ဂဵီနီဗာ႓မိႂႚက ဴမန္မာ့အေရးေဆၾးေႎၾးပၾဲ

ဆၾစ္ဇာလန္ႎုိင္ငံ ဂဵီနီဗာ႓မိႂႚရႀိ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ကေနဒၝသံ႟ံုးက ကမကထ ဴပႂလုပ္႓ပီး ဴမန္မာ့အေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲတရပ္ကို ဂဵီနီဗာ႓မိႂႚ ကေနဒၝသံ႟ံုးမႀာ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၅ ရက္ မေနႛက ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲကို EU ဥေရာပသမဂၢ အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံေတၾက သံတမန္ေတၾနဲႛ အေရႀႚအာရႀႎုိင္ငံေတၾက သံတမန္တခဵိႂႚ တက္ေရာက္ခဲ့ဳကပၝတယ္။ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ လက္ရႀိ အေဴခအေနေတၾကို တင္ဴပခဲ့တယ္လိုႛ အမဵိႂးသား ႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရအဖၾဲႚရဲ့ ကိုယ္စားလႀယ္ ေဒၝက္တာေသာင္းထၾန္းက RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။
2010-02-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵိႂးသား ႌၾန္ႛေပၝင္းအစုိးရ (NCGUB) ၏ ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ ေဒၝက္တာ ေသာင္းထၾန္း။ (Photo: AFP)
ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵိႂးသား ႌၾန္ႛေပၝင္းအစုိးရ (NCGUB) ၏ ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ ေဒၝက္တာ ေသာင္းထၾန္း။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

“အဓိကကေတာ့ လက္ရႀိ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး အေဴခအေနက ၂၀၁၀ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အလားအလာေတၾေပၝ့ေနာ္၊ လက္ရႀိ ဴဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားေတၾကို က႗န္ေတာ္တိုႛ ေဆၾးေႎၾးတာေပၝ့ေနာ္။ အဲဒီမႀာေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛအေနနဲႛ ဒီ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ရဲ့ ဒီ ေ႟ၿဂံုတိုင္ေဳကညာခဵက္နဲႛ ပတ္သက္တဲ့ သေဘာထားေတၾ၊ အေဴခခံ လၾတ္လပ္ခၾင့္ေတၾကို ပိတ္ပင္ကန္ႛသတ္ထားတဲ့ ဥပေဒေတၾကို ဴပန္႓ပီးေတာ့ သံုးသပ္ဖိုႛ ဴပင္ဆင္ဖိုႛကိစၤ၊ တကဲ့ လၾတ္လပ္တဲ့ တရားစီရင္ေရး မၸိႂင္ ဴဖစ္လာေအာင္လိုႛ ကိစၤေတၾ ေဆၾးေႎၾးတာေပၝ့။”

 ဒၝ့အဴပင္လည္း ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾကို ေဝးလံတဲ့ေနရာေတၾ ေဴပာင္းေ႟ၿႛေနတဲ့ကိစၤ၊ အလုပ္သမားအေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္သူေတၾကို ဖမ္းဆီးမႁ ၊ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းမႁ စတဲ့ အေဳကာင္းအရာေတၾကိုလည္း ထည့္သၾင္း ေဆၾးေႎၾးခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ႎုိင္ငံဴခား သံတမန္ေတၾကလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံကို ေရာက္ရႀိေနတဲ့ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးကို္ယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ကင္တားနား တင္ဴပမဲ့ ဴမန္မာဴပည္ လူႛအခၾင့္အေရးအစီရင္ခံစာကို အေဴခအေန သံုးသပ္ခဵက္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေလ့လာ႓ပီးေနာက္ လူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီမႀာ လုိအပ္သလို ဆက္လက္ ေဆာင္႟ၾက္ဳကမယ္လိုႛ ေဴပာဆိုခဲ့ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

ဴမန္မာ့အေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကတဲ့ အေဳကာင္းအရာေတၾကို ေဒၝက္တာ ေသာင္းထၾန္းကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း႓ပီး RFA မႀ ေဒၞခင္ခင္အိက တင္ဴပထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔