆိုခဲ့တာေတၾဟာ အခဵိန္ကိုက္ ဴဖစ္ေနတာေဳကာင့္ တိုက္ဆိုင္မႁမဴဖစ္ႎိုင္ဘူးလိုႛ ေဝဖန္ဳကတာလဲ ရႀိပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔