႓ဂိႂဟ္တုစေလာင္း ႎႀစ္စဥ္ေဳကး အဆမဵားစၾာ တိုးဴမၟင့္

2008-01-02
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

satellite_dish_200px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ တိုက္ခန္းတခု၏ ေခၝင္မိုးေပၞတၾင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ႓ဂိႂဟ္တုစေလာင္းမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: HardieBoys' photostream) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ စက္တယ္လုိက္ ႓ဂိႂဟ္တုစေလာင္း တပ္ဆင္ခၾင့္လုိင္စင္ေဳကးေတၾကုိ အဆေပၝင္း ၁၆၇ ဆ တုိးဴမၟင့္လုိက္ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အခုလုိ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကား ဖမ္းယူဳကည့္႟ႁႎုိင္တဲ့ ႓ဂိႂဟ္တုစေလာင္း ႎႀစ္စဥ္ေဳကးေတၾကုိ အရင္က တႎႀစ္ကုိ ကဵပ္ေငၾ ၆ ေထာင္ပဲ ေပးေဆာင္ရတာကုိ၊ အခုအခၝ ကဵပ္ ၁၀ သိန္းအထိ တုိးဴမၟင့္ ေကာက္ခံလုိက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အခုလုိ အဆေပၝင္းမဵားစၾာ တုိးဴမၟင့္ေကာက္ခံလုိက္တာဟာ ႎုိင္ငံဴခား သတင္းဌာနေတၾကုိ ဖမ္းယူဳကည့္႟ႁသူ နည္းသၾားေအာင္ စစ္အစုိးရက ႒ကိႂးပမ္းတာဴဖစ္ႎုိင္တယ္လုိႛ တၾက္ခဵက္ေဴပာဆုိမႁေတၾလည္းရႀိေနပၝတယ္။

အထူးသဴဖင့္၊ BBC နဲႛ ေနာ္ေဝအေဴခစုိက္ ဒီမုိကရက္တ ဴမန္မာ့အသံ DVB တုိႛကေန ထုတ္လၿင့္တဲ့ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကား အစီအစဥ္ေတၾကုိ ဖမ္းယူဳကည့္႟ႁ တာေတၾနဲႛ RFA၊ VOA စတဲ့ အသံလၿင့္ဌာနေတၾကေန ထုတ္လၿင့္တဲ့ အစီအစဥ္ေတၾကုိ ဖမ္းယူနားဆင္တာေတၾ ေလဵာ့သၾားေအာင္ ဴပႂလုပ္တာ ဴဖစ္ႎုိင္တယ္လုိႛ ေဴပာဆုိတာေတၾ ရႀိေနပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ စက္တင္ဘာလ ဆႎၬဴပပဲၾေတၾကုိ စစ္အစိုးရ အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းတာ ေတၾကုိလည္း DVB အပၝအဝင္ ႎုိင္ငံဴခား႟ုပ္ဴမင္သံဳကားေတၾကေန ထုတ္လၿင့္ခဲ့ပၝတယ္။

႟ုပ္ဴမင္သံဳကားအစီအစဥ္ကုိ ဖမ္းယူဳကည့္႟ႁတာကုိ စစ္အစုိးရက မ႒ကိႂက္ဘူးလုိႛ ရန္ကုန္႓မိႂႚခံတဦးကေတာ့ေဴပာပၝတယ္။ တခဵိႂႚကလည္း ႎႀစ္စဥ္ေဳကး ၁၀ သိန္းေပးရမႀာမုိႛရယ္ ေနာက္႓ပီး စစ္အစိုးရ မ႒ကိႂက္ရင္ အႎၩရာယ္ဴဖစ္လာႎုိင္တာေတၾရယ္ေဳကာင့္ စက္တယ္လုိက္ေတၾကုိ ဴဖႂတ္သိမ္းေတာ့မယ္လုိႛ အဴခား႓မိႂႚခံတဦးကေတာ့ေဴပာပၝတယ္။

၈ ေပ စေလာင္း႒ကီးတခုတပ္ဆင္အသုံးဴပႂဖုိႛ ကဵပ္ေငၾ ၆ ေသာင္းေလာက္သာ ကုန္ကဵ႓ပီး ႎုိင္ငံဴခား႟ုပ္ဴမင္သံဳကားလုိင္းေတၾကုိ အခမဲ့ ဖမ္းယူဳကည္႟ႁ ႎုိင္တာဴဖစ္တဲ့အတၾက္ တပ္ဆင္အသုံးဴပႂသူမဵားလာခဲ့ေဳကာင္းနဲႛ၊ အခုအခၝ ႎႀစ္စဥ္ေဳကး ၁၀ သိန္းေပးရမယ္ဆုိတဲ့အတၾက္ မတန္ဘူးဆုိ႓ပီး ဴဖႂတ္သိမ္းသူေတၾလည္း ရႀိေဳကာင္း၊ အဓိက ကေတာ့၊ ႎုိင္ငံဴခားသတင္းေတၾကုိ မဳကည့္ေစခဵင္လုိႛဴဖစ္မႀာပၝလုိႛ ရန္ကုန္႓မိႂႚခံတဦးကေဴပာပၝတယ္။

စစ္အစုိးရအုပ္ခဵႂပ္တဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ သတင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ အဆုိးဆုံး ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံအဴဖစ္ ႎုိင္ငံတကာအဖဲၾႚအစည္းေတၾ သတ္မႀတ္ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔