ရႀမ္းေခၝင္းေဆာင္တဦးကို သီးဴခားခၾဲထုတ္အဴပစ္ေပးဴခင္းသည္ ဥပေဒႎႀင့္မညီ

2007-01-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

05-01-06_Shan-demo_200px_1.jpg
ရႀမ္းေခၝင္းေဆာင္မဵားအား ဥပေဒမဲ့ ႎႀစ္ရႀည္ ေထာင္ဒဏ္ခဵမႀတ္ဴခင္းကို နယူးေယာက္႓မိႂႚ ကုလသမဂၢ ဌာနခဵႂပ္ေရႀႚတၾင္ ၂၀၀၆ခုႎႀစ္ ေမလ ၁ရက္ေနႛက ကန္ႛကၾက္ ဆႎၬဴပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ရႀမ္းတုိင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္တဲ့ ဦးစုိင္းႌၾန္ႛလၾင့္ကုိ ဦးခၾန္ထၾန္းဦးတုိႛ နဲႛ အတူ ႎုိင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႁ အပၝအဝင္အဴခားအမႁေတၾနဲႛ တေပၝင္းတည္း တရားစဲၾဆုိခဲ့တဲ့အဴပင္ ဦးစုိင္းႌၾန္ႛလၾင္ကုိ ႎုိင္ငံေတာ္အား အဳကည္ညိႂပဵက္ေအာင္ လုပ္မႁနဲႛ သီးသန္ႛ ခဲၾထုတ္ တရားစဲၾဆုိခဲ့႓ပီး အဴပစ္ေပးတာဟာ ခုံ႟ုံးကေန မႀားယၾင္စၾာ သုံးသပ္ စီရင္လုိက္တာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ အာရႀ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္က ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

ရႀမ္းတုိင္းရင္းသားမဵား ဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးစုိင္းႌၾန္ႛလၾင္ကုိ ဦးခၾန္ထၾန္းဦးတုိႛနဲႛ အတူ ႎုိင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႁ အပၝအဝင္ အဴခား ဴပစ္မႁ႒ကီးေတၾနဲႛ တရားစဲၾဆုိခဲ့တဲ့အဴပင္၊ ဦးစုိင္းႌၾန္ႛလၾင္ကုိ ႎုိင္ငံေတာ္အား ေမတၨာပဵက္ေအာင္၊ အဳကည္ညိႂပဵက္ေအာင္လုပ္မႁနဲႛ ေနာက္ထပ္ တသက္တက႗န္းအဴပစ္ဒဏ္ ေပးခဲ့ပၝတယ္။

ဦးစုိင္းႌၾန္ႛလၾင္ဟာ ဒီ တသက္တက႗န္း ဒဏ္အပၝအဝင္ စုစုေပၝင္း ေထာင္ဒဏ္ ၈၅ ႎႀစ္ကဵခံေနရပၝတယ္။

ဦးစုိင္းႌၾန္ႛလၾင္ရဲ့ေနအိမ္ကုိ ရဲက ဝင္ေရာက္ရႀာေဖၾ႓ပီး ဦးစုိင္းႌၾန္ႛလၾင္ရဲ့ ကၾန္ပဵႃတာထဲမႀာ ေတၾႚတဲ့ အနာဂတ္ ႎုိင္ငံေတာ္လုိႛ ေခၝင္းစည္းေပးထားတဲ့ စာမူဳကမ္းကုိ ရဲက ပရင့္ ပံုႎႀိပ္ထုတ္ယူ႓ပီး၊ ဒီစာတမ္းကုိ အေဴခခံကာ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) ႎုိင္ငံေတာ္ကုိ အဳကည္အညိႂပဵက္ေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္မႁနဲႛ တရားစဲၾခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီ စဲၾဆုိခဵက္ဟာ ဦးခၾန္ထၾန္းဦးတုိႛနဲႛအတူ စဲၾဆုိတဲ့ အမႁေတၾထဲမႀာလည္း ပၝဝင္ခဲ့႓ပီး ဴပစ္ဒဏ္ေပး႓ပီးသားဴဖစ္ေပမဲ့ ဦးစုိင္းႌၾန္ႛလၾင္ကုိ ေနာက္ထပ္ တဦးတည္း ခဲၾထုတ္႓ပီး ဒီ စဲၾဆုိခဵက္နဲႛပဲ တရားစဲၾဆုိကာ ေထာင္ဒဏ္တသက္ ခဵမႀတ္ခဲ့တာဟာ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ အေဴခခံ မူေတၾနဲႛ မညီဘူးလုိႛ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အာရႀလူႛအခၾင့္အေရးမႀာ ဴမန္မာ့ေရးရာ ကူညီေဆာင္႟ၾက္ေနသူ ဗဟုိတရား႟ုံးေရႀႚေန ဦးမင္းလၾင္ဦးက RFAကို ရႀင္းဴပပၝတယ္။

အာရႀလူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ကေန အခုလုိ ဥပေဒ နဲႛ မကုိက္ညီပဲ မတရား အဴပစ္ေပးခံထားရတဲ့ ရႀမ္းတုိင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾရဲ့ အေရးကုိ ႎုိင္ငံတကာမိသာစုအေနနဲႛ အာ႟ုံထား ေဆာင္႟ၾက္လာေရးကုိလည္း လႁံႚေဆာ္ထားပၝတယ္။

ဒီရႀမ္းတုိင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾရဲ့ အမႁေတၾမႀာ မမႀန္မကန္ တရားစီရင္ခံထားရတဲ့ ကိစၤေတၾကုိ အာရႀ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ကေန ဆက္လက္ ေဖာ္ထုတ္ တင္ဴပသၾားမယ္လုိႛလည္း သိရႀိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔