၈၈မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားမဵား ဴပည္သူလူထုသိုႛ သဝဏ္လၿာပိုႛ

2006-08-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ရႀစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီလႁပ္ရႀားမႁ ႎႀစ္ပတ္လည္ေနႛမႀာ ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾက ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကုိ သဝဏ္လၿာတေစာင္ ေပးပုိႛထားပၝတယ္။ ဒီသဝဏ္လၿာမႀာ လက္ရႀိ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ တုိင္းဴပည္ရဲ့ ႎုိင္ငံေရး၊ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရး အကဵပ္အတည္းေတၾကုိ အေရးတ႒ကီး ေဴဖရႀင္းရမယ့္ အမဵႂိးသားေရး ဴပႍနာ အဴဖစ္နဲႛ ႟ႁဴမင္ ေဴဖရႀင္းဳကပၝလုိႛ ၈၈ မဵႂိးဆက္ေတၾက ဆႎၬဴပႂေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

တုိင္းဴပည္ရဲ့ အကဵပ္အတည္းေတၾကုိ ႎုိင္ငံေရးအင္အားစုေတၾ၊ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုေတၾ၊ တပ္မေတာ္သားေတၾအပၝအဝင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံသားအားလုံးက အေရးတ႒ကီး ပူးေပၝင္းေဴဖရႀင္းပၝလုိႛ ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾက သဝဏ္လၿာပုိႛထားတာဴဖစ္ပၝတယ္။ ၈ရက္ ၈ လ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ေနႛစၾဲတပ္႓ပီး ထုတ္ဴပန္ထားတဲ့ ဒီသဝဏ္လၿာမႀာ ရႀစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံဟာ လူထုတရပ္လုံးရဲ့ ဆႎၬေဘာထားကုိ ထုတ္ေဖာ္ဴပတဲ့ အမဵႂိးသားေရးလႁပ္ရႀားမႁ႒ကီး ဴဖစ္တယ္၊ ရႀစ္ေလးလုံးေနႛရက္ဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံသားေတၾကုိ သမုိင္းသစ္ဖၾင့္တဲ့ေနဴဖစ္တယ္လုိႛလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ အာဏာရႀင္စနစ္ရဲ့ တဖက္သတ္ အင္အားသုံးမႁဟာ အုပ္ခဵႂပ္ခံ ဴပည္သူေတၾကုိသာမက အုပ္ခဵႂပ္သူေတၾကုိပၝ စနစ္ရဲ့ သားေကာင္ဴဖစ္ေစခဲ့တယ္လုိႛ ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾက သုံးသပ္ပၝတယ္။ ဒီသဝဏ္လၿာပၝ သုံးသပ္ခဵက္နဲႛ ပတ္သတ္လုိႛ ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္သူ ကုိကုိ႒ကီးက ဖတ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ကုန္ခဲ့တဲ့ ၁၈ ႎႀစ္ကုိ အကဵႂိးရႀိရႀိ ေဆာင္႟ၾက္မယ္ဆုိရင္ ဒၝဟာ လုံေလာက္တဲ့ အသၾင္ကူးေဴပာင္းေရးကာလ ဴဖစ္ခဲ့ဖၾယ္ရႀိေဳကာင္း၊ ဒၝေပမယ့္ ခုခဵိန္ထိ ဒီမုိကေရစီ ဴပႂဴပင္ေရး မဴဖစ္႟ုံမက လူမႁ-စီးပၾားအကဵပ္အတည္းေတၾကုိ ဆက္လက္ ဳကႂံေတၾႚေနရဆဲဴဖစ္ေဳကာင္းလည္း ဒီသဝဏ္လၿာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၁၈ ႎႀစ္က ဒီမုိကေရစီတုိက္ပၾဲမႀာ ကဵဆုံးသၾားတဲ့ ရဟန္းရႀင္လူ ေကဵာင္းသားဴပည္သူေတၾကုိ ရည္စူး႓ပီး ရန္ကုန္မႀာ ဝၝဆုိသကႆန္းကပ္လႁဖုိႛ စီစဥ္ထားေဳကာင္း သိရႀိရပၝတယ္။ သကႆန္းကပ္လႁပၾဲကုိ ဳသဂုတ္လ ၈ ရက္၊ အဂႆၝေနႛ မနက္ ၈ နာရီကေန ၁၁ နာရီအထိ ရန္ကုန္တုိင္း ဗဟန္း႓မိႂႛနယ္ ၆ ထပ္႒ကီးဘုရားဝင္း၊ ဘုရား႒ကီးတုိက္၊ သိပၯံေကဵာင္းမႀာ ကဵင္းပမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

ကုိမင္းကုိႎုိင္၊ ကုိကုိ႒ကီး၊ ကုိေဌး႐ကၾယ္စတဲ့ ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္ဒဏ္ေတၾ ခံစား႓ပီး မဳကာခင္ကမႀ ဴပန္လၾတ္လာဳကတဲ့ ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးမႀာ အေရးပၝတဲ့ အင္အားစုတခုအဴဖစ္နဲႛ သတ္မႀတ္ခံထားရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾကပဲ ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလမႀာ စစ္အစုိးရနဲႛ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတၾ လက္တၾဲ႓ပီး တုိင္းဴပည္အတၾက္ လုိအပ္ေနတဲ့ လူသားခဵင္းစာနာမႁ အကူအညီကိစၤေတၾ ေဆာင္႟ၾက္ဳကဖုိႛ ပန္ဳကားခဲ့ဖူးပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ စစ္အစုိးရက သူတုိႛရဲ့ ပန္ဳကားခဵက္ကုိ ပယ္ခဵခဲ့ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔