ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးထံ အေဴခအေနမႀန္ မတင္ဴပ

နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းဒဏ္ခံခဲ့ရတဲ့ ဧရာဝတီတိုင္းအတၾင္း ဴပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတၾရဲ့ ႓ပီးစီးမႁ အေဴခအေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေနႛ ေနႛလည္ ၁၁ နာရီ ေလာက္က ဖဵာပံု႓မိႂႚ သီရိအဏၧဝၝခန္းမမႀာ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿထံကိုု ဖဵာပံု႓မိႂႚနယ္ရဲ့ ဴပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း႓ပီးစီးမႁေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတၾက ရႀင္းလင္းတင္ဴပခဲ့ရာမႀာ ပကတိ အေဴခအေနအမႀန္အတိုင္း ေဴပာဆိုဴပခ့ဲဴခင္း မရႀိဘူးလိုႛ ေဒသခံ တေယာက္က RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။
2008-12-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
မုန္တိုင္းသင့္ ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ ေကဵး႟ၾာတခုရႀိ ပဵက္စီးေနေသာ အိမ္တလံုးတၾင္ ဖၾင့္လႀစ္ထားေသာ ယာယီေကဵာင္းတခုအတၾင္း စာသင္ေနေသာ ေကဵာင္းသားေလးမဵားကို ဇၾန္လ ၉ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
မုန္တိုင္းသင့္ ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ ေကဵး႟ၾာတခုရႀိ ပဵက္စီးေနေသာ အိမ္တလံုးတၾင္ ဖၾင့္လႀစ္ထားေသာ ယာယီေကဵာင္းတခုအတၾင္း စာသင္ေနေသာ ေကဵာင္းသားေလးမဵားကို ဇၾန္လ ၉ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေဒသခံ။         ။ “ေဒသတာဝန္ခံ ဟိုတယ္နဲႛ ခရီးသၾားလာေရး ဝန္႒ကီး ဗိုလ္ခဵႂပ္ စိုးႎိုင္ ကေန႓ပီးေတာ့ နာဂစ္ ေလမုန္တိုင္းအ႓ပီး ဴပန္လည္ထူေထာင္ေရး နႛဲ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတၾ အေဳကာင္းကို ရႀင္းလင္းတင္ဴပတဲ့အခၝမႀာ ရာခိုင္ႎႁန္း အားလံုးနီးပၝးက အကုန္လံုး ဴပန္လည္တည္ေဆာက္႓ပီးစီးေန႓ပီးလိုႛ တင္ဴပပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ ကဵေနာ္တိုႛ ဒီ စာသင္ေကဵာင္းေတၾေပၝ့၊ စာသင္ေကဵာင္း ၁၂၀ ေကဵာ္ ဖဵာပံု႓မိႂႚနယ္အတၾင္း ပဵက္စီးသၾားတဲ့အခၝမႀာ ေကဵာင္း ေပၝင္း ၁၀၀ ဴပန္႓ပီးေတာ့ ဴပင္႓ပီးပၝ႓ပီ၊ ေကဵာင္း ၂၀ ေကဵာ္ပဲ ကဵန္ေတာ့တယ္၊ ေကဵာင္းေပၝင္း ကဵန္တဲ့ ၂၀ ေကဵာ္ဟာလည္း လာမည့္ သံုး ေလး လအတၾင္းမႀာ ႓ပီးမယ္ဆို႓ပီး တင္ဴပတယ္၊ ေနာက္တခၝ လယ္ယာစိုက္ပဵိႂးေရးနဲႛ ပတ္သက္လိုႛလည္း နာဂစ္ မဴဖစ္ခင္ကာလ အရင္ဖဵာပံု႓မိႂႚနယ္ အတၾင္းမႀာ စိုက္တဲ့ စိုက္ဧကေတၾ အကုန္လံုး ဴပည့္မီေအာင္ စိုက္ႎိုင္တယ္၊ အထၾက္ႎႁန္းလည္း အရင္အတိုင္းပဲ ဴပည့္မီ ေအာင္ထၾက္တယ္ ဒီလို တင္ဴပတယ္၊ အားလံုး ႓ပီးဴပည့္စံုေအာင္ ႓ပီးေန႓ပီလိုႛ တင္ဴပလိုက္တဲ့အခၝကဵေတာ့ ႎိုင္ငံေတာ္ အ႒ကီးအကဲ ကေတာ့ ႓ပီး႓ပီဆိုေကာင္းတာေပၝ့ကၾာတဲ့။ ေနာက္ ကဵန္တဲ့ဟာေတၾ ေနာက္ သံုးေလးလဆို ႓ပီးမႀာေပၝ့ကၾာတဲ့ ဆို႓ပီးေတာ့ ထဴပန္သၾားေရာ။ ”

ေလေဘးသင့္ဴပည္သူေတၾ သင္ဳကားေနတဲ့ စာသင္ေကဵာင္းေတၾနဲႛ လယ္ယာစိုက္ပဵိႂးေရး အေဴခအေနေတၾဟာ ပံုမႀန္အတိုင္း ဴပန္လည္ဴဖစ္ေန႓ပီးလိုႛ တင္ဴပေဴပာဆိုခဲ့ေပမဲ့ ဖဵာပံု႓မိႂႚနယ္အတၾင္းမႀာ ပညာသင္ဳကားေနဳကရတဲ့ စာသင္ေကဵာင္းေတာ္ေတာ္မဵားမဵားကေတာ့ လက္ရႀိအေဴခအေနမႀာ အဆင္မေဴပ ဴဖစ္ေနဳကေသးသလို စပၝးအထၾက္ႎႁန္းဟာလည္း အရင္ႎႀစ္ကေလာက္ ထၾက္ႎႁန္းမေကာင္းဘူးလိုႛ အခုလို ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

ေဒသခံ။         ။ “ သူက အားလံုး႓ပီး႓ပီ ၁၂၀ ေကဵာ္မႀာ ၁၀၀ ဴပင္႓ပီးသၾား႓ပီ၊ ၂၀ ေကဵာ္ပဲကဵန္တယ္၊ ဒၝေနာက္ ၂လ ၃လ မႀာ ႓ပီးမယ္လိုႛ ေဴပာတယ္၊ တကယ္ေတာ့ ႓ပီးတာက အဲဒီ ၂၀ ေကဵာ္ပဲ ႓ပီးတာ၊ ကဵန္တာက အဲဒီ ၁၀၀ ေလာက္ ကဵန္ ေနတယ္၊ အဲဒီ၁၀၀ ေလာက္က ခုနက ေဴပာတဲ့ ယူနီဆက္ ယာယီေကဵာင္းမႀာပဲ သူတိုႛ သင္ေနရတာ၊ ယူနီဆက္ ယာယီေကဵာင္းဆိုတာက ကာဗၾန္လိပ္စ အဴပာ႒ကီးေတၾ မိုး႓ပီးေတာ့ ဝၝးကပ္ကာ ဝၝးကပ္ခင္းနဲႛ အဲဒီ ယာယီတဲ ေလးေတၾေပၝ့ဗဵား၊ ယာယီတဲေလးေတၾမႀာ ေကဵာင္းသားအမဵားစုက သင္ေနရတာ ႓ပီးတာနဲႛ မ႓ပီးတာနဲႛက ေဴပာင္းဴပန္လို ဴဖစ္သၾားတယ္ အခုဟာက လယ္ယာစိုက္ပဵိႂးေရးနဲႛ ပတ္သက္ရင္လည္း တကယ္ေတာ့ နာဂစ္ အ႓ပီးမႀာ စိုက္တဲ့ စိုက္ပဵိႂးဧက က အရင္ပံုမႀန္ စိုက္ေနကဵထက္ အမဵား႒ကီး ေလဵာ့နည္းပၝတယ္၊ ေလဵာ့ရဴခင္း အေဳကာင္းအရင္းက မဵိႂးစပၝးေတၾ မမႀန္တာ ေနာက္ကဵသၾားတာ ဒၝေတၾပၝပၝတယ္၊ ပိုးမၿားဖဵက္ဆီးတာေတၾ ပၝပၝတယ္၊ စပၝးအထၾက္ႎႁန္းလည္း အရင္ကထက္ အမဵား႒ကီး ေလဵာ့နည္းသၾားပၝတယ္၊ ဒၝေပမဲ့ ေအာက္ေဴခက ပုဂၢိႂလ္ေတၾကေတာ့ တင္ဴပတဲ့အခၝမႀာ အားလံုး႓ပီးဴပည့္စံု႓ပီလိုႛ တင္ဴပေနလိုႛအဲဒၝ အထက္လူ႒ကီးေတၾကလည္း ဒၝေတၾကိုပဲ ယုံစားေနလားေတာ့ မေဴပာတတ္ဘူးခင္ဗဵ။ ”

သက္ဆိုင္ရာေဒသခံ ေကဵာင္းဆရာ ဆရာမ ေတၾကေတာ့ ေကဵာင္းသူေကဵာင္းးသားေတၾ ဆက္လက္ပညာ သင္ဳကားႎိုင္ဖိုႛအတၾက္ နီးစပ္ရာ အလႀႃရႀင္ေတၾကိုပဲ အားကိုး ရႀာေနဳကရတယ္လိုႛလည္း ေဴပာပၝတယ္။

ေဒသခံ။         ။ “ အဲဒီ ေကဵာင္းဆိုတဲ့ဟာကို ပီပီသသ ေကဵာင္းရယ္လိုႛ သတ္သတ္မႀတ္မႀတ္ ေခၞႎိုင္ေလာက္တဲ့အဆင့္ မရႀိေသးဘူး အဲဒီ အမဵားစုက အဲဒီ ယာယီတဲမႀာပဲ သင္ေနရတဲ့အခၝကဵေတာ့ ထိုင္းခံုမရႀိဘူးဗဵာ အဲဒီဳကမ္းခင္း မႀာတင္ ဒီအတိုင္း ထိုင္႓ပီးေတာ့ ထိုင္ခံုလို တန္းလဵားေလးေပၞမႀာ စာေရးရတယ္ဆိုေတာ့ ခေလးေတၾ ကဵပ္ကဵပ္တည္းတည္းနဲႛ ပူပူေလာင္ေလာင္နဲႛ ေအာက္က ဝၝးကပ္ေတၾကလည္း ခေလးဝိတ္နဲႛဆိုေတာ့ ဝၝးကပ္ေတၾကလည္း ကဵိႂးကုန္႓ပီးေပၝ့ဗဵား၊ အေပၝက္ေတၾ အ႓ပဲေတၾနဲႛ အဲလိုဴဖစ္ေနဳကတာ၊ အဲဒၝ အခု ဆရာ ဆရာမေတၾကလည္း စိတ္ေတၾညစ္ေတာ့ ခေလးေတၾ ဆင္းရဲတဲ့အခၝကဵေတာ့ အခုဟာ အလႀႃရႀင္ေတၾ ေရာက္ရင္၊ အလႀႃရႀင္လာရင္ လႀႃခဵင္တဲ့သူရႀိရင္ ေတၾႚရင္ ေဴပာပၝ ကဵမတိုႛ ေကဵာင္း မ႓ပီးေသးဘူး ကဵမတိုႛ ေကဵာင္း ဴပင္ခဵင္တယ္၊ အလႀႃရႀင္ရႀိရင္ ကဵမတိုႛဆီ လၿတ္ေပးပၝ၊ ႓မိႂႚထဲမႀာ နီးစပ္ရာ အဲန္ဂဵီအို အဖၾဲႚအစည္းေတၾကို လိုက္႓ပီးေတာ့ ဆရာ ဆရာမေတၾက အဲသလို တင္ေနတယ္၊ အခုအခဵိန္မႀာ အဲန္ဂဵီအို အဖၾဲႚအစည္းေတၾကလည္း အလႀႃအတန္းက ေတာ္ေတာ္ေလး ေလဵာ့သၾား႓ပီး မရႀိသေလာက္ ဴဖစ္ေန႓ပီ၊ ဒီအခဵိန္မႀာ ႎိုင္ငံေတာ္ ကေန႓ပီးေတာ့ ဴပန္ေဆာက္ေပးရင္ေပး မေပးရင္ေတာ့ ေရႀႚေလ႖ာက္ ေတာ္ေတာ္ ဒုကၡမဵားမယ္ ခေလးေတၾ စာသင္ဳကားေရးမႀာ။ ”

ဒၝကေတာ့ ဖဵာပံု႓မိႂႚနယ္မႀာရႀိတဲ့ ေဒသခံ တဦး ေဴပာဴပသၾားတာပၝ။ အဲဒီေနႛက ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿဟာ ဖဵာပံု႓မိႂႚအဴပင္ ဘိုကေလး႓မိႂႚနယ္ကိုလည္း အလားတူ သၾားေရာက္ ဳကည့္႟ႁခဲ့တယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔