အာဆီယံအဖၾဲႚက ဴမန္မာႎုိင္ငံအေပၞ ပိတ္ဆုိႚအေရးယူမႁကုိ သေဘာမတူရဴခင္းနဲႚ ပၝတ္သက္လုိႚ စကႆာပူဝန္႒ကီးခဵႂပ္က အေသးစိပ္ရႀင္းလင္း

2007-11-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

lee_hsein_loong_150px.jpg
စကႆာပူႎိုင္ငံဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ လီရႀန္ေလာင္း ႎုိဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေနႚက အာဆီယံထိပ္သီး ညီလာခံအ႓ပီး သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ ကဵင္းပေနစဥ္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႚဴပႍနာကို အေဴဖရႀာဖိုႚ အာဆီယံအဖၾဲႚက ႒ကိႂးပမ္းေနခဵိန္မႀာ အေနာက္ ႎိုင္ငံေတၾရဲႚ စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႚ ဒဏ္ခတ္အေရးယူတာဟာ ဴပႍနာကိုေဴဖရႀင္းရာ မေရာက္ပၝဘူးလိုႚ လက္ရႀိ အာဆီယံဥကၠဌ တာဝန္ယူထားတဲ့ စကႆာပူႎိုင္ငံဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ လီရႀန္ေလာင္းက ေဴပာဆိုခဲ့ေဳကာင္း အာအက္ဖ္ေအက ထုတ္လၿင့္ခဲ့႓ပီးဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာ့အေရးေဴဖရႀင္းရာမႀာ စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႚဒဏ္ခတ္တာဟာ အလုပ္မဴဖစ္ေဳကာင္း အာဆီယံနဲႚ အေရႀႚအာရႀ ၆ ႎိုင္ငံ ေဆၾးေႎၾးပၾဲအ႓ပီးမႀာ စကႆာပူဝန္႒ကီးခဵႂပ္က ေဴပာဆိုခဲ့တာပၝ။ ဒၝဟာ စကႆာပူ တႎိုင္ငံတည္းရဲႚ သေဘာထားမဟုတ္ဘဲ အာဆီယံအဖၾဲႚဝင္ ႎိုင္ငံေတၾနဲႚ တဴခားအာရႀႎိုင္ငံေတၾရဲႚအဴမင္လည္း ဴဖစ္ပၝတယ္လိုႚ သူကဆိုပၝတယ္။ ႓ပီးေတာ့လည္း ဒီအဴမင္ဟာ အာရႀႎိုင္ငံေတၾရဲႚ အကဵိႂးစီးပၾားကေန ေပၞေပၝက္လာတာ မဟုတ္တဲ့အေဳကာင္း ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞ စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႚ ဒဏ္ခတ္မႁရဲႚ မထိေရာက္ပံုေတၾကို မစၤတာ လီရႀန္ေလာင္းက အခဵက္ ၅ ခဵက္နဲႚ အေဳကာင္းဴပေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ပထမအခဵက္ကေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞ အာဆီယံရဲႚ ဳသဇာသက္ေရာက္မႁဟာ မေဴပာပေလာက္ဘဲ အာဆီယံထဲမႀာ ဴမန္မာရဲႚအ႒ကီးမားဆံုး ကုန္သၾယ္ဖက္ဴဖစ္တဲ့ ထိုင္းႎိုင္ငံကေတာင္ ဴမန္မာအေပၞ မႀီခိုေနရတာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ထိုင္းႎိုင္ငံမႀာသံုးစၾဲေနတဲ့ သဘာဝဓၝတ္ေငၾႚ ေလးပံုတပံုဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ရတာဴဖစ္ေဳကာင္း။

ဒုတိယအခဵက္အေနနဲႚ ဴမန္မာရဲႚ အဓိကကုန္သၾယ္ဖက္လဲဴဖစ္၊ ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံသူလဲဴဖစ္တဲ့ အိမ္နီးခဵင္း တရုတ္ဴပည္ကလည္း စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႚတာကို သေဘာတူမႀာမဟုတ္ေဳကာင္း၊ ဒီကိစၤနဲႚပတ္သက္လိုႚ တရုတ္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ဝမ္ကဵားေပၝင္က အေရႀႚအာရႀ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ အခိုင္အမာ ထပ္ေလာင္း အတည္ဴပႂ ေဴပာဳကားသၾားခဲ့ေဳကာင္း။

တတိယအခဵက္ကေတာ့ စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႚတာေဳကာင့္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ တဴခားႎိုင္ငံ အစိုးရေတၾရဲႚဳသဇာ ပိုတက္လာမႀာမဟုတ္ေဳကာင္း။

စတုတၪအခဵက္ကေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ သူႚဘာသာသူ အထီးကဵန္ဴဖစ္ေန႓ပီးသား ႎိုင္ငံဴဖစ္တဲ့အတၾက္ တံခၝးပိတ္ထားတဲ့ႎိုင္ငံကို ဒီလိုအစိုးရနဲႚစီးပၾားေရး မလုပ္ႎိုင္ဘူး သၾားေဴပာေနလိုႚ ဘာမႀအေဳကာင္းထူး လာမႀာမဟုတ္ေဳကာင္း။

ေနာက္ဆံုး ပဥၤမအခဵက္ကေတာ့ တကယ္လိုႚ စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛလိုႛ ေအာင္ဴမင္တယ္ ဆိုရင္ေတာင္ ဒီဒဏ္ကိုခံစားရမႀာက စစ္အစိုးရမဟုတ္ပဲ ဴပည္သူေတၾသာဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာနဲႚ စကႆာပူကုန္သၾယ္ေရး အေဳကာင္းေဴပာဆိုရာမႀာလည္း ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ စကႆာပူရဲႚ ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁဟာ ေဒၞလာ သန္း ၇၀၀ ေလာက္ကေန မတက္ေဳကာင္း၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံခဲ့တဲ့ စကႆာပူကုမၯဏီေတၾအေနနဲႚ စီးပၾားေရးအရ အလုပ္မဴဖစ္ဘဲ ေရႀႛလည္းမတိုးႎိုင္၊ ေနာက္လည္းဆုတ္မရ ဴဖစ္ေနဳကရတဲ့အတၾက္ ေနာင္တရေနဳကေဳကာင္း ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔