မစၤတာဂမ္ဘာရီကို ရႀမ္းအမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚရဲႚ တုိက္တၾန္းခဵက္

ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ၆ရက္ဳကာ သၾားေရာက္ခဲ့တဲ့ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီရဲႚ ခရီးစဥ္နဲႚ ပတ္သက္႓ပီး ၁၉၉၀ခုႎႀစ္ ေရၾးေကာက္ပၾဲမႀာ အႎိုင္ရပၝတီတခုဴဖစ္တဲ့ ရႀမ္းအမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ SNLD အဖၾဲႚက ကုလသမဂၢအေနနဲႚ ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး မူလက ခဵမႀတ္ထားတဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္အတိုင္း ဳကားဝင္ေဆာင္ ရၾက္ေပးဖိုႛ ေဆာ္ဳသလိုက္ပၝတယ္။
2008-08-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာ့ ႎိုင္ငံေရး ဴပႍနာ ေဴဖရႀင္းေရးအတၾက္ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္က အထူးကုိယ္စားလႀယ္အဴဖစ္ ခန္ႛအပ္ တာဝန္ေပးထားေသာ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာ့ ႎိုင္ငံေရး ဴပႍနာ ေဴဖရႀင္းေရးအတၾက္ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္က အထူးကုိယ္စားလႀယ္အဴဖစ္ ခန္ႛအပ္ တာဝန္ေပးထားေသာ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဴမန္မာႎိုင္အေရးနဲႚ ပတ္သက္႓ပီး ကုလသမဂၢက စစ္အစိုးရ၊ NLD ပၝတီနဲႛ တိုင္းရင္းသား အဖၾဲႛအစည္းမဵား၊ စသဴဖင့္ သံုးပၾင့္ဆိုင္ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရး အေကာင္အထည္ေဖၞဖိုႛ မူခဵမႀတ္႓ပီး၊ ၁၉၉၄ခု ႎႀစ္ကတည္းက ေဆာင္ရၾက္ေနတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ရႀမ္းအမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္က ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အခုေနာက္ဆံုး မစၤတာဂမ္ဘာရီရဲႚ ခရီးစဥ္မႀာ ကုလသမဂၢရဲႚ ခဵမႀတ္ထားတဲ့ မူဝၝဒဟာ မူလလမ္းေဳကာင္းကေန ေသၾဖီသၾား႓ပီး စစ္အစိုးရရဲႚ လမ္းဴပေဴမပံုကို ေကဵာေထာက္ေနာက္ခံေပးတဲ့ အေဴခအေနဴဖစ္တယ္၊ ဒီအဴဖစ္အပဵက္ေတၾကို ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းကို သိေအာင္တင္ဴပခဵင္တယ္လိုႛ SNLD က ေဴပာဆိုလိုက္တာပၝ။ 

ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး SNLD ရဲ့ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးစိုင္းလိတ္က ရႀမ္းသတင္းစဥ္ကို ေဴပာရာမႀာ မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ စစ္အစိုးရနဲႛသာ အမဵားဆံုးေတၾႛဆံု႓ပီး စစ္အစိုးရစကားကိုပဲ နားဝင္ခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဒ့ၝအဴပင္ ေရၾးေကာက္ပၾဲ အႎုိင္ရ တုိင္းရင္းသားပၝတီေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုဴခင္းမဴပႂခဲ့ဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။  

ဴပည္တၾင္းမႀာရႀိတဲ့ တဴခားတိုင္းရင္းသားပၝတီေတၾကလည္း အလားတူ ေဝဖန္လ႖က္ရႀိပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီေတၾႚဆံုခဲ့သူ အမဵားစုဟာ ေရၾးေကာက္ပၾဲအႎိုင္ရ ပၝတီေတၾမဟုတ္ပဲ စစ္အစိုးရအလုိကဵ ေဆာင္ရၾက္ေပးေနတဲ့ အဖၾဲႛေတၾ ဴဖစ္ေဳကာင္းလည္း ေဴပာေနဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔