တဴပည္လံုးအသံတိတ္ဆႎၬဴပပၾဲ႒ကီး ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဗကသအဖၾဲႚခဵႂပ္တိုက္တၾန္း

ဗကသ ေခၞ ဗမာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားသမဂၢမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ရဲ့ ဧ႓ပီလ ၂၈ရက္ေနႛ ေနႛစၾဲနဲႛ ထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္းမႀာ စစ္အစိုးရကို ဆန္ႛကဵင္တဲ့ အေနနဲႛ အသံတိတ္ ဆႎၬဴပပၾဲ႒ကီးတခု ႎိုင္ငံနဲႛအဝန္း ေဖာ္ေဆာင္ဖိုႛ တိုက္တၾန္းထားပၝတယ္။
2008-04-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံ ဥပေဒ မူဳကမ္း စာအုပ္မဵားကို ေရာင္းခဵေနေသာ စာေစာင္ လက္ေပၾႚအေရာင္းသမားတဦးကို ရန္ကုန္႓မိႂႚ တေနရာတၾင္ ဧ႓ပီ ၂၈ရက္ေနႛက ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံ ဥပေဒ မူဳကမ္း စာအုပ္မဵားကို ေရာင္းခဵေနေသာ စာေစာင္ လက္ေပၾႚအေရာင္းသမားတဦးကို ရန္ကုန္႓မိႂႚ တေနရာတၾင္ ဧ႓ပီ ၂၈ရက္ေနႛက ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

အဲဒီ ေဳကညာခဵက္မႀာ စစ္အစိုးရရဲ့ မတရားေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾကို အခဵက္၆ခဵက္နဲႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ စစ္အစိုးရကဵင္းပမယ္ဆိုတဲ့ ဆႎၬခံယူပၾဲဟာ အတုအေယာင္ဴဖစ္တယ္လိုႛ စၾပ္စၾဲထားသလို လူထု ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ တုိင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတၾနဲႛ ေကဵာင္းသားလူငယ္ေတၾကို မတရားဖမ္းဆီးအကဵဥ္းခဵထားေဳကာင္း ၊ ဒီမိုကေရစီေရး ေဆာင္႟ၾက္ ေနသူေတၾကို လူမိုက္ေမၾး႓ပီး အဳကမ္းဖက္ ႎႀိပ္ကၾပ္တာေတၾ လုပ္ေနတဲ့ အဴပင္ ဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ မဲလိမ္ဖိုႛ အကၾက္ခဵ ေဖာ္ေဆာင္ေနေဳကာင္း၊ ေထာက္ခံမဲရဖိုႛ အကဵပ္ကိုင္ ေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾလုပ္ေနသလို ဆႎၬခံယူပၾဲကို လၾတ္လပ္တဲ့ ေစာင့္ဳကည့္အဖၾဲႚေတၾ၊ ႎုိင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာေတၾကို ခၾင့္မဴပႂသလို ဆႎၬခံယူပၾဲနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴပည္သူေတၾ ေဆၾးေႎၾးခၾင့္ မရႀိေဳကာင္းကိုလည္း ေထာက္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီေဳကညာခဵက္ရဲ့ ေနာက္ဆံုးအပုိဒ္ကို ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ဝင္ ကိုေပၝက္ကဵိႂင္းက ခုလိုဖတ္ဴပပၝတယ္။
ကိုေပၝက္ကဵိႂင္း။          ။ “အသံတိတ္ ဆႎၬဴပႂပၾဲ႒ကီးကို ႎိုင္ငံနဲႛအဝန္း ေဖာ္ထုတ္ ေဆာင္႟ၾက္ဳကမယ္။ ဒၝဟာ နအဖရဲ့ ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒကိုသာမကပဲ စစ္အစိုးရကိုပၝ အလိုမရႀိေဳကာင္း ရဲရဲရင့္ရင့္ ဴငင္းဆန္ဴခင္း ဴဖစ္တယ္။ ဒီလို က႗ႎု္ပ္တုိႛ မိဘဴပည္သူေတၾက အဳကမ္းမဖက္ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ကန္ႛကၾက္ ဆန္ႛကဵင္ေနတဲ့ဳကားထဲက အတင္းအဓမၳ အႎိုင္ကဵင့္႓ပီး စစ္ဖၾဲႚစည္းပံုကို တဖက္သတ္ အတည္ဴပႂခဲ့ရင္ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ ေကဵာင္းသားလူငယ္ေတၾက မိဘဴပည္သူေတၾေရႀႚမႀာ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္႓ပီး ေကဵာင္းသားလႁပ္ရႀားမႁ၊ လူထုလႁပ္ရႀားမႁကို အရႀိန္အဟုန္ဴမၟင့္ ဆက္လက္ တိုက္ပၾဲဝင္ဳကဖိုႛ အဆင္သင့္ ရႀိေစခဵင္တယ္။”

“တ႓ပိႂင္တည္းမႀာပဲ စစ္အစိုးရရဲ့ ကလိမ္ကဵ မဲလိမ္လည္မႁေတၾ၊ ႓ခိမ္းေဴခာက္ အႎိုင္ကဵင့္မႁေတၾ၊ အေထာက္အထား မႀတ္တမ္းမႀတ္ရာေတၾကို စနစ္တကဵ ရယူ႓ပီး တိုင္းသိဴပည္သိ ကမႝာသိ ဖၾင့္ခဵဖိုႛ လိုတယ္။”

ဒၝကေတာ့ ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္က ကိုေပၝက္ကဵိႂင္းက ေဳကညာခဵက္ပၝ အခဵက္တခဵိႂႚကို ေထာက္ဴပထားပၝ၊ ဒီေဳကညာခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္က မႎႀင္းပၾင့္ေဝကို RFA ဝၝရႀင္တန္႟ံုးခဵႂပ္မႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္႓ပီး ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။
ဗသသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္အေနနဲႛ ေကဵာင္းသားဴပည္သူေတၾ သတင္းအခဵက္အလက္ေတၾကို ေပးပိုႛ ႎိုင္ဖိုႛ Email လိပ္စာေတၾလဲ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ အဲဒီလိပ္စာေတၾကေတာ့ abfsu2007@gmail.com နဲႛ cppsr.10d@gmail.com တိုႛ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။
ဗကသႎႀင့္ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔