အေမရိကန္လၿတ္ေတာ္ ပၝတီေခၝင္းေဆာင္ စစ္အစုိးရအေပၞ ေဝဖန္

2007-12-11
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

armed_forces__200px.jpg
ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ လက္နက္သည္ အာဏာတည္ဴမဲေရးႎႀင့္ တိုင္းသူဴပည္သားမဵားကို ေဴခာက္လႀန္ႛေရးအတၾက္သာ ဴဖစ္ေဳကာင္း အေမရိကန္ အထက္လၿတ္ေတာ္ ရီပၝဘလီကန္ ပၝတီေခၝင္းေဆာင္ မစၤတာ မစ္ခဵ္ မက္ေကာနဲလ္က ေထာက္ဴပခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP)

အေမရိကန္ ဆီးနိတ္အထက္လၿတ္ေတာ္ ရီပၝဘလီကန္ပၝတီေခၝင္းေဆာင္ မစၤတာ မစ္ရႀ္ မတ္ေကာနဲလ္ က ဴမန္မာႎုိင္ငံက ဆုိးဝၝးတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး အေဴခအေနေတၾအေဳကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၀ရက္ တနလႆာေနႛက အေလးထား ေဴပာဳကားသၾားခဲ့တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

အေမရိကန္ ဆီးနိတ္အထက္လၿတ္ေတာ္မႀာ ဴပႂလုပ္တဲ့ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရးေနႛ အထိမ္းအမႀတ္ မိန္ႛခၾန္းေဴပာဳကားရာမႀာ မစၤတာ မတ္ေကာနဲလ္က ဴမန္မာစစ္အစုိးရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ဆက္လက္ခဵိႂးေဖာက္ေနမႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ေဴပာသၾားခဲ့တာပၝ၊၊

အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရးေနႛမႀာ မဳကာေသးခင္ကမႀ ကမၲာက မဵက္ဴမင္႒ကံႂေတၾႚခဲ့ရတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ေဳကကၾဲဖၾယ္ရာ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾအေဳကာင္းကုိ မိမိအေနနဲႛ ထည့္သၾင္း ေဴပာဳကားသၾားလုိေဳကာင္း အေမရိကန္အထက္လၿတ္ေတာ္ ရီပၝဘလီကန္ပၝတီေခၝင္းေဆာင္ မစၤတာ မတ္ေကာနဲလ္ က နိဒၝန္းခဵီ႓ပီး ေဴပာသၾားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

မိမိတုိႛအေနနဲႛ ႓ပီးခဲ့တဲ့လပုိင္းတုန္းက ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဒီမုိကေရစီ လုိလားသူေတၾဟာ စစ္အစုိးရရဲ့ ဖိႎႀိပ္တဲ့မူဝၝဒေတၾကုိ ဆန္ႛကဵင္႓ပီး ႓ငိမ္း႓ငိမ္းခဵမ္းခဵမ္း လမ္းေပၞထၾက္ဆႎၬဴပခဲ့ဳကတာကုိ ဴမင္ေတၾႚခဲ့ဳက ရေဳကာင္း၊ အဲဒိေနာက္ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပသူေတၾကုိ ႓ဖိႂခၾင္းခဲ့တဲ့ စစ္အစုိးရရဲ့ ႟ၾံမုန္းစရာ အကဵည္းတန္တဲ့ သ႟ုပ္သကန္ကုိလည္း ဴမင္ေတၾႚခဲ့ရေဳကာင္း၊ ဒီအဳကမ္းဖက္႓ဖိႂခၾင္းမႁေတၾေဳကာင့္ ေသဆံုးသူ အေတာ္မဵားမဵားရႀိခဲ့႓ပီး၊ အမဵားအဴပားလည္း ေပဵာက္ဆံုးေနဆဲ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ေသနတ္နဲႛ ပစ္ခတ္မႁ႓ပီးေတာ့ အကဵဥ္းသားေတၾကုိ ႎႀိပ္စက္တယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတၾ ေပၞထၾက္ခဲ့သလုိ တရားမ႖တေရး၊ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႛ လၾတ္လပ္ခၾင့္ရရႀိေရးတုိႛအတၾက္ ႒ကိႂးပမ္းတဲ့ ရဟန္းသံဃာ ေတာ္ေတၾကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ေဳကာင္း စသဴဖင့္ စစ္အစုိးရရဲ့ ႎႀိပ္ကၾပ္ေနမႁေတၾကုိ ေဴပာသၾားပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ဴပင္ အေမရိကန္ ဆီးနိတ္အထက္လၿတ္ေတာ္အေနနဲႛ စစ္အစုိးရရဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾကုိ ေမ့သၾားမႀာ မဟုတ္တဲ့အဴပင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးဖုိႛကိစၤကုိ စစ္အစုိးအေနနဲႛ မိမိတုိႛကုိ ေဝ့လည္ေဳကာင္ပတ္နဲႛ အရူးလုပ္လုိႛမရဘူးဆုိတာကုိလည္း မစၤတာ မတ္ေကာနဲလ္က ေဴပာပၝတယ္၊၊ ကုလသမဂၢ အဖၾဲႚက ဴမန္မာစစ္အစုိးရအေပၞ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္ အေရးယူသၾားေရးနဲႛ ပတ္သက္လုိႛလည္း မစၤတာ မတ္ေကာနဲလ္က ကုလသမဂၢလံု႓ခံႂေရးေကာင္စီအေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ လက္နက္ဝယ္ယူမႁပိတ္ပင္ေရးကိစၤကုိ ဒီလထဲမႀာပဲ စဥ္းစားဖုိႛ ႎုိင္ငံတကာ လူႛအခၾင္အေရးေနႛမႀာ မိမိအေနနဲႛ ေမ႖ာ္လင့္မိေဳကာင္း ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဒၝ့ဴပင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဴပင္ပက ႓ခိမ္းေဴခာက္မႁ မရႀိေဳကာင္း၊ ဴမန္မာစစ္အစုိးရဆီမႀာရႀိတဲ့ လက္နက္ဟာ တုိင္းဴပည္ကုိ ကာကၾယ္ဖုိႛမဟုတ္ပဲ၊ အာဏာတည္႓မဲေရးနဲႛ ဴပည္သူဴပည္သားေတၾကုိ ေဴခာက္လႀန္ႛေရးတုိႛအတၾက္ပဲ အသံုးဴပႂေနတာ ဴဖစ္ေဳကာင္းကုိလည္း မစၤတာ မတ္ေကာနဲလ္က ေထာက္ဴပသၾားခဲ့ပၝတယ္၊၊ အေမရိကန္အစုိးရက စစ္အစုိးရအေပၞ ေနာက္ထပ္ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိႛမႁေတၾ တုိးဴမင့္သၾားေရးနဲႛ ပတ္သက္လုိႛလည္း ေအာက္လၿတ္ေတာ္မႀာ မဳကာခင္စဥ္းစားဆံုးဴဖတ္ႎုိင္လိမ့္မယ္လုိႛ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း ေဴပာသၾား ခဲ့ပၝတယ္၊၊

ကမၲာ့ဴပည္သူေတၾကုိ တုန္လႁပ္သၾားေစတဲ့ ႟ုပ္ပံုေတၾကုိ မေမႛသင့္သလုိ၊ ဖိႎႀိပ္တဲ့ စစ္အစုိးရကုိ သတိၨရႀိရႀိတဲ့ ဆန္ႛကဵင္ရပ္တည္ခဲ့ဳကသူေတၾကိုလည္း မေမႛသင့္ေဳကာင္း၊ အဴပည္ဴပည္ဆုိ္င္ရာ လူႛအခၾင့္အေရးေနႛမႀာ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲ့ ႒ကိႂးပမ္းမႁေတၾကုိ မိမိတုိႛအေနနဲႛ သတိရေနတယ္ဆုိတာ ဴပသသၾားဳကဖုိႛ လုိအပ္ေဳကာင္း စသဴဖင့္ အေမရိကန္အထက္လၿတ္ေတာ္ ရီပၝဘလီကန္ပၝတီ ေခၝင္းေဆာင္ မစၤတာ မတ္ေကာနဲလ္ က ေဴပာသၾားပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔