႓ဂိႂဟ္တုစေလာင္း ႎႀစ္စဥ္ေဳကး အဆမဵားစၾာ တိုးဴမၟင့္

2008-01-02
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

satellite_dish_200px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ တိုက္ခန္းတခု၏ ေခၝင္မိုးေပၞတၾင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ႓ဂိႂဟ္တုစေလာင္းမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: HardieBoys' photostream) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ စက္တယ္လုိက္ ႓ဂိႂဟ္တုစေလာင္း တပ္ဆင္ခၾင့္လုိင္စင္ေဳကးေတၾကုိ အဆေပၝင္း ၁၆၇ ဆ တုိးဴမၟင့္လုိက္ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အခုလုိ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကား ဖမ္းယူဳကည့္႟ႁႎုိင္တဲ့ ႓ဂိႂဟ္တုစေလာင္း ႎႀစ္စဥ္ေဳကးေတၾကုိ အရင္က တႎႀစ္ကုိ ကဵပ္ေငၾ ၆ ေထာင္ပဲ ေပးေဆာင္ရတာကုိ၊ အခုအခၝ ကဵပ္ ၁၀ သိန္းအထိ တုိးဴမၟင့္ ေကာက္ခံလုိက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အခုလုိ အဆေပၝင္းမဵားစၾာ တုိးဴမၟင့္ေကာက္ခံလုိက္တာဟာ ႎုိင္ငံဴခား သတင္းဌာနေတၾကုိ ဖမ္းယူဳကည့္႟ႁသူ နည္းသၾားေအာင္ စစ္အစုိးရက ႒ကိႂးပမ္းတာဴဖစ္ႎုိင္တယ္လုိႛ တၾက္ခဵက္ေဴပာဆုိမႁေတၾလည္းရႀိေနပၝတယ္။

အထူးသဴဖင့္၊ BBC နဲႛ ေနာ္ေဝအေဴခစုိက္ ဒီမုိကရက္တ ဴမန္မာ့အသံ DVB တုိႛကေန ထုတ္လၿင့္တဲ့ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကား အစီအစဥ္ေတၾကုိ ဖမ္းယူဳကည့္႟ႁ တာေတၾနဲႛ RFA၊ VOA စတဲ့ အသံလၿင့္ဌာနေတၾကေန ထုတ္လၿင့္တဲ့ အစီအစဥ္ေတၾကုိ ဖမ္းယူနားဆင္တာေတၾ ေလဵာ့သၾားေအာင္ ဴပႂလုပ္တာ ဴဖစ္ႎုိင္တယ္လုိႛ ေဴပာဆုိတာေတၾ ရႀိေနပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ စက္တင္ဘာလ ဆႎၬဴပပဲၾေတၾကုိ စစ္အစိုးရ အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းတာ ေတၾကုိလည္း DVB အပၝအဝင္ ႎုိင္ငံဴခား႟ုပ္ဴမင္သံဳကားေတၾကေန ထုတ္လၿင့္ခဲ့ပၝတယ္။

႟ုပ္ဴမင္သံဳကားအစီအစဥ္ကုိ ဖမ္းယူဳကည့္႟ႁတာကုိ စစ္အစုိးရက မ႒ကိႂက္ဘူးလုိႛ ရန္ကုန္႓မိႂႚခံတဦးကေတာ့ေဴပာပၝတယ္။ တခဵိႂႚကလည္း ႎႀစ္စဥ္ေဳကး ၁၀ သိန္းေပးရမႀာမုိႛရယ္ ေနာက္႓ပီး စစ္အစိုးရ မ႒ကိႂက္ရင္ အႎၩရာယ္ဴဖစ္လာႎုိင္တာေတၾရယ္ေဳကာင့္ စက္တယ္လုိက္ေတၾကုိ ဴဖႂတ္သိမ္းေတာ့မယ္လုိႛ အဴခား႓မိႂႚခံတဦးကေတာ့ေဴပာပၝတယ္။

၈ ေပ စေလာင္း႒ကီးတခုတပ္ဆင္အသုံးဴပႂဖုိႛ ကဵပ္ေငၾ ၆ ေသာင္းေလာက္သာ ကုန္ကဵ႓ပီး ႎုိင္ငံဴခား႟ုပ္ဴမင္သံဳကားလုိင္းေတၾကုိ အခမဲ့ ဖမ္းယူဳကည္႟ႁ ႎုိင္တာဴဖစ္တဲ့အတၾက္ တပ္ဆင္အသုံးဴပႂသူမဵားလာခဲ့ေဳကာင္းနဲႛ၊ အခုအခၝ ႎႀစ္စဥ္ေဳကး ၁၀ သိန္းေပးရမယ္ဆုိတဲ့အတၾက္ မတန္ဘူးဆုိ႓ပီး ဴဖႂတ္သိမ္းသူေတၾလည္း ရႀိေဳကာင္း၊ အဓိက ကေတာ့၊ ႎုိင္ငံဴခားသတင္းေတၾကုိ မဳကည့္ေစခဵင္လုိႛဴဖစ္မႀာပၝလုိႛ ရန္ကုန္႓မိႂႚခံတဦးကေဴပာပၝတယ္။

စစ္အစုိးရအုပ္ခဵႂပ္တဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ သတင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ အဆုိးဆုံး ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံအဴဖစ္ ႎုိင္ငံတကာအဖဲၾႚအစည္းေတၾ သတ္မႀတ္ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔